Leveringen - 253162-2020

02/06/2020    S105

Litouwen-Kaunas: Middenbermbeveiliging

2020/S 105-253162

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AB „Kelių priežiūra“
Nationaal identificatienummer: 232112130
Postadres: Savanorių pr. 321C
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-50120
Land: Litouwen
Contactpersoon: Natalija Vitkauskaitė
E-mail: natalija.vitkauskaite@keliuprieziura.lt
Telefoon: +370 61966131
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.keliuprieziura.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1241
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=516707
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=516707&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

(PU-6960/20) [ITP] Tvorelės barstytuvams

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928300 Middenbermbeveiliging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ketinama įsigyti tvoreles barstytuvams su sumontavimu – 49 vnt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928300 Middenbermbeveiliging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lietuvos Respublika.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Atlenkiamos apsauginės tvorelės įrengiamos ant Perkančiosios organizacijos naudojamų barstytuvų – 49 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. EBVPD turi būti pasirašytas tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, nurodant pasirašiusio asmens pareigas, vardą, pavardę.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Netaikoma.

Eventuele minimumeisen:

Netaikoma.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Netaikoma.

Eventuele minimumeisen:

Netaikoma.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Pirkėjas už prekes apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros, pateiktos per informacinę sistemą „E. sąskaita“, gavimo ir prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

Jeigu pardavėjas vėluoja pristatyti prekes ar pakeisti netinkamas prekes tinkamomis, pirkėjas turi teisę raštu reikalauti iš pardavėjo 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą pristatyti (pakeisti) prekes dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo vėluojamų pristatyti ar pakeisti prekių vertės.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:45
Plaats:

Viešojo pirkimo komisijos nariai, pirminį susipažinimą su tiekėjų pateiktais pasiūlymais vykdo iš savo darbo vietos, prisijungę prie Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje tiekėjai dalyvauti nekviečiami.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kauno apygardos teismas
Plaats: Kaunas
Land: Litouwen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020