Werken - 253091-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Bouwen van spoorbrug

2020/S 105-253091

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Directive 2004/17/EC

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Netz AG
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
E-mail: ralf.kinowski@deutschebahn.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.deutschebahn.com/de/geschaefte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bauliche Änderungen von Eisenbahnanlagen, Maßnahmenkomplex Leipzig-Thekla, Strecke 6360, km 1,79 – km 5,72, Strecke 6369, km 7,82 – km 11,85 _ MKA256

Referentienummer: MKA256
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221112 Bouwen van spoorbrug
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bauliche Änderungen von Eisenbahnanlagen, Maßnahmenkomplex Leipzig-Thekla, Strecke 6360, km 1,79 – km 5,72, Strecke 6369, km 7,82 – km 11,85.

Perceel nr.: 1 und 2
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leipzig

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Erneuerung der Gleisanlagen mit Spurplanumbau im Westkopf des Bf Leipzig-Thekla einschließlich Neubau der EÜ Mockauer Straße, EÜ Beuthstraße und EÜ Theklaer Straße und Anpassungen der EÜ Sternbachstraße, EÜ An der Parthe, EÜ Parthe, Umbau der Oberleitungsanlagen und der Verkehrsstation Bf Leipzig-Thekla sowie Neubau der Verkehrsstation Leipzig Mockauer Straße.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/02/2016
Einde: 21/11/2019
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 035-056905

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 13TEI01365
Perceel nr.: 1 und 2
Benaming:

Bauliche Änderungen von Eisenbahnanlagen, Maßnahmenkomplex Leipzig-Thekla, Strecke 6360, km 1,79 – km 5,72, Strecke 6369, km 7,82 – km 11,85

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
31/12/2015
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Arge Leipzig-Thekla, c/o: Sächsische Bau GmbH
Postadres: Am Waldschlößchen 1
Plaats: Dresden
NUTS-code: DED2 Dresden
Postcode: 01099
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: H.F. Wiebe GmbH & Go. KG
Plaats: Achim (bei Bremen)
NUTS-code: DE50 Bremen
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 27 997 676.05 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes
Plaats: Bonn
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45234100 Aanleg van spoorweg
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leipzig

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

MKA104

Machbarkeitsstudie.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 12
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 9 397.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Arge Leipzig-Thekla, c/o: Sächsische Bau GmbH
Plaats: Dresden
NUTS-code: DED2 Dresden
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: H.F.Wiebe GmbH & Co. KG
Plaats: Achim (bei Bremen)
NUTS-code: DE50 Bremen
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Mehrleistungen LST im Bz 3.0

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Durch Änderungen in der Betriebsführung (Einrichten GWB) und Herstellung der Gesetzlichkeit im Stw. B1 müssen die Schaltung geändert und Relaisgruppen ersetzt werden. In einem Stellwerk darf immer nur ein LST- Planer und ein LST- Unternehmer aus Sicherheitgründen mit Schalt- u. Umbauarbeiten tätig sein. Auf Grund der Terminschiene ist eine zwischenzeitliche Übergabe der Arbeiten an einen anderen Unternehmer ausgeschlossen.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 28 694 593.89 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 28 839 593.89 EUR