Leveringen - 253129-2020

Submission deadline has been amended by:  313336-2020
02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Laboratoriummeubilair

2020/S 105-253129

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Postadres: ul. Żwirki i Wigury 61, Dział Zamówień Publicznych, pok. 312
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-091
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Andrzejewska
E-mail: aez@wum.edu.pl
Telefoon: +48 225720314
Fax: +48 225720331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://dzp.wum.edu.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://wum.ezamawiajacy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://wum.ezamawiajacy.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety

Referentienummer: AEZ/S-018/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39180000 Laboratoriummeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety:

— pakiet 1 – stanowiska laboratoryjne do wyposażenia pomieszczeń w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej,

— pakiet 2 – meble laboratoryjne do wyposażenia Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby asortymentu, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych i technologicznych stanowiących Załączniki nr 2.1–2.2 do SIWZ oraz Formularzach asortymentowo-cenowych stanowiących Załączniki nr 3.1–3.2 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 1 – stanowiska laboratoryjne do wyposażenia pomieszczeń w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39180000 Laboratoriummeubilair
39181000 Werkbanken voor laboratorium
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety:

Pakiet 1 – stanowiska laboratoryjne do wyposażenia pomieszczeń w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby asortymentu, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych i technologicznych stanowiącym Załącznik nr 2.1 do SIWZ oraz Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załączniki nr 3.1 do SIWZ.

3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

1) w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, dokonanie pomiarów pomieszczeń w celu doprecyzowania wymiarów i ustawienia odpowiednio mebli / mebli i dygestorium w pomieszczeniach.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że wymiary podane w Załączniku nr 3.1 (Formularz asortymentowo-cenowy) traktowane są jako wartości nominalne, co oznacza, że Wykonawca po dokonaniu pomiarów pomieszczeń zobowiązany będzie dostosować wymiary mebli / mebli i dygestorium, o ile okaże się to konieczne. Dostosowanie wymiarów opisanego asortymentu nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem że zmiana taka podlegać będzie uzgodnieniu przez strony, z czego każdorazowo zostanie sporządzona notatka;

2) uzgodnienie terminu dostawy, montażu i ustawienia odpowiednio mebli / mebli i dygestorium w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego z zachowaniem terminu określonego w ust. 1 § 3 Wzoru umowy oraz daty podpisania protokołów odbioru, w ilości 2 egzemplarzy, wg wzoru zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy.

3) dostawa i montaż odpowiednio mebli / mebli i dygestorium, a także ich podłączenie do instalacji w budynku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

4) podłączenia mebli / mebli i dygestorium do odpowiednich instalacji znajdujących się w pomieszczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu wymaganych warunków technicznych i technologicznych (Załącznik 2.1 do SIWZ) oraz w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik 3.1 do SIWZ) w sposób umożliwiający prawidłowe i poprawne działanie oraz sprawdzenie poprawności ich działania,

5) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy;

4. Uzgodnieniu podlegać będzie również kolorystyka przedmiotu zamówienia na podstawie dostarczonych próbników, przekazanych Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy:

Pakiet 1 – meble laboratoryjne do wyposażenia pomieszczeń w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej,

a) próbniki blatów z żywicy fenolowej dostępnych w ofercie producenta oferowanych mebli, zawierające minimum 4 kolory,

b) próbniki kolorów lakierów poliuretanowych lub epoksydowych, dostępnych w ofercie producenta oferowanych mebli, zawierający minimum 5 kolorów lakieru.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ocena techniczna / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 5
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 42
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości:

Pakiet 1 – 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 2 – meble laboratoryjne do wyposażenia Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39180000 Laboratoriummeubilair
39181000 Werkbanken voor laboratorium
39141500 Afzuigkappen
39113000 Diverse zitmeubelen en stoelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pakiet 2 – Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety:

Pakiet 2 – meble laboratoryjne do wyposażenia Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby asortymentu, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych i technologicznych stanowiącym Załącznik nr 2.2 do SIWZ oraz Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiących Załączniki nr 3.2 do SIWZ.

