Leveringen - 253170-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Annecy: Hulpdienstvoertuigen

2020/S 105-253170

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Service départemental incendie et secours
Postadres: 6 rue du Nant — Meythet
Plaats: Annecy
NUTS-code: FRK28 Haute-Savoie
Postcode: 74966
Land: Frankrijk
E-mail: marches.publics@sdis74.fr
Telefoon: +33 450227632
Fax: +33 450227635
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sdis74.fr
Adres van het kopersprofiel: https://sdis74.e-marchespublics.com
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://sdis74.e-marchespublics.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://sdis74.e-marchespublics.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Service d'incendie et de secours

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition d'un fourgon sauvetage déblaiement 4 × 4 — PE 2019

Referentienummer: AO 3/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114100 Hulpdienstvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisition d'un fourgon sauvetage déblaiement 4 × 4.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 184 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114100 Hulpdienstvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK28 Haute-Savoie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition d'un fourgon sauvetage déblaiement 4 × 4.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 184 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 13
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 250-620198
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Date prévisionnelle de commencement des prestations: 4e trimestre 2020. Variantes techniques autorisées si proposées en même temps que l'offre de base. Consultation faisant suite à un appel d'offres infructueux.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Grenoble
Postadres: 2 place de Verdun — BP 1135
Plaats: Grenoble Cedex
Postcode: 38022
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Telefoon: +33 476429000
Fax: +33 476422269
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Grenoble
Postadres: 2 place de Verdun — BP 1135
Plaats: Grenoble Cedex
Postcode: 38022
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Telefoon: +33 476429000
Fax: +33 476422269
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020