Werken - 253034-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Amiens: Werken op bouwterrein

2020/S 105-253034

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Office public de l'habitat de la Somme
Nationaal identificatienummer: 31566741000015
Postadres: 1 rue du Général Frère
Plaats: Amiens
NUTS-code: FRE23 Somme
Postcode: 80084
Land: Frankrijk
E-mail: polemarche@amsom-habitat.fr
Telefoon: +33 322545000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.amsom-habitat.fr/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux pour la réhabilitation de l'immeuble de 50 logements collectifs — 15-17 rue Saint-Exupéry à Amiens

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45113000 Werken op bouwterrein
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Travaux pour la réhabilitation de l'immeuble de 50 logements collectifs — 15-17 rue Saint-Exupéry à Amiens.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 466 940.84 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gros œuvre étendu — traitement des façades — couverture étanchéité — menuiseries extérieures PVC — serrurerie — menuiseries extérieures bois et métalliques

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223220 Ruwbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE23 Somme
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gros œuvre étendu — traitement des façades — couverture étanchéité — menuiseries extérieures PVC — serrurerie — menuiseries extérieures bois et métalliques.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Électricité — courants forts — courants faibles

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE23 Somme
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Électricité — courants forts — courants faibles.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chauffage — plomberie sanitaire — ventilation

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45330000 Loodgieterswerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE23 Somme
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Chauffage — plomberie sanitaire — ventilation.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peinture — revêtements de sols souples

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100 Schilderwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE23 Somme
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Peinture — revêtements de sols souples.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ascenseur

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45313100 Installeren van liften
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE23 Somme
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ascenseur.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Marché passé en procédure adaptée, publication au JOUE non obligatoire.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Gros œuvre étendu — traitement des façades — couverture étanchéité — menuiseries extérieures PVC — serrurerie — menuiseries extérieures bois et métalliques

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Colas IDFN
Postadres: 8 rue Blaise Pascal
Plaats: Rouen
NUTS-code: FRD22 Seine-Maritime
Postcode: 76100
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 457 070.85 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Électricité — courants forts — courants faibles

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: INEO Hauts-de-France SNC
Postadres: 6 avenue Henri Adnot — BP 10127
Plaats: Compiègne
NUTS-code: FRE22 Oise
Postcode: 60200
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 174 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Chauffage — plomberie sanitaire — ventilation

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Colas IDFN
Postadres: 8 rue Blaise Pascal
Plaats: Rouen
NUTS-code: FRD22 Seine-Maritime
Postcode: 76100
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 572 996.35 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Peinture — revêtements de sols souples

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Colas IDFN
Postadres: 8 rue Blaise Pascal
Plaats: Rouen
NUTS-code: FRD22 Seine-Maritime
Postcode: 76100
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 223 623.64 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Ascenseur

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: OTIS
Postadres: 3 place de la Pyramide
Plaats: Puteaux
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92800
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 39 250.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif d'Amiens
Postadres: 14 rue Lemerchier
Plaats: Amiens
Postcode: 80011
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-amiens@juradm.fr
Telefoon: +33 322336170
Fax: +33 322336171
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Cf. le greffe du tribunal à l'adresse ci-dessus.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020