Leveringen - 253155-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Rijeka: Audiovisuele uitrusting

2020/S 105-253155

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Grad Rijeka
Nationaal identificatienummer: 54382731928
Postadres: Korzo 16
Plaats: Rijeka
NUTS-code: HR031 Primorsko-goranska županija
Postcode: 51000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Lea Cuculić
E-mail: lea.cuculic@rijeka.hr
Telefoon: +385 51209258

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rijeka.hr

Adres van het kopersprofiel: www.rijeka.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0020273
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nabava opreme za Cigleni objekt (Dječju kuću) bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić

Referentienummer: 06-02-17/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32321200 Audiovisuele uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ciglena zgrada bivšeg industrijskog kompleksa „Rikard Benčić" oprema se radi prenamjene u Dječju kuću, a zamišljena je kao predvorje ustanova i organizacija u kulturi planiranih u kulturnom bloku Rikard Benčić: Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Gradske knjižnice Rijeka, Muzeja grada Rijeke, Gradskog kazališta lutaka i Art kina.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 633 211.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Namještaj za opremanje Ciglenog objekta

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000 Meubilair
39155000 Bibliotheekmeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR031 Primorsko-goranska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Prostorije unutar zgrade Ciglenog objekta u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić, Krešimirova 28, Rijeka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Izrada (projektirana oprema) ili isporuka gotovih proizvoda, doprema i montaža namještaja i pomoćne opreme za prostore u Dječjoj kući.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duljina jamstva za otklanjanje nedostataka na regalima / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 90 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 554 690.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Audio-vizualna i multimedijska oprema za Cigleni objekt

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32321200 Audiovisuele uitrusting
32322000 Multimedia-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR031 Primorsko-goranska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Prostorije unutar zgrade Ciglenog objekta u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić, Krešimirova 28, Rijeka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Isporuka, montaža i instalacija opreme i svih elemenata audio-vizualnog i multimedijskog sustava, podešavanje sustava i puštanje u rad.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Specifično iskustvo stručnjaka za postavljanje i rad audio-vizualnih sustava / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Vrijeme odaziva na otklanjanje nedostataka unutar jamstvenog roka / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 423 950.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RFID sustav za automatizaciju knjižničnog poslovanja Dječje knjižnice u Ciglenom objektu

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30238000 Automatiseringsuitrusting voor bibliotheek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR031 Primorsko-goranska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Prostorije unutar zgrade Ciglenog objekta u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić, Krešimirova 28, Rijeka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Isporuka opreme, implementiranje i integracija s informacijskim sustavom knjižnice i softverskim rješenjem za upravljanje radom knjižnice - programskom podrškom ZaKi, integriranim u poslovanje knjižnice te preventivno i servisno održavanje kroz razdoblje od 5 godina.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Specifično iskustvo stručnjaka u postavljanju RFID sustava za knjižnično poslovanje / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Vrijeme odaziva na otklanjanje nedostataka unutar jamstvenog roka / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 62
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Računalna oprema za Cigleni objekt

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000 Computerapparatuur
32570000 Communicatie-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR031 Primorsko-goranska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Prostorije unutar zgrade Ciglenog objekta u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić, Krešimirova 28, Rijeka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Isporuka opreme, instalacija, konfiguracija i puštanje u rad računalne opreme.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Trajanje jamstva proizvođača / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 90 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 750 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ugostiteljska oprema za Cigleni objekt

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39310000 Cateringuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR031 Primorsko-goranska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Prostorije unutar zgrade Ciglenog objekta u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić, Krešimirova 28, Rijeka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nabava, izrada i montaža šanka sa oblogom i elementima ugostiteljske opreme, za postavu u Dječjoj kući.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duljina jamstva na ugostiteljskoj opremi / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 90 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 151 777.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oprema za telefonsku mrežu za Cigleni objekt

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32429000 Uitrusting voor telefoonnetwerk
32550000 Telefoonuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR031 Primorsko-goranska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Prostorije unutar zgrade Ciglenog objekta u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić, Krešimirova 28, Rijeka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Isporuka, montaža, spajanje telefonske centrale i telefona, konfiguracija do potpune funkcionalnosti za objekte u kompleksu Rikard Benčić te uključuje održavanje, administraciju i tehničku podršku unutar jamstvenog roka.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 90 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 152 794.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Upis u registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Predviđeni u grupama 2.I 4.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Grad Rijeka, Trpimirova 2, Sala za sastanke (polukat).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV,
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020