Leveringen - 253178-2020

Submission deadline has been amended by:  310501-2020
02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Kaposvár: Muziekinstrumenten, sportartikelen, spelletjes, speelgoed, handwerk, kunstartikelen en toebehoren

2020/S 105-253178

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kaposvári Tankerületi Központ
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_82054263
Postadres: Szántó utca 5.
Plaats: Kaposvár
NUTS-code: HU232 Somogy
Postcode: 7400
Land: Hongarije
Contactpersoon: Frányó Tamás
E-mail: tamas.franyo@kk.gov.hu
Telefoon: +36 82795217
Fax: +36 82511939

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://kk.gov.hu/kaposvar

Adres van het kopersprofiel: http://kk.gov.hu/kaposvar

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000338352020/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000338352020/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oktatási eszközbeszerzés EFOP 3.1.6 -16-2017-00015

Referentienummer: EKR000338352020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
37000000 Muziekinstrumenten, sportartikelen, spelletjes, speelgoed, handwerk, kunstartikelen en toebehoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Tanulói eszközök és oktatási segédeszközök beszerzése EFOP-3.1.6-16-2017-00015 projekthez a Kaposvári Tankerületi Központ részére 9 részben.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124000 Instrumentarium en benodigdheden voor diagnostiek en radiodiagnostiek
37000000 Muziekinstrumenten, sportartikelen, spelletjes, speelgoed, handwerk, kunstartikelen en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232 Somogy
Voornaamste plaats van uitvoering:

7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8. - lásd részletesen a műszaki leírásban foglaltak szerint.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 67 féle, 574 csomag és 55 darab fogyatékkal élők vizsgálati módszertanai során használható diagnosztikai jellegű eszközök beszerzése.

— 14-18 éves fiatalok személyes, társas és viselkedési problémáit feltáró mérőeszköz: 4 féle 9 csomag

— Fejlődési diszkalkulia szűrő- és vizsgálólapok: 14 féle 221 csomag, 21 db

— Autizmus Diagnosztika: 2 féle, 2 csomag,

— Intelligenciatesztek: 16 féle 5 db, 307 csomag

— Vizuális észlelés és memória tesztek: 10 féle, 8 csomag, 14 db

— Egyéb diagnosztikai eszközök: 88 db 21 féle, 15 db, 27 csomag.

A fentieket lásd részletesen a KD-ban (Tenderlap).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-3.1.6.-16-2017-0015 kódszámú "Együtt-működik" Gyógypedagógia és szakszolgálati intézmények esélyteremtő szerepe születéstől a munkába állásig"

II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5) ponthoz: AK a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választotta, mert ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oktatást segítő eszközök beszerzése

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162110 Schoolbenodigdheden
37000000 Muziekinstrumenten, sportartikelen, spelletjes, speelgoed, handwerk, kunstartikelen en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232 Somogy
Voornaamste plaats van uitvoering:

7400 Kaposvár, 7570 Barcs, 8840 Csurgó, 8700 Marcali, 8600 Siófok, 7500 Nagyatád, 8693 Lengyeltóti, 8660 Tab-lásd részletesen a műszaki leírásban foglaltak szerint.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 297 féle, 20 csomag és 1975 darab speciális nevelési igényű tanulók számára készült oktatási eszközök, eszközcsomagok beszerzése.

Az eszközök között az alábbiak találhatóak meg; logopédia fejlesztés, csoportos fejlesztés eszközei, hallás, koordináció, mozgás és ritmusérzék fejlesztő eszközök, konduktív terápiás eszközök, kognitív képességfejlesztő eszközök, füzetek, képességfejlesztő eszközök, kommunikációt segítő eszközök. A Digitális Okosjáték óvodásoknak eszköz esetében egyszeri telepítése is ajánlattevő kötelezettsége.