3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

1) w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, dokonanie pomiarów pomieszczeń w celu doprecyzowania wymiarów i ustawienia odpowiednio mebli / mebli i dygestorium w pomieszczeniach.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że wymiary podane w Załączniku nr 3.2 (Formularz asortymentowo-cenowy) traktowane są jako wartości nominalne, co oznacza, że Wykonawca po dokonaniu pomiarów pomieszczeń zobowiązany będzie dostosować wymiary mebli / mebli i dygestorium, o ile okaże się to konieczne. Dostosowanie wymiarów opisanego asortymentu nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem że zmiana taka podlegać będzie uzgodnieniu przez strony, z czego każdorazowo zostanie sporządzona notatka;

2) uzgodnienie terminu dostawy, montażu i ustawienia odpowiednio mebli / mebli i dygestorium w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego z zachowaniem terminu określonego w ust. 1 § 3 Wzoru Umowy oraz daty podpisania protokołów odbioru, w ilości 2 egzemplarzy, wg wzoru zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy;

3) dostawa i montaż odpowiednio mebli / mebli i dygestorium, a także ich podłączenie do instalacji w budynku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

4) podłączenia mebli / mebli i dygestorium do odpowiednich instalacji znajdujących się w pomieszczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu wymaganych warunków technicznych i technologicznych (Załącznik 2.2 do SIWZ) oraz w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik 3.2 do SIWZ) w sposób umożliwiający prawidłowe i poprawne działanie oraz sprawdzenie poprawności ich działania;

5) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy.

4. Uzgodnieniu podlegać będzie również kolorystyka przedmiotu zamówienia na podstawie dostarczonych próbników, przekazanych Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy:

2. Pakiet 2 – meble laboratoryjne do wyposażenia Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów,

a) próbniki kolorów lakierów poliuretanowych lub epoksydowych, dostępnych w ofercie producenta oferowanych mebli, zawierający minimum 5 kolorów lakieru,

b) próbniki blatów z żywicy fenolowej dostępnych w ofercie producenta oferowanych mebli, zawierające minimum 4 kolory,

c) próbnik blatów laminowanych dostępnych w ofercie producenta oferowanych mebli, zawierający minimum 6 kolorów,

d) próbniki blatów z ceramiki monolitycznej, które będą zastosowane w oferowanym dygestorium, dostępnych w ofercie producenta oferowanego dygestorium zawierające minimum 3 kolory.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ocena techniczna / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 5
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 42
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości:

Pakiet 2 – 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w okolicznościach przewidzianych w rozdziale XXVIII ust. 3 SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Zamówień Publicznych, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091,Warszawa, POLSKA, III piętro, pok. nr 312.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Administratorem danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, POLSKA reprezentowany przez Rektora WUM. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych zawarta jest w rozdz. XXXI SIWZ.

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest:

a) w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy, o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.Wprowadzonym postępowaniu, w oparciu o art 24 aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

b) przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, POLSKA zwanej dalej „Platformą”, zapewniającą przeprowadzenie niniejszego postępowania w sposób zgodny z przepisami Rozdziału 2a ustawy Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i szczegółowo opisany w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności rozdziale XVIII i XIX.

3. Wykaz ośw. lub dok. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

— JEDZ (składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zam. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w rozdziale VIII ust. 5, Wykonawca składa JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 5 SIWZ),

— ośw. dot. grupy kapitałowej,

— inf. z KRK,

— zaśw. z US,

— zaśw. z ZUS lub KRUS,

— odpis z KRS lub z CEiIDG,

— ośw. o braku wydania wobec Wyk. prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społ. lub zdr.,

— ośw. o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ.,

— ośw. Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia wymagań przez oferowane dostawy został zawarty w rozdz. IX SIWZ. Na wezwanie Zam., Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, a także inni Wykonawcy w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 10 rozdz. VIII, zobowiązani są złożyć dokumenty i ośw. określone w rozdz. IX SIWZ, z zastrzeżeniem rozdz. VIII ust. 11 SIWZ.

4. Dok. w jęz. obcym składane są wraz z tłumaczeniem na jęz. polski.

5. Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, zakazujące istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem przewidywanych okoliczności określonych przez Zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:

1) zmiany modelu oferowanego sprzętu, z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, z zastrzeżeniem, że cena nie ulegnie zmianie;

2) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

3) oraz inne zmiany szczegółowo opisane we wzorze umowy w związku ze stanem epidemii COVID-19.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – w trybie i na zasadach przepisów działu VI ustawy Pzp (rozdział XXX SIWZ)

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020