Leveringen - 253137-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Meudon: Tuinbouwproducten

2020/S 105-253137

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Grand Paris Seine ouest
Postadres: 9 route de Vaugirard — CS9008
Plaats: Meudon
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92197
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Anne Cario
E-mail: Anne.cario@seineouest.fr
Telefoon: +33 146292958

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://Seineouest.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marches.maximilien.fr

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Boulogne-Billancourt
Postadres: 26 avenue André Morizet
Plaats: Boulogne Billancourt
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92100
Land: Frankrijk
E-mail: Commande.publique@seineouest.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.boulognebillancourt.com/cms/index.php

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Chaville
Postadres: 1456 avenue Roger-Solengro
Plaats: Chaville
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92370
Land: Frankrijk
E-mail: Commande.publique@seineouest.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ville-chaville.fr/accueil-3.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune d'Issy-les-Moulineaux
Postadres: 62 rue du Général Leclerc
Plaats: Issy-les-Moulineaux
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92130
Land: Frankrijk
E-mail: Commande.publique@seineouest.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.issy.com/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Marnes-La-Coquette
Postadres: 3 place de la Mairie
Plaats: Marnes-la-Coquette
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92430
Land: Frankrijk
E-mail: Commande.publique@seineouest.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marnes-la-coquette.fr

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Meudon
Postadres: 6 avenue Le Corbeiller
Plaats: Meudon
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92190
Land: Frankrijk
E-mail: Commande.publique@seineouest.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.meudon.fr

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Sèvres
Postadres: 54 Grande Rue
Plaats: Sèvres
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92310
Land: Frankrijk
E-mail: Commande.publique@seineouest.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sevres.fr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Vanves
Postadres: 23 rue Mary Besseyre
Plaats: Vanves
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92170
Land: Frankrijk
E-mail: Commande.publique@seineouest.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vanves.fr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Ville-D'Avray
Postadres: 13 rue de Saint-Cloud
Plaats: Ville D'Avray
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92410
Land: Frankrijk
E-mail: Commande.publique@seineouest.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mairie-villedavray.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marches.maximilien.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://marches.maximilien.fr
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marches.maximilien.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de végétaux, produits horticoles et services associés

Referentienummer: 1900050
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03121000 Tuinbouwproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

L'accord-cadre a pour objet la fourniture de végétaux, produits horticoles et services associés. L'etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (G.P.S.O.) agit pour son propre compte et pour le compte des villes de Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-Les-Moulineaux, Marnes-La-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-D'Avray dans le cadre d'un groupement de commandes, dont le coordonnateur est Grand Paris Seine Ouest.Chaque membre exécute l'accord-cadre pour la part qui le concerne.le marché est un accord-cadre mono-attributaire de Fournitures.Chaque accord-cadre est à bons de commandes sans montant minimum ni montant maximum annuels sur la base de prix unitaires et unitaires forfaitisés.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 660 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de plantes à massifs

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03121000 Tuinbouwproducten
03451100 Tuinplanten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de plantes à massifs estimation annuelle: 25 000 EUR HT.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre prendra effet à compter du 1.11.2020 ou de sa date de notification si celle-ci est postérieure jusqu'au 31.10.2021, renouvelable trois fois, pour une durée d'un an, par reconduction tacite, soit une durée maximale de quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mise en culture de jardinières, suspensions et bacs

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03121000 Tuinbouwproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mise en culture de jardinières, suspensions et bacs. Estimation annuelle: 25 000 EUR HT.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre prendra effet à compter du 1.11.2020 ou de sa date de notification si celle-ci est postérieure jusqu'au 31.10.2021, renouvelable trois fois, pour une durée d'un an, par reconduction tacite, soit une durée maximale de quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de bulbes et oignons

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03121000 Tuinbouwproducten
03451200 Bloembollen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de bulbes et oignons estimation annuelle: 20 000 EUR HT.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre prendra effet à compter du 1.11.2020 ou de sa date de notification si celle-ci est postérieure jusqu'au 31.10.2021, renouvelable trois fois, pour une durée d'un an, par reconduction tacite, soit une durée maximale de quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture d'arbustes et de vivaces

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03121000 Tuinbouwproducten
03451300 Heesters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture d'arbustes et de vivaces. Estimation annuelle: 80 000 EUR HT.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 320 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre prendra effet à compter du 1.11.2020 ou de sa date de notification si celle-ci est postérieure jusqu'au 31.10.2021, renouvelable trois fois, pour une durée d'un an, par reconduction tacite, soit une durée maximale de quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de plantes vertes et fleuries, et compositions florales, et accessoires

