Leveringen - 253147-2020

02/06/2020    S105

Griekenland-Heraklion: Speeltuinuitrusting

2020/S 105-253147

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimos Irakleioy Kritis
Nationaal identificatienummer: EL431
Postadres: Agioy Titoy 1
Plaats: Irakleio
NUTS-code: EL431 Ηράκλειο
Postcode: 712 02
Land: Griekenland
Contactpersoon: Dimos Irakleioy - Tmima Promitheion
E-mail: prom@heraklion.gr
Telefoon: +30 2813409185-186-189-403-468-428
Fax: +30 2810229207

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.heraklion.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.heraklion.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού 7 παιδικών χαρών του Δήμου Ηρακλείου.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
37535200 Speeltuinuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού 7 παιδικών χαρών του Δήμου Ηρακλείου.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 720 572.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL431 Ηράκλειο
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού 7 παιδικών χαρών του Δήμου Ηρακλείου.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 180
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Όπως αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη τού διαγωνισμού.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Όπως αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη τού διαγωνισμού.

Eventuele minimumeisen:

Όπως αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη τού διαγωνισμού.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Όπως αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη τού διαγωνισμού.

Eventuele minimumeisen:

Όπως αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη τού διαγωνισμού.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Όπως αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη τού διαγωνισμού.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 07/07/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Plaats: Αθήνα
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

3.4) Προδικαστικές προσφυγές - προσωρινή δικαστική προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση τής Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη τής σύμβασης, εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017,

— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών τής αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής.

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει, παρεμπιπτόντως, όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν στη διενέργεια τής διαδικασίας.

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζή […].

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Plaats: Αθήνα
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020