Werken - 253107-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen

2020/S 105-253107

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Netz AG (Bukr 16)
Postadres: Theodor-Heuss-Allee 7
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postcode: 60486
Land: Duitsland
Contactpersoon: David Neubauer
E-mail: bianka.steuer@deutschebahn.com
Telefoon: +49 3029755757
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Umbau Bf. Warnemünde Pbf. 2.Baustufe

Referentienummer: 19FEI37522
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45222000 Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 5.1 Anlagen LST konventionell

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31730000 Elektrotechnische uitrusting
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45221250 Ondergrondse werkzaamheden, met uitzondering van tunnels, schachten en onderdoorgangen
45234115 Werkzaamheden voor spoorseinen
45234160 Maken van bovenleidingen
45236000 Aanbrengen van verharding
45314000 Installeren van telecommunicatie-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 17/06/2019
Einde: 09/07/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 125-306843

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 19FEI37522
Perceel nr.: 4
Benaming:

Los 5.1 Anlagen LST konventionell

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45222000 Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— 20 t Entsorgung Wiederverwendungsfähiges LST Material, 48 000 m Rückbau Signalkabel;

— 61 Gleisstromkreise demontieren;

— 46 Signale demontieren;

— Kabelverteile und Kabelschränke demontieren.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 17/06/2019
Einde: 09/07/2020
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 63 968.00 EUR
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Im Zuge der Inbetriebnahme wurde ersichtlich, dass die Firma Spitzke an zusätzlichen IBN- und Drehbuchberatungen teilnehmen muss, um die Koordinationsabläufe weiterhin zu gewährleisten. Zusätzlich müssen LST Anlagen zwischen Bramow und Warnemünde zurückgebaut werden. Weiterhin ist ein Fahrzeug für eine Blockprobefahrt erforderlich.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 225 616.01 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 289 584.01 EUR