A fentieket lásd részletesen a KD-ban (Tenderlap).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-3.1.6.-16-2017-0015 kódszámú "Együtt-működik" Gyógypedagógia és szakszolgálati intézmények esélyteremtő szerepe születéstől a munkába állásig"

II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5) ponthoz: AK a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választotta, mert ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Játékok beszerzése

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37524000 Spellen
37000000 Muziekinstrumenten, sportartikelen, spelletjes, speelgoed, handwerk, kunstartikelen en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232 Somogy
Voornaamste plaats van uitvoering:

7400 Kaposvár - lásd részletesen a műszaki leírásban foglaltak szerint.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 538 féle, 1 479 db fejlesztő játék beszerzése, amelyek jellemzően szókincset-, szövegértést -, logikai gondolkodást -, ügyességet -, gyorsaságot -, kommunikációs készséget -, ritmusérzéket -, memóriát fejlesztő társasjátékok, pszichológiai társasjátékok, fejlesztő füzetek, kártyajátékok, játékautók.

A fentieket lásd részletesen a KD-ban (Tenderlap).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-3.1.6.-16-2017-0015 kódszámú "Együtt-működik" Gyógypedagógia és szakszolgálati intézmények esélyteremtő szerepe születéstől a munkába állásig"

II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5) ponthoz: AK a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választotta, mert ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gyógyászati jellegű eszközök

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
37000000 Muziekinstrumenten, sportartikelen, spelletjes, speelgoed, handwerk, kunstartikelen en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232 Somogy
Voornaamste plaats van uitvoering:

7400 Kaposvár, 7570 Barcs, 8840 Csurgó, 8700 Marcali, 8600 Siófok, 7500 Nagyatád, 8693 Lengyeltóti, 8660 Tab-lásd részletesen a műszaki leírásban foglaltak szerint.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 55 féle, 194 darab fejlesztő-nevelő oktatásban hasznosítható, egészségügyi eszközök. Az eszközök között megtalálhatók életviteli eszközök, fogyatékkal élők mozgássegítő eszközei, egészségügyi segédeszközök, mérőeszközök, bluetooth kommunikációs segédeszközök beszerzése, telepítése.

A fentieket lásd részletesen a KD-ban (Tenderlap).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-3.1.6.-16-2017-0015 kódszámú "Együtt-működik" Gyógypedagógia és szakszolgálati intézmények esélyteremtő szerepe születéstől a munkába állásig"

II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5) ponthoz: AK a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választotta, mert ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kreatív eszközök

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30190000 Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor
37000000 Muziekinstrumenten, sportartikelen, spelletjes, speelgoed, handwerk, kunstartikelen en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232 Somogy
Voornaamste plaats van uitvoering:

7400 Kaposvár, 7570 Barcs, 8840 Csurgó, 8700 Marcali, 8600 Siófok, 7500 Nagyatád, 8693 Lengyeltóti, 8660 Tab-lásd részletesen a műszaki leírásban foglaltak szerint.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 38 féle, 368 darab fejlesztő nevelő oktatásban hasznosítható, kézműves és egyéb kreatív eszközök beszerzése.

A részajánlati körben a kreatív eszközök közt megtalálhatók rajzeszközök, dekorációs anyagok, eszközök, gyurmakészletek, ollók, festékkészletek, ecsetek, fűzhető gyöngyök.

A fentieket lásd részletesen a KD-ban (Tenderlap).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-3.1.6.-16-2017-0015 kódszámú "Együtt-működik" Gyógypedagógia és szakszolgálati intézmények esélyteremtő szerepe születéstől a munkába állásig"

II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5) ponthoz: AK a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választotta, mert ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sporteszközök beszerzése

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37400000 Sportartikelen en -uitrusting
37000000 Muziekinstrumenten, sportartikelen, spelletjes, speelgoed, handwerk, kunstartikelen en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232 Somogy
Voornaamste plaats van uitvoering:

7400 Kaposvár, 7570 Barcs, 8840 Csurgó, 8700 Marcali, 8600 Siófok, 7500 Nagyatád, 8693 Lengyeltóti, 8660 Tab-lásd részletesen a műszaki leírásban foglaltak szerint.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 224 féle, 2 436 db különféle mozgásfejlesztő sporteszköz beszerzése (labdák, láncos híd, alagútszettek, szőnyegek, trambulin, hinták, egyensúlyozó készletek, mozgásfejlesztő szettek, tornazsámolyok, kézisúlyzók, masszázseszközök, tornaeszközök) beszerzése.

