Leveringen - 253182-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Lycksele: Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater

2020/S 105-253182

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: LYCKSELE KOMMUN
Nationaal identificatienummer: 212000-2635
Postadres: Storg 22
Plaats: Lycksele
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 921 81
Land: Zweden
Contactpersoon: Tobias Linder
E-mail: tobias.linder@lycksele.se
Telefoon: +46 950-16600

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lycksele.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/LyckAvfall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=52737
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/LyckAvfall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=52737
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Renhållningsfordon. sidolastare tvåfackssystem

Referentienummer: UH-2020-4
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144500 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Samordnad upphandling av ramavtal för leverans av renhållningsfordon (sidlastare med tvåfackssystem). Avropsberrätigade parter Lycksele Avfall och vatten AB, Norsjö, Vilhelmina, Åsele och Dorotea Kommun. Ramavtalsperiod 4år där löpande avrop kommer att göras från respektive myndighet. Totalt ca 5-8 fordon dock utan volymgaranti.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 20 000 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144500 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater
34144512 Vuilniscompacteerwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE331 Västerbottens län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Samordnad upphandling av ramavtal för leverans av renhållningsfordon (sidlastare med tvåfackssystem). Avropsberrätigade parter Lycksele Avfall och vatten AB, Norsjö, Vilhelmina, Åsele och Dorotea Kommun. Ramavtalsperiod 4år där löpande avrop kommer att göras från respektive myndighet. Totalt ca 5-8 fordon dock utan volymgaranti.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 000 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2020
Einde: 31/07/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Utrustningsnivå

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadres: Box 193
Plaats: Umeå
Postcode: 901 05
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefoon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588

Internetadres: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020