Diensten - 253177-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Vienne: Wasserij- en stomerijdiensten

2018/S 111-253177

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centre hospitalier gal Lucien Hussel
26380032800019
Montée docteur Maurice Chapuis, BP 127
Vienne
38209
Frankrijk
Contactpersoon: Direction des services achats logistiques et techniques
E-mail: sec.dalt@ch-vienne.fr
NUTS-code: FRK24

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ch-vienne.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.achat-hopital.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.achat-hopital.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://plateforme.achat-hopital.com/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=865&orgAcronyme=38HVI01
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement public de santé
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché réservé de prestation de blanchisserie du linge des résidents de l'EHPAD de Givors

Referentienummer: 18-0011
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La prestation comprend: le marquage (et le démarquage en cas de changement d'unité d'un résident), le ramassage, le lavage, le rinçage, le séchage, la finition, le conditionnement et la restitution du linge des résidents trié et conditionné par résident et par secteur. Il est préférable que le titulaire puisse prendre en charge certains articles utilisés à l'EHPAD (Sangle de maintien, draps de sécurité, ...).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK26
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La prestation comprend: le marquage (et le démarquage en cas de changement d'unité d'un résident), le ramassage, le lavage, le rinçage, le séchage, la finition, le conditionnement et la restitution du linge des résidents trié et conditionné par résident et par secteur. Il est préférable que le titulaire puisse prendre en charge certains articles utilisés à l'EHPAD (sangle de maintien, draps de sécurité, ...).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est conclu pour une durée de 12 mois. Il sera reconduit 3 fois tacitement pour la même durée.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/07/2018
Plaatselijke tijd: 14:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Juin 2022.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Grenoble
2 place de Verdun
Grenoble
38200
Frankrijk
Telefoon: +33 476729000
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Fax: +33 476422269

Internetadres: http://grenoble.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018