A fentieket lásd részletesen a KD-ban (Tenderlap).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-3.1.6.-16-2017-0015 kódszámú "Együtt-működik" Gyógypedagógia és szakszolgálati intézmények esélyteremtő szerepe születéstől a munkába állásig"EFOP-3.1.6.-16-2017-0015 kódszámú "Együtt-működik" Gyógypedagógia és szakszolgálati intézmények esélyteremtő szerepe születéstől a munkába állásig"

II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5) ponthoz: AK a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választotta, mert ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Elektronikai eszközök beszerzése

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39710000 Elektrische huishoudelijke apparaten
37000000 Muziekinstrumenten, sportartikelen, spelletjes, speelgoed, handwerk, kunstartikelen en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232 Somogy
Voornaamste plaats van uitvoering:

7400 Kaposvár, 7570 Barcs, 8840 Csurgó, 8700 Marcali, 8600 Siófok, 7500 Nagyatád, 8693 Lengyeltóti, 8660 Tab-lásd részletesen a Műszaki Leírásban

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 36 féle, 90 darab speciális nevelési igényű tanulók ellátását segítő elektronikai eszközök (Ezen eszközökből 33 féle, 85 db az autizmus spektrumzavarral érintett gyermekek életviteli neveléséhez szükséges elektronikai eszközök). Az eszközök között megtalálhatók beszéd-hallás segítő eszközök, vizuális és taktilis eszközök, kommunikációs eszközök, olvasókészülékek, egyéb kiszolgáló elektronikai eszközök, elektromos háztartási eszközök beszerzése.

A fentieket lásd részletesen a KD-ban (Tenderlap).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-3.1.6.-16-2017-0015 kódszámú "Együtt-működik" Gyógypedagógia és szakszolgálati intézmények esélyteremtő szerepe születéstől a munkába állásig"

II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5) ponthoz: AK a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választotta, mert ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Egyéb eszközök beszerzése

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37500000 Spellen en speelgoed; kermisattracties
37000000 Muziekinstrumenten, sportartikelen, spelletjes, speelgoed, handwerk, kunstartikelen en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232 Somogy
Voornaamste plaats van uitvoering:

7400 Kaposvár, 7570 Barcs, 8840 Csurgó, 8700 Marcali, 8600 Siófok, 7500 Nagyatád, 8693 Lengyeltóti, 8660 Tab-lásd részletesen a Műszaki Leírásban

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Összesen 38 féle, 153 darab fejlesztő-nevelő oktatásban hasznosítható, tanulást segítő egyéb eszközök beszerzése (Ezen eszközökből 34 féle, 127 db az eltérő fejlődésű gyermekek korai fejlesztésében (0-5 éves kor között) használható eszköz, berendezési tárgy). Az eszközök között megtalálhatók bútorok, szőnyegek, konduktív fejlesztő eszközök, irodai eszközök.

A fentieket lásd részletesen a KD-ban (Tenderlap).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-3.1.6.-16-2017-0015 kódszámú "Együtt-működik" Gyógypedagógia és szakszolgálati intézmények esélyteremtő szerepe születéstől a munkába állásig"

II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5) ponthoz: AK a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választotta, mert ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kültéri eszközök beszerzése

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37535200 Speeltuinuitrusting
37000000 Muziekinstrumenten, sportartikelen, spelletjes, speelgoed, handwerk, kunstartikelen en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232 Somogy
Voornaamste plaats van uitvoering:

7400 Kaposvár - lásd részletesen a műszaki leírásban foglaltak szerint.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

I.

Összesen 4 féle, 23 darab a projektben tervezett szakmai programokhoz szükséges alábbi kültéri eszközök beszerzése:

— Együléses hintaállványfészekhintával (telepítéssel) - 1 db,

— Gumi lap - 20 db,

— Homokozó (telepítéssel) - 1 db,

— Kétüléses rugós mérleghinta (telepítéssel) - 1 db.

