Leveringen - 253152-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Bakar: Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen

2020/S 105-253152

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Grad Bakar
Nationaal identificatienummer: 31708325678
Postadres: Primorje 39
Plaats: Bakar
NUTS-code: HR031 Primorsko-goranska županija
Postcode: 51222
Land: Kroatië
Contactpersoon: Davor Vidas
E-mail: davor.vidas@bakar.hr
Telefoon: +385 51455748

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bakar.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0020208
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rekonstrukcija javne rasvjete

Referentienummer: VV 1/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31500000 Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javne nabave je rekonstrukcija javne rasvjete na području grada Bakra.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 640 000.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31500000 Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR031 Primorsko-goranska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teritorijalno područje Grada Bakra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javne nabave je rekonstrukcija javne rasvjete na području grada Bakra.Nabava i ugradnja robe se vrši prema Elektrotehničkom projektu, Razina razrade: Glavni projekt, Broj projekta: 19-JR-001-1 od kolovoza 2019. godine (dalje u tekstu: projekt), izrađenom po Projektantu Ivan Vukonić, mag. ing. el., Ovlašteni inženjer elektrotehnike - upis (broj ovlaštenja E-2751, dan upisa 20.04.2016. godine)Na temelju odredbi „Zakona o gradnji” (NN 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.) i “Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima” (NN 112/17.), radovi se izvode bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom.Na predmetnom obuhvatu sustav rasvjete sastoji se od zastarjelih i neefikasnih rasvjetnih tijela opremljenih dijelom natrijevim žaruljama, dijelom visokotlačnim metalhalogenim, a dijelom energetski neučinkovitim visokotlačnim živinim žaruljama. Postojeće neučinkovita rasvjetna tijela zamijenit će se visoko efikasnim LED rasvjetnim tijelima, s kvalitetnom optikom i višim stupnjem energetske efikasnosti. Za razliku od postojećih svjetiljki one udovoljavaju i ekološke zahtjeve zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Pozitivni efekti ugradnje novih zamjenskih svjetiljki očituju se kroz smanjenje potrošnje električne energije što za posljedicu ima i smanjene emisije stakleničkih plinova. Niža potrošnja smanjiti će troškove električne energije, nove rasvjetna tijela imati će manji broj kvarova, a imati će garanciju na kvarove te će se smanjiti i troškovi za održavanje.Sva postojeća rasvjetna tijela koje su projektom predviđene za zamjenu potrebno je demontirati i deponirati na ovlašteni deponij ili na skladište vlasnika rasvjete. Za opasni otpad (prvenstveno se misli na živine žarulje) potrebno je dobaviti dokaznice o pravilnom zbrinjavanju opasnog otpada i dostaviti ih Naručitelju odnosno nadzornom inženjeru prilikom primopredaje instalacija. Montažu predviđene opreme potrebno je izvršiti prema uputama za ugradnju koje se isporučuju uz istu. Ukoliko se na terenu utvrdi od strane nadzornog inženjera da je na nekim pozicijama bolje ostaviti postojeće nosače zbog njihovog dobrog stanja ili zbog kompleksnosti njihovih izmjena dozvoljeno je zadržavanje postojećih konzola prilikom čega se za iste neće obračunati ponuđena cijena dobave i montaže.Rasvjetna tijela se ne smiju postavljati tijekom loših atmosferskih uvjeta (kiša, magla ili snijeg) da ne bi došlo do kondenzacije vlage unutar svjetiljke.Prije zatvaranja zaštitne kape, unutrašnjost svjetiljke potrebno je prebrisati suhom mekanom krpom. Pri tome je potrebno prekontrolirati stanje brtve, zaštitne kape, te istu zamijeniti ukoliko je došlo do njenog oštećenja.Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan pridržavati se uputa i pozicija definiranim projektom, a sve nejasnoće ili eventualne nesukladnosti na terenu u odnosu na postojeće stanje prikazano projektom prijaviti nadzornom inženjeru koji je dužan u suradnji s projektantom ovog projekta donijeti stručnu odluku o uklanjanju nastalih problema.U razvodne ormare javne rasvjete predviđena je ugradnja prenaponske zaštite. Odvodnicima prenapona štiti se mreža javne rasvjete od nepovoljnih utjecaja prenapona. Ugrađuje se prenaponska zaštita tipa I+II.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Broj izvršenih Ugovora / Weging: 30 bodova (30 %)
Kwaliteitscriterium - Naam: Iskustvo stručnjaka / Weging: 20 bodova (20 %)
Kostencriterium - Naam: Cijena ponude / Weging: 50 bodova (50 %)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 640 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Gospodarski subjekt mora u ponudi dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Za potrebe utvrđivanja navedene sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se Izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Gradska vijećnica Grada Bakra.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020