Werken - 253032-2020

02/06/2020    S105

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden aan historisch monument of gedenkteken

2020/S 105-253032

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 072-170237)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AG VESPA
Nationaal identificatienummer: 0267.402.076_507632
Postadres: Paradeplein 25
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2018
Land: België
Contactpersoon: Tine Quintens
E-mail: tine.quintens@antwerpen.be
Telefoon: +32 32592134

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.agvespa.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371783

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Restauratie, renovatie en herbestemming van het voormalig Museum Smidt van Gelder, Belgiëlei 91, te 2018 Antwerpen

Referentienummer: AG VESPA-B-Belgiëlei 91-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212314 Bouwwerkzaamheden aan historisch monument of gedenkteken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Restauratie en renovatie van een historisch waardevol beschermd gebouw en bijhorende waardevolle tuin met het oog op een flexibele herbestemming.

Het onderhoud van het pand en de tuin tijdens de waarborgperiode maken deel uit van de opdracht.

Uitgebreidere toelichting over het voorwerp van de opdracht is terug te vinden in de selectieleidraad en de technische bijlagen bij de selectieleidraad. Deze technische bijlagen zijn opvraagbaar bij de contactpersoon van AG VESPA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 072-170237

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Een nieuw document wordt toegevoegd. Het betreft het antwoord op een gestelde vraag.