A fentieket lásd részletesen a KD-ban (Tenderlap).

II.

Szerződéskötés feltétele:

1) AK a 9. közbeszerzési rész vonatkozásában a szerződéskötés feltételeként előírja, hogy Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor be kell mutatnia az „együléses hintaállvány fészekhintával”, „a homokozó” és a „kétüléses rugós mérleghinta” termékek vonatkozásában a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti megfelelőségi nyilatkozatot, vagy a kijelölt szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítványt is az „MSZ EN 1176-1:2008 Játszótéri eszközök és talajok. 1-7. rész és 10-11. rész” szabványnak történő megfeleléshez.

2) AK a 9. közbeszerzési rész vonatkozásában a szerződéskötés feltételeként előírja, hogy Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor be kell mutatnia a „gumi lap” termék vonatkozásában a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti megfelelőségi nyilatkozatot, vagy a kijelölt szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítványt is az „MSZ EN 1177:2008 Ütéscsillapító játszótéri talajok” szabványnak történő megfeleléshez.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-3.1.6.-16-2017-0015 kódszámú "Együtt-működik" Gyógypedagógia és szakszolgálati intézmények esélyteremtő szerepe születéstől a munkába állásig"

II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5) ponthoz: AK a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választotta, mert ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Valamennyi rész vonatkozásában irányadó:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bek. irányadó.

1.) Kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolás:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá.

Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát, továbbá irányadó a Korm. r. 3. § (3) bek.

Közös ajánlattétel esetén a Korm.r. 3.§ (5) bek. irányadó.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

2.) Kizáró okok fenn nem állásának igazolás:

A Korm. r. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. 8.§, 10.§, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Korm. r. 1. § (4) bekezdése alapján a Korm. r. III. Fejezetben említett igazolási módok a Korm. r. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A Korm. r. 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A közös ajánlattevők külön-külön EEKD-t kötelesek készíteni, és a meghatalmazott AT által benyújtani figyelemmel a Kbt. 35.§ (2a) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, mely esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó más szervezet vagy személy külön EEKD-t kötelesek benyújtani, melyet az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az ajánlattevő nyújtja be.

AK felhívja a figyelmet a Korm. r. 1. § (7) bek.ben, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.ben foglaltakra.

Felhívjuk a figyelmet a Korm. r. 13. §-ra.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó alkalmassági követelményt.

Eventuele minimumeisen:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó alkalmassági követelményt.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1 Az alkalmasság igazolása két szakaszban zajlik:

M.1.

1) Az alkalmasság előzetes igazolása:

A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával. A Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát és irányadó továbbá a Korm. r. 3. § (3) bek.

Közös ajánlattétel esetén a Korm.r. 3.§ (5) bek. irányadó

Amennyiben ajánlattevő más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (7), (9) és (11)-(12) bekezdései.

2) Az alkalmasság igazolása:

Korm. r. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő általa Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. IV. fejezetében foglalt szabályoknak megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

a) Csatolni kell a Korm. r. 21. § (1) bekezdésének a) pontja és a 22. § szerint, a felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, az ajánlati felhívás III.1.3) M.1. a) pontjában - az adott közbeszerzési rész tekintetében - előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését.

Az ismertetés(ek)nek tartalmaznia kell:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét,

— a szerződés tárgyának leírását, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,

— a korábbi szállítás mennyiségére utaló adat megjelölését, úgy, hogy abból a felhívás III.1.3. M.1. a) pontjában foglaltaknak való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja legalább év, hónap és nap),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítés során milyen szállítási mennyiségben vett részt.

Az alkalmasság előzetes igazolásának, és igazolásának módja részletesen a Közbeszerzési dokumentumok IX. fejezete szerint.

A Korm. r. 22. § (2) bekezdésének. alkalmazása során a teljesítés ideje tekintetében az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számítottan a kezdő időpont hat év, a befejező időpont három év, figyelemmel a Korm. r. 21. § (1a) bek. a) pontjára.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 69.§ (11)-(11a)§; Korm. r. 1.§ (4)-(5), (7) bek, 21.§ (1a) bek a) pontja, 21/A.§, 24. § (1) bek.