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03121000 Tuinbouwproducten
03121210 Bloemstukken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de plantes vertes et fleuries, et compositions florales, et accessoires. Estimation annuelle: 25 000 EUR HT.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre prendra effet à compter du 1.11.2020 ou de sa date de notification si celle-ci est postérieure jusqu'au 31.10.2021, renouvelable trois fois, pour une durée d'un an, par reconduction tacite, soit une durée maximale de quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Achat de fournitures pour la production horticole et les espaces verts

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03121000 Tuinbouwproducten
24400000 Meststoffen en stikstofverbindingen
14212410 Teelaarde
03114100 Stro
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achat de fournitures pour la production horticole et les espaces verts. Estimation annuelle: 85 000 EUR HT.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 340 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre prendra effet à compter du 1.11.2020 ou de sa date de notification si celle-ci est postérieure jusqu'au 31.10.2021, renouvelable trois fois, pour une durée d'un an, par reconduction tacite, soit une durée maximale de quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de matériaux pour les parcs et jardins (sable, gravillons)

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03121000 Tuinbouwproducten
14212000 Granulaat, steengruis, steenpoeder, keien, grind, split en steenslag, steenmengels, zand-grindmengsels en andere aggregaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de matériaux pour les parcs et jardins (sable, gravillons) estimation annuelle: 20 000 EUR HT.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre prendra effet à compter du 1.11.2020 ou de sa date de notification si celle-ci est postérieure jusqu'au 31.10.2021, renouvelable trois fois, pour une durée d'un an, par reconduction tacite, soit une durée maximale de quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de graines de fleurs et de plantes, jeunes plants

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03121000 Tuinbouwproducten
03121100 Levende planten, bollen, wortels, stekken en enten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de graines de fleurs et de plantes, jeunes plants estimation annuelle: 50 000 EUR HT.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre prendra effet à compter du 1.11.2020 ou de sa date de notification si celle-ci est postérieure jusqu'au 31.10.2021, renouvelable trois fois, pour une durée d'un an, par reconduction tacite, soit une durée maximale de quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture jardinières — suspensions — bacs d'orangerie

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03121000 Tuinbouwproducten
16160000 Diverse tuingereedschappen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture jardinières — suspensions — bacs d'orangerie. Estimation annuelle: 25 000 EUR HT.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre prendra effet à compter du 1.11.2020 ou de sa date de notification si celle-ci est postérieure jusqu'au 31.10.2021, renouvelable trois fois, pour une durée d'un an, par reconduction tacite, soit une durée maximale de quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture, pose, décoration et dépose de sapins de Noel

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03121000 Tuinbouwproducten
39298910 Kerstboom
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture, pose, décoration et dépose de sapins de Noel. Estimation annuelle: 30 000 EUR HT.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 120 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre prendra effet à compter du 1.11.2020 ou de sa date de notification si celle-ci est postérieure jusqu'au 31.10.2021, renouvelable trois fois, pour une durée d'un an, par reconduction tacite, soit une durée maximale de quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de bois et dérivés, claustra

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03121000 Tuinbouwproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de bois et dérivés, claustra. Estimation annuelle: 30 000 EUR HT.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 120 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre prendra effet à compter du 1.11.2020 ou de sa date de notification si celle-ci est postérieure jusqu'au 31.10.2021, renouvelable trois fois, pour une durée d'un an, par reconduction tacite, soit une durée maximale de quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Voir le règlement de la consultation. Pour rappel, les éléments demandés sont: lettre de candidature, sous la forme de la dernière version de l'imprimé DC1 et la déclaration du candidat ou du membre du groupement sous la forme de la dernière version de l'imprimé DC2 ou le DUME. K ou Kbis. Pouvoirs des personnes habilitées à représenter l'entreprise. IBAN. Attestations d'assurance en cours de validité. En cas de groupement, l'ensemble des documents et renseignements ci-dessus devra être fourni par toutes les entités composant le groupement. La forme juridique du groupement choisie pourra être le groupement d'entreprises solidaire ou conjoint. Le groupement pourra être conjoint à la condition que les membres du groupement s'engagent à exécuter des prestations détaillées et précisées dans le contrat et que le mandataire du groupement soit solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique. la personne publique interdit aux candidats de présenter leurs offres en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou de plusieurs groupements. la composition du groupement ne pourra être modifiée entre la date de remise des plis et la date de signature du marché public. Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres est mis en liquidation judiciaire, ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander au pouvoir adjudicateur l'autorisation de continuer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant, le cas échéant, à l'acceptation du pouvoir adjudicateur, un ou plusieurs sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur se prononce sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et financière de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants présentés à son acceptation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Chiffre d'affaires (montant et évolution sur les trois dernières années). Voir le règlement de la consultation. Copie du jugement en cas de redressement judiciaire.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Moyens matériels et humains (sur les trois dernières années). Références, qualifications techniques (sur les trois dernières années). Voir le règlement de la consultation.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Avril 2024.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
VI.3)Nadere inlichtingen:

