Werken - 253087-2020

02/06/2020    S105    Werken - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Polen-Radom: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-253087

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miasta Radomia
Nationaal identificatienummer: PL921
Postadres: ul. Jana Kilińskiego 30
Plaats: Radom
NUTS-code: PL921 Radomski
Postcode: 26-600
Land: Polen
E-mail: inwest@umradom.pl
Telefoon: +48 483620471

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.radom.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2 / Rynek 15 oraz Rwańska 4 / Rynek 14 / Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu – I etap

Referentienummer: In.III.271.4.2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45400000 Afwerking van gebouwen
45453000 Revisie- en opknapwerkzaamheden
45430000 Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL921 Radomski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Radom

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową kompleksowych robót budowlanych, obejmujących rozbudowę i przebudowę budynku przy ul. Rwańska 2 / Rynek 15 oraz Rwańska 4 / Rynek 14 / Grodzka 1, wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla jego funkcjonowania i zagospodarowaniem terenu mających na celu zmianę sposobu użytkowania nieruchomości na potrzeby budynku użyteczności publicznej z funkcją usługowo-edukacyjno-biurowo-muzealną.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 14
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.06.02.00-14-8-48/17-00 z 8.12.2017.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 084-162662

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
27/04/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Betonox Construction Sopot S.A. Sp.k.
Postadres: ul. Pokorniewskiego 4
Plaats: Sopot
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Postcode: 81-860
Land: Polen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 20 061 138.21 PLN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

W toku postępowania środki ochrony prawnej opisane w dziale VI Prawa, przysługują podmiotom, o których mowa w art. 179 Prawa zamówień publicznych.

Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 oraz w terminach opisanych w art. 182 Prawa zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45400000 Afwerking van gebouwen
45453000 Revisie- en opknapwerkzaamheden
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL921 Radomski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Radom

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową kompleksowych robót budowlanych, obejmujących rozbudowę i przebudowę budynku przy ul. Rwańska 2 / Rynek 15 oraz Rwańska 4 / Rynek 14 / Grodzka 1, wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla jego funkcjonowania i zagospodarowaniem terenu mających na celu zmianę sposobu użytkowania nieruchomości na potrzeby budynku użyteczności publicznej z funkcją usługowo-edukacyjno-biurowo-muzealną.

2) W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także wykonanie niezbędnych robót dodatkowych i zamiennych.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 27/04/2017
Einde: 30/07/2020
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 27 246 185.78 PLN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Betonox Construction Sopot S.A. Sp.k.
Postadres: ul. Reja 13/15 (Wykonawca zmienił siedzibę)
Plaats: Sopot
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Postcode: 81-874
Land: Polen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Rodzaj i zakres wcześniejszych zmian w umowie określony został w ogłoszeniach nr:

2018/S 155-354936,

2018/S 249-575441,

2019/S 084-198846,

2019/S 248-612070,

2020/S 071-168238.

Zakres niniejszej zmiany wynika z treści aneksu nr 2/2020 zawartego na podstawie § 12 oraz § 5 ust. 9 umowy nr 19/In/2017 w związku z art. 144 ust. 1 pkt 1–3 ustawy Pzp oraz art. 15r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz § 21a pkt 1 ppkt 1 lit. a i lit. d oraz § 21a pkt 1 ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dotyczy konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych, zmiany (zwiększenia) wynagrodzenia Wykonawcy, wydłużenia terminu wykonania zamówienia, oraz zmianę sposobu rozliczenia.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Wskutek niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia okoliczności opisanych w protokole konieczności z 22.5.2020 (rewitalizowany zabytek był z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia był wyłączony z eksploatacji przez ok. 15 lat przed rozpoczęciem prac. Jego stan faktyczny okazał się inny niż przewidziano na etapie udzielania zamówienia) oraz zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także w następstwie udokumentowanych przez Wykonawcę trudności i opóźnień w realizacji prac, dostawach materiałów oraz problemach związanych z czynnikiem ludzkim, spowodowanych epidemią COVID-19, uzasadnione jest dokonanie zmian o których mowa w pkt VII.2.1.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 27 246 185.78 PLN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 27 363 542.51 PLN