Eventuele minimumeisen:

M.1.

a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, egy vagy több szerződés alapján teljesített olyan referenciával, amely

Aa) az 1. rész tekintetében legalább 300 csomag és/vagy db diagnosztikai eszköz szállítását foglalta magába;

Ajánlatkérő diagnosztikai eszköz alatt a következőt érti: Olyan eszköz, mely a személy mentálhigiénés és/vagy pszichés és/vagy személyiségbeli és/vagy teljesítménybeli aktuális állapotának, és/vagy Kognitív fejletttségének és/vagy tanulási képességeinek vizsgálatára és/vagy társas és viselkedésbeli problémáinak feltárására szolgál.

Ab) a 2. rész tekintetében legalább 900 csomag és/vagy db oktatást segítő eszköz szállítását foglalta magába;

Ajánlatkérő oktatást segítő eszköz alatt a következőt érti: Az oktatás folyamatában felhasználható, az oktatás céljainak elérését segítő eszköz;

Ac) a 3. rész tekintetében legalább 300 db játék szállítását foglalja magába;

Ad) a 4.rész tekintetében legalább 50 db gyógyászati jellegű eszköz szállítását foglalja magába;

Ajánlatkérő gyógyászati jellegű eszköz alatt a következőt érti: Olyan eszköz, mely fogyatékkal élők életvitelének, életminőségének javítását célzó és/vagy hely és/vagy Helyzetváltoztatását segítő, oktatásban elfogadott módszertanokban alkalmazható eszközöket jelent.

Ae) az 5. rész tekintetében legalább 100 db kreatív eszköz szállítását foglalja magába;

Ajánlatkérő kreatív eszköz alatt a következőt érti: Az oktatás folyamatában felhasználható, az oktatás céljainak elérését segítő, finommotorika fejlesztését elősegítő tevékenységhez kapcsolódó eszköz.

Af) a 6. rész tekintetében legalább 600 db sporteszköz szállítását foglalja magába;

Ag) a 7. rész tekintetében legalább 25 db elektronikai eszköz szállítását foglalja magába;

Ajánlatkérő elektronikai eszköz alatt a következőt érti: Autizmus spektrumzavarral érintett gyermekek életviteli neveléséhez szükséges elektronikai eszközök.

Ah) a 8. rész tekintetében legalább 40 db egyéb eszköz szállítását foglalja magába;

Ajánlatkérő egyéb eszköz alatt a következőt érti: Az eltérő fejlődésű gyermekek korai fejlesztésében (0-5 éves kor között) használható eszközök, berendezési tárgyak.

Ai) a 9. rész tekintetében legalább 2 db játszótéri eszköz szállítását foglalja magába;

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Valamennyi rész vonatkozásában:

A támogatás intenzitása: 100 %, azaz a támogatás mértéke 100 %, az önrész mértéke pedig 0 %. A támogatás kifizetése utófinanszírozás szerint történik.

Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: Forint.

ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik.

Ajánlattevő a szerződés időtartam alatt Ajánlatkérő által előírt ütemezésben köteles az adásvételi szerződésben meghatározott szállítási határidővel történő teljesítésre. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

A teljesítésekről az elszámolásokat követően az Ajánlatkérő a kiállított számla alapján az ellenértéket annak kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130.§. (1) - (2) bekezdésében és a Kbt. 135.§. (1) és (6) bekezdésben foglaltakra.

Kbt. 27/A.§-a irányadó.

