Leveringen - 253199-2020

Submission deadline has been amended by:  279108-2020
02/06/2020    S105

Bulgarije-Sofia: Voertuigen met vierwielaandrijving

2020/S 105-253199

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Glavna direktsiya „Borba s organiziranata prestapnost“ — MVR
Nationaal identificatienummer: 129010659
Postadres: bul. „Tsarigradsko shose“ No. 13ZA
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1784
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Evgeni Petrov — glaven ekspert
E-mail: eipetrov.150@mvr.bg
Telefoon: +359 29828382
Fax: +359 29885902

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gdbop.bg/bg/

Adres van het kopersprofiel: http://www.gdbop.bg/bg/profil-na-kupuvacha

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.gdbop.bg/bg/02april2020mps
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка чрез закупуване и гаранционно поддържане на нови високопроходими мобилни работни станции за нуждите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ — МВР по 2 (две) обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка чрез закупуване на нови високопроходими мобилни работни станции 4х4 за нуждите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ — МВР, финансирани по проект „Подкрепа за ГДБОП за изпълнение на дейности по EMPACT“ в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“ 2014—2020 г., по 2 обособени позиции:

— обособена позиция 1 „Доставка чрез закупуване на 1 брой нова високопроходима мобилна работна станция 4х4, специално оборудвана за провеждането на съвместни високорискови операции по ключови ОПГ, ангажирани с трафика на наркотици по балканския маршрут“,

— обособена позиция 2 „Доставка чрез закупуване на 1 брой нова високопроходима мобилна работна станция 4х4, специално оборудвана за провеждането на съвместни високорискови операции по ключови ОПГ, ангажирани с трафика на наркотици по балканския маршрут“.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 372 793.33 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка чрез закупуване на 1 брой нова високопроходима мобилна работна станция 4х4, специално оборудвана за провеждането на съвместни високорискови операции по ключови ОПГ

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 133 А, п.к. 1784, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция включва доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка на 1 брой нова високопроходима мобилна работна станция 4х4. Предлаганото МПС, на което е базирана работната станция, трябва да е фабрично ново, неупотребявано, произведено не по-рано от 1.01.2019 г. Участникът трябва да регистрира от името на възложителя работната станция (МПС) по реда на Наредба № I- 45 от 24.03.2000 год. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 от 14.04.2000 г., изм. и доп.). Обществената поръчка трябва да се изпълнява съгласно изискванията на възложителя, както и съобразно всички приложими към предмета на обществената поръчка нормативни изисквания, международните стандарти и изискванията на фонд „Вътрешна сигурност“. Определеният за изпълнител участник се задължава да осигури гаранционно обслужване при условията на фабрична гаранция, включително и гаранционен срок срещу пробив от корозия, както и пакет за пълна сервизна поддръжка на МПС, на което е базирана работната станция, който да включва всички разходи за плановата сервизна поддръжка през гаранционния период и пробег, като смени на масло за двигател, филтри (маслен, горивен, въздушен, прахов), спирачна течност, ангренажен комплект, подгревни свещи (дизел), трансмисионно масло (диференциално масло) и филтри, антифриз, чистачки предни, накладки спирачни (предни и задни) спирачни дискове (предни и задни), съединител комплект, ремъци, ролки и други, които биха настъпили при нормални условия на експлоатация, както и труда за сервизните инспекции, които автомобилът трябва да премине в указаната от производителя периодичност, през гаранционния период и пробег съгласно изискванията, дефинирани в техническата спецификация по обособена позиция 1. МПС, на което е базирана станцията, трябва да бъде окомплектовано съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език. Срокът за изпълнение по обособената позиция е съгласно техническото предложение на участника, но не повече от 90 календарни дни, считано от датата на заявка от страна на възложителя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: О1 — разход на гориво / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 130 833.33 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект „Подкрепа на ГДБОП за изпълнение на дейности по ЕМРАСТ“ в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“ 2014—2020 г.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Оферти, съдържащи предлагана цена, която е по-голяма от посочената по горе прогноза стойност по обособена позиция 1, ще бъдат отстранявани.

Критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена. На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя. Класирането ще се извършва съгласно методика за оценка по об. позиц. 1.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка чрез закупуване на 1 брой нова високопроходима мобилна работна станция 4х4, специално оборудвана за провеждането на съвместни високорискови операции по ключови ОПГ

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 133 А, п.к. 1784, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция включва доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка на 1 брой нова високопроходима мобилна работна станция 4х4. Предлаганото МПС, на което е базирана работната станция, трябва да е фабрично ново, неупотребявано, произведено не по-рано от 1.01.2019 г. Участникът трябва да регистрира от името на възложителя работната станция (МПС) по реда на Наредба № I- 45 от 24.03.2000 год. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 от 14.04.2000 г., изм. и доп.). Обществената поръчка трябва да се изпълнява съгласно изискванията на възложителя, както и съобразно всички приложими към предмета на обществената поръчка нормативни изисквания, международните стандарти и изискванията на фонд „Вътрешна сигурност“. Определеният за изпълнител участник се задължава да осигури гаранционно обслужване при условията на фабрична гаранция, включително и гаранционен срок срещу пробив от корозия, както и пакет за пълна сервизна поддръжка на МПС, на което е базирана работната станция, който да включва всички разходи за плановата сервизна поддръжка през гаранционния период и пробег, като смени на масло за двигател, филтри (маслен, горивен, въздушен, прахов), спирачна течност, ангренажен комплект, запалителни свещи (бензин), трансмисионно масло (диференциално масло) и филтри, антифриз, чистачки предни, накладки спирачни (предни и задни) спирачни дискове (предни и задни), съединител комплект, ремъци, ролки и други, които биха настъпили при нормални условия на експлоатация, както и труда за сервизните инспекции, които автомобилът трябва да премине в указаната от производителя периодичност, през гаранционния период и пробег съгласно изискванията, дефинирани в техническата спецификация по обособена позиция 2. МПС, на което е базирана станцията, трябва да бъде окомплектовано съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език. Срокът за изпълнение по обособената позиция е съгласно техническото предложение на участника, но не повече от 90 календарни дни, считано от датата на заявка от страна на възложителя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: О1 — разход на гориво / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 241 960.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект „Подкрепа на ГДБОП за изпълнение на дейности по ЕМРАСТ“ в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“ 2014—2020 г.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Оферти, съдържащи предлагана цена, която е по-голяма от посочената по горе прогноза стойност по обособена позиция 2, ще бъдат отстранявани.

Критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена. На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя. Класирането ще се извършва съгласно методика за оценка по об. позиц. 2.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се поставят

Eventuele minimumeisen:

Не се поставят

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Да прилага система за управление на качеството. Декларира се в ЕЕДОП, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.

Доказва се със заверено копие на валиден сертификат БДС ЕN ISO 9001:2015 или „еквивалентно/и“ с обхват, сходен с предмета на поръчката(доставка и/или производство на МПС).

2. Да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда. Декларира се в ЕЕДОП, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.

Доказва се със заверено копие от валиден сертификат БДС EN ISO 14001:2015 или „еквивалентно/и“ с обхват, сходен с предмета на поръчката (доставка и/или производство на МПС).

Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят ще приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Преди подписването на договора избраният за изпълнител следва да представи копия на сертификатите по т. 1 и т. 2.

Eventuele minimumeisen:

1. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или „еквивалентна“ с обхват, сходен с предмета на поръчката (доставка и/или производство на моторно/и превозно/и средство/а), или да е въвел еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

2. Участникът следва да има внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 или „еквивалентна“ с обхват, сходен с предмета на поръчката (доставка и/или производство на моторно/и превозно/и средство/а), или да е въвел еквивалентни мерки за осигуряване управлението на околната среда.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участниците могат да се позоват и на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, съгласно чл. 65 от ЗОП.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

При изпълнение на поръчката се спазват всички приложими към предмета на обществената поръчка нормативни изисквания, международните стандарти и изискванията на фонд „Вътрешна сигурност“ 2014—2020 г.

За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 107, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Липсата на горепосочените обстоятелства се декларира в част III на ЕЕДОП. Избраният изпълнител представя документите по чл. 112 от ЗОП преди подписване на договора за ОП. Всеки участник може да подаде оферта за 1, или две обособени позиции.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 133 А, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността на договора без включен ДДС, която може да бъде под формата на:

1.1. парична сума, преведена по банкова сметка на ГДБОП:

Банка: БНБ

Банков код (BIC): BNBGBGSD

Банкова сметка (IBAN): BG53BNBG 9661 3300 1456 03

Или

1.2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя, със срок на валидност, както следва:

1.2.1. банкова гаранция в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС със срок на валидност 30 дни по-дълъг от датата на приемане на доставката;

1.2.2. банкова гаранция в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС със срок на валидност 30 дни по-дълъг от датата на изтичане на гаранцията на доставените изделия; или

1.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 3 % от стойността на договора без ДДС, разпределена както следва:

1.3.1. застраховка в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС за обезпечаване изпълнението на договора със срок на валидност 30 дни по-дълъг от датата на приемане на доставката;

1.3.2. застраховка в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС за обезпечаване гаранцията на доставените изделия със срок на валидност 30 дни по-дълъг от датата на изтичане на гаранцията на доставените изделия.

Застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на възложителя. Застрахователната премия трябва да е платима еднократно.

1.4. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.

1.5. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

1.6. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

1.7. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора за възлагане на обществената поръчка;

1.8. В случай на представена гаранция под формата на парична сума възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за времето през което средствата са престояли законно при него.

Забележка: Участникът/изпълнителят трябва да предвидят и заплатят таксите по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер.

1.9. Гаранцията за изпълнение се освобождава на 2 етапа:

1.9.1. 2 % от стойността на договора до 30 дни след приемане на доставката от страна на възложителя;

1.9.2. 1 % от стойността на договора до 30 дни след изтичане на гаранционния срок на доставените изделия.

2. Участникът трябва да притежава права за представителство и/или търговия на предлаганото ново моторно превозно средство или за всички продукти на производителя. За целта към офертата си трябва да представи заверено копие от оторизационно писмо/сертификат или друг документ (валиден към крайния срок за подаване на оферти), издаден от производителя или официален негов представител, на ново моторно превозно средство, удостоверяващ права за представителство и търговия на предлаганото ново моторно превозно средство или за всички продукти на производителя.

3. Участникът следва да разполага с оторизирани от производителя или официален негов представител на предлаганото/ите ново/и моторно/и превозно/и средство/ва, сервизни центрове за тяхното гаранционно обслужване. Сервизните центрове и данните за контакт с тях се посочват в предложението за изпълнение на поръчката на участника.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалба може да се подаде съгласно разпоредбите на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Сектор Правно нормативно обслужване жалби и обществени поръчки ГДБОП
Postadres: бул. Цариградско шосе № 133А
Plaats: София
Postcode: 1784
Land: Bulgarije
E-mail: eipetrov.150@mvr.bg
Telefoon: +359 29885902
Fax: +359 29885902

Internetadres: http://www.gdbop.bg/bg/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020