Leveringen - 253188-2020

Submission deadline has been amended by:  326521-2020
02/06/2020    S105

Polen-Warschau: Servers

2020/S 105-253188

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centralny Ośrodek Informatyki
Postadres: Al. Jerozolimskie 132–136
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 02-305
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Sewastianowicz
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Telefoon: +48 222502883
Fax: +48 222502987

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.coi.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.coi.gov.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: instytucja gospodarki budżetowej
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: informatyzacja i teleinformatyka

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa 55 sztuk serwerów wraz z 36-miesięczną gwarancją oraz 24-miesięczną gwarancją na dyski twarde

Referentienummer: COI-ZAK.262.16.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000 Servers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 55 sztuk serwerów wraz z 36-miesięczną gwarancją oraz 24-miesięczną gwarancją na dyski twarde.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zgodnie z sekcją II.1.4) Krótki opis.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy urządzeń / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 13 000,00 PLN.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

2. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu.

3. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega wykonawca, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

4. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L3/16) /dalej: „JEDZ”), stanowiący wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec tego podmiotu braku podstaw do wykluczenia składa także JEDZ dla tych podmiotów.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia składają JEDZ dla każdego z wykonawców.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, czyli potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (określonych przez zamawiającego w pkt 3 powyżej), tj.:

8.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

8.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

8.4. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Z uwagi na brak miejsca w niniejszej sekcji dalsza treść zawarta będzie w sekcji VI Informacje uzupełniające, VI.3 Informacje dodatkowe.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który, spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy serwerów o wartości minimum 300 000,00 PLN brutto (trzysta tysięcy złotych) każda. Przez jedną dostawę zamawiający rozumie dostawę realizowaną w ramach jednej umowy.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt 1, zostanie spełniony, jeżeli będzie spełniony łącznie przez wykonawców występujących wspólnie.

3. Wykonawca, na podstawie art. 22a ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych i zawodowych musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (wraz z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający oceni czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5. W przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu podmiot, który udostępnia, na podstawie art. 22a ustawy Pzp, zasoby takie jak doświadczenie, wówczas zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie jakim udostępnia wykonawcy zdolności, o których mowa powyżej.

Eventuele minimumeisen:

1. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dla tych podmiotów.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składają JEDZ dla każdego z wykonawców.

4. Wykonawca może ograniczyć się wyłącznie do wypełnienia sekcji α;

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, czyli potwierdzających spełnianie warunku udziału, tj:

1) wykazu wykonanych dostaw, określonych w ust. 9 pkt 9.1.2. rozdziału I SIWZ w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie – sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Formularza oferty;

2) dowodów, określających czy dostawy wymienione w ww. wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wydane przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,

b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a powyżej.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają dokumenty, o których mowa w pkt 5, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy, w tym możliwość zmian postanowień zawartej umowy zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online dostępną na stronie internetowej: (https://www.youtube.com/channel/UC_QmMH9HJA6RMc7oYKXVFBg).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ciąg dalszy sekcji III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

8.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności – sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do oferty;

8.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do oferty;

8.7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp – sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do Formularza oferty;

8.8. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) – sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do Formularza oferty.

9. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawców polegających na zdolnościach innych podmiotów, wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej RP), oraz wykonawcę mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz terminy ich wystawienia zostały określone w SIWZ, przy czym:

9.1. w przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zastosowanie ma § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej: „rozporządzenie”) w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia;

9.2. w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP zastosowanie ma § 8 ww. rozporządzenia w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 8, w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia.

11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania wobec tego podmiotu braku podstaw do wykluczenia – składa odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 8.

12. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

13. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

14. Wykonawca składający ofertę w postępowaniu ma obowiązek złożenia oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, którego wzór stanowi załącznik do Formularza oferty.

15. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

16. Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6 wynosi 60 dni i został określony we wskazanej sekcji w miesiącach jedynie z uwagi na ograniczenia formularza ogłoszenia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180–186 ustawy Pzp.

3.Skarga do sądu – przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020