*** Folytatás a felhívás VI.4.3) III. pontjában.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1)Az ajánlat részeként be kell nyújtani:

a)az EKR rendszerben kiadott ŰRLAPOKAT (Felolvasólap, Kbt. 62. § (1) bek. k) kb), Kbt. 62. § (1) bek. k) kc), EEKD, Kbt. 66. § (2) bek., Kbt. 67. § (4) bek., Kbt. 65. § (7), Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Korm. r. 13. §-ban meghatározott iratokat, Nyilatkozat fordításról, Nyilatkozat üzleti titokról, Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat – nemleges nyilatkozat is csatolandó – Ajánlatkérő (továbbiakban:AK) a Korm r. 2.§(3)bek. alapján előírja, hogy Ajánlattevő (továbbiakban:AT) az EEKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.)

b)AT nyilatkozata a Kbt. 25.§ (3)-(4) bekezdései vonatkozásában;

c)amennyiben az AT a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani;

d)valamennyi ajánlattal érintett rész vonatkozásában csatolni kell az AT által cégszerűen aláírt Részletes szakmai ajánlatot (Tenderlapot) (részletesen lsd. Közbeszerzési Dokumentumokban);

e)az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő nevében aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot(Részletesen lsd. Közbeszerzési Dokumentumok).

2)AK az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében:III.1.3 M.1.

3)AK a hiánypótlásra a Kbt.71.§ szerint biztosít lehetőséget. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

4)Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.

5)Közös ajánlattétel esetén ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt.35.§-ban foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az Kbt.35.§(2a) bekezdése szerinti meghatalmazást. Alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet esetén csatolandó a Kbt. 65. § (12) bek. szerinti meghatalmazása.

6)AK kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

7)Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.

8) Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.

9) AK nem alkalmazza a Kbt.75.§.(2)bekezdés e) pontjában írt eredménytelenségi okot.

10) AK a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza.

11) Jelen eljárásban a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., és végrehajtási rendeletei (különös tekintettel a 321/2015.(X.30.)Korm.r. és 424/2017.(XII.19.)Korm. rendelet szerint kell eljárni.

12) AK az eljárás lebonyolításához felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót alkalmaz:dr. Kerek Éva Gabriella Lajstromszám:00861 helyettese:dr. Csók István Áron Lajstromszám:00118

13) A nyertes ajánlattevő a szerződéstervezetben meghatározott mértékű késedelmi,hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér vállalására köteles.

14) AK nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.

15) A felhívás IV.2.6)pontjában rögzített 2 hónapos ajánlati kötöttség alatt AK 60 napot ért.A közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatják le.

16) AK felhívja AT-k figyelmét, hogy kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

I.

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

II.

1. AK jelen közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR.r.) rendelkezései alkalmazandóak.

2. A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció EKR.r. előírásai szerint történik. Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő az EKR.r. 6. § (6)-(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

3. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt. 41/A. § (1), (3))

4. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolása körében AK nem kéri olyan igazolás benyújtását, melyet AT korábbi közbeszerzési eljárásban elektronikus úton AK részére már benyújtott a Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint.

5. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást. Alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet esetén csatolandó a Kbt. 65. § (12) bek. szerinti meghatalmazás

III.

*** a felhívás III.2.2. pontjának folytatása:

Fizetési késedelem esetén nyertes ajánlattevő késedelmi kamat felszámítására jogosult, melynek mértéke - a Ptk.6:155.§ (1) bek. rendelkezéseire figyelemmel - a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részteljesítést és a részszámlázást.

Késedelmi kötbér: a nettó Vállalkozói Díj 1 %-ának megfelelő napi kötbér, de maximum 30 napi tételnek megfelelő összeg.

Hibás teljesítési kötbér: a nettó Vállalkozói Díj 10 %-a.

Meghiúsulási kötbér: a nettó Vállalkozói Díj 30 %-a.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

Jótállás időtartama: A jótállás időtartama: a műszaki leírásban meghatározottak szerint. Azokra a termékekre, melyeknél nincs külön feltűntetve a műszaki leírásban, a jótállás időtartama: 12 hónap

IV.

Valamennyi rész vonatkozásában irányadó:

Egyenértékű terméknek ajánlatkérő olyan kivitelt fogad el, melynek paraméterei megegyeznek a műszaki leírásban foglaltakkal.

Az egyenértékűség tekintetében Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30) K.r. 46.§ (3) bek foglaltakra tekintettel járt el. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az AK valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az AT-nek igazolnia kell.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020