Leveringen - 253123-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Haarlem: Zonne-energie

2020/S 105-253123

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Noord-Holland
Nationaal identificatienummer: 24460435
Postadres: Houtplein 33
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2012 DE
Land: Nederland
Contactpersoon: Lennard Zuijderwijk
E-mail: aanbestedingen@noord-holland.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.noord-holland.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - marktconsultatie zonneweide Jaagweg (verwachte einddatum: 15.7.2020)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09330000 Zonne-energie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De provincie Noord-Holland heeft een stuk grond van circa 112 ha in haar bezit langs de Jaagweg (N194) in Berkhout in de gemeente Koggenland. De provincie heeft het voornemen om deze grond in erfpacht uit te geven aan een marktpartij die een zonneweide op deze gronden realiseert en exploiteert.

Door middel van deze marktconsultatie wenst de provincie inzicht te krijgen in de behoeftes van de markt. Geïnteresseerde partijen worden verzocht om uiterlijk op 22.6.2020 te reageren. Zie het document uitnodiging marktconsultatie voor meer informatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09332000 Zonne-energie-installatie
71314000 Energie en aanverwante diensten
09331000 Zonnepanelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL321 Kop van Noord-Holland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het document uitnodiging marktconsultatie voor meer informatie.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/01/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020