Chaque accord-cadre est à bons de commandes sans montant minimum ni montant maximum annuels sur la base de prix unitaires et unitaires forfaitisés, avec taux de remise. La consultation est dématérialisée. Le Dossier de consultation des entreprises (DCE) est retiré sur la plateforme Maximilien https://marches.maximilien.fr

Le téléchargement est gratuit. GPSO impose que les offres soient déposées par voie électronique en passant par https://marches.maximilien.fr en application de l'article R. 2132-7 du Code de la commande publique. Afin de simplifier les démarches des candidats, les offres déposées sur la plateforme maximilien n'auront pas à être signées électroniquement. Par la seule remise de son offre, le candidat confirme son intention de soumissionner à l'attribution de l'accord-cadre. Ainsi, s'il est désigné attributaire, il s'engage à signer l'ensemble des pièces contractuelles de l'accord-cadre et à les remettre sous format papier à l'établissement public territorial. Toute demande de renseignements d'ordre administratif ou technique ne peut se faire que par écrit, via la plateforme de dématérialisation https://marches.maximilien.fr pour les candidats identifiés ayant téléchargé le dossier de consultation en version électronique. Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sollicités en temps utile par les candidats seront communiqués, via la plateforme, à tous les candidats ayant retiré un dossier et qui se sont fait connaitre. Critères de sélection des candidatures: adéquation des capacités professionnelles à l'objet de l'accord-cadre: moyens matériels et humains (sur les trois dernières années). Adéquation des capacités techniques à l'objet de l'accord-cadre: références, qualifications techniques (sur les trois dernières années). Adéquation des capacités financières à l'objet de l'accord-cadre: chiffre d'affaires (montant et évolution sur les trois dernières années). Critères d'analyse des offres: pour les lots un à quatre et six à onze. Moyens matériels et humains affectés à la réalisation des prestations, cinquante points de la note finale: catalogue pointu et détaillé: vingt-cinq points. Fonctionnement, organisation et méthodologie proposés pour la réalisation des prestations (volume de stocks disponibles, surface d'exploitations, suivi de livraison): quinze points. Nombre de personnel affecté au bon déroulement des commandes (administratif, financier, commercial): dix points. Prix, trente points de la note finale: taux de remise: deux points. D.Q.E.: vingt-huit points. Délais de livraison programmée, dix points de la note finale. Prise en compte des normes environnementales (détention de labels, démarches eco-responsables), dix points points de la note finale. Pour le lot cinq. Moyens matériels et humains affectés à la réalisation des prestations, quarante-cinq points de la note finale: catalogue pointu et détaillé: dix points fonctionnement, organisation et méthodologie proposés pour la réalisation des prestations (volume de stocks disponibles, surface d'exploitations, suivi de livraison): vingt points. Nombre de personnel affecté au bon déroulement des commandes (administratif, financier, commercial): quinze points. Prix, trente-cinq points de la note finale: D.Q.E.: trente-cinq points. Délais de livraison programmée, dix points de la note finale. Prise en compte des normes environnementales (détention de labels, démarches eco-responsables), dix points de la note finale. Les dépenses afférentes à cet accord-cadre seront prélevées sur les crédits inscrits à cet effet au budget de grand Paris Sein Ouest et au budget des communes de Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-Les-Moulineaux, Marnesla- Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-D'Avray. Celles-Ci et G.P.S.O. Ne percevront pas de subventions pour le financement des prestations de l'accord-cadre. Pour les modalités de règlement, cf règlement de la consultation. Nomenclature européenne principale: 03121000-5 Produits horticoles autres nomenclatures: cf DCE.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Postadres: 2-4 boulevard de l'Hautil — BP 30322
Plaats: Cergy Pontoise
Postcode: 95027
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr

Internetadres: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Postadres: 5 rue Leblancs
Plaats: Paris
Postcode: 75911
Land: Frankrijk

Internetadres: https://www.iledefrance.fr/groupespolitiques/comites-consultatifs-reglementamiable

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

La procédure du référé pré-contractuel prévue à l'article L. 551-1 du code de justice administrative peut être mise en œuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative ne peut être mise en œuvre que si l'avis ex-ante volontaire prévu à l'article R. 2183-6 du code de la commande publique n'a été publié au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L. 551-15 du code de justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative). Le recours de plein contentieux contre le contrat signé qui doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce recours.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Postadres: 2-4 boulevard de l'Hautil — BP 30322
Plaats: Cergy Pontoise
Postcode: 95027
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr

Internetadres: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020