Leveringen - 253215-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Rzeszów: Farmaceutische producten

2020/S 105-253215

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Postadres: ul. Szopena 2
Plaats: Rzeszów
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Postcode: 35-055
Land: Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów.
E-mail: dzp@szpital.rzeszow.pl
Telefoon: +48 178666096
Fax: +48 178666097

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Adres van het kopersprofiel: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.bip.szpital.rzeszow.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://portal.smartpzp.pl/ksw1rzeszow
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy leków różnych oraz antybiotyków

Referentienummer: Postępowanie nr 43, ZP.261.17-A.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy leków różnych oraz antybiotyków wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w formularzach cenowo-ofertowych – Załączniki nr 1 dla poszczególnych części, będących integralną częścią SIWZ.

3. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia, które spełniają wymagania opisane w SIWZ.

4. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w formularzach cenowo-ofertowych na okres: 12 m-cy.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 6
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Palivizumabum

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zamówienia należy realizować zgodnie z bieżącymi zamówieniami apteki Zamawiającego, ul. Szopena 2, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— poz. 1 – Palivizumabum r-r do wstrzykiwań 100 mg/1 ml x 1 fiol. – 450 op,

— poz. 2 – Palivizumabum r-r do wstrzykiwań 50 mg/0,5 ml x 1 fiol. – 100 op.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w formularzu cenowo-ofertowym – Załączniku nr 1, będącym integralną częścią SIWZ.

W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 miesięcy, winno być: planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

— część nr 1 – przez 12 m-cy, licząc od 10.9.2020.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty w danej części w PLN – 60 %;

b) czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %;

c) termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: 15 400,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cisatracurium besylate, Mivacurium

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
33631400 Antibiotica en chemotherapeutica voor dermatologisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zamówienia należy realizować zgodnie z bieżącymi zamówieniami aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 oraz ul. Rycerska 2, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— poz. 1 – Cisatracurium besylate 10 mg/5 ml x 5 amp. roztwór do wstrzykiwań i infuzji – 110 op,

— poz. 2 – Cisatracurium besylate 5 mg/2,5 ml x 5 amp. roztwór do wstrzykiwań i infuzji – 130 op,

— poz. 3 – Mivacurium 10 mg/5 ml x 5 amp. roztwór do wstrzykiwań – 80 op,

— poz. 4 – Mivacurium 20 mg/10 ml x 5 amp. roztwór do wstrzykiwań – 10 op.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w formularzu cenowo-ofertowym – Załączniku nr 1, będącym integralną częścią SIWZ.

W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 miesięcy, winno być: planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

— część nr 2 – przez 12 m-cy, licząc od 10.9.2020.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty w danej części w PLN – 60 %;

b) czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %;

c) termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: 130,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bupivacaini hydrochloridum

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
33631400 Antibiotica en chemotherapeutica voor dermatologisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zamówienia należy realizować zgodnie z bieżącymi zamówieniami aptek Zamawiającego ul. Szopena 2 oraz ul. Rycerska 2, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bupivacaini hydrochloridum 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań 5 amp. 4 ml – 480 op.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w formularzu cenowo-ofertowym – Załączniku nr 1, będącym integralną częścią SIWZ.

W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 miesięcy, winno być: planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

— część nr 3 – przez 12 m-cy, licząc od 10.9.2020.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty w danej części w PLN – 60 %;

b) czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %;

c) termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: 110,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zidovudinum, Lamivudinum

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
33631400 Antibiotica en chemotherapeutica voor dermatologisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zamówienia należy realizować zgodnie z bieżącymi zamówieniami aptek Zamawiającego ul. Szopena 2 oraz ul. Rycerska 2, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— poz. 1 – Zidovudinum 250 mg x 40 kaps.– 10 op,

— poz. 2 – Lamivudinum 10 mg/ml x 1 butelka 240 ml, roztwór doustny – 10 op.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w formularzu cenowo-ofertowym – Załączniku nr 1, będącym integralną częścią SIWZ.

W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 miesięcy, winno być: planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

— część nr 4 – przez 12 m-cy, licząc od 10.9.2020.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty w danej części w PLN – 60 %.

b) czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %.

c) termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: 80,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produkty lecznicze różne

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
33631400 Antibiotica en chemotherapeutica voor dermatologisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zamówienia należy realizować zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego ul. Szopena 2 oraz ul. Rycerska 2, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produkty lecznicze:

— Alteplasum 10 mg, 20 mg, 50 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji;

— Atracurii besilas 10 mg/ml amp. 2,5 ml, 5 ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji;

— Cefoperazonum + Sulbactamum 1 g + 1 g fiol. proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji;

— Cefoperazonum 1 g fiol. proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji;

— Lamivudinum + Zidovudinum 150 mg + 300 mg tabl. powl.;

— Lamivudinum 100 mg tabl.;

— Lamivudinum 150 mg tabl. powl.;

— Ondansetronum 2 mg/ml amp. 2 ml, 4 ml, roztwór do wstrzykiwań;

— Ondansetronum 4 mg tabl. powl. lub tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej

— Ondansetronum 8 mg tabl. powl.;

— Poractantum alfa 120 mg/1,5 ml fiol., zawiesina do stosowania dotchawiczego i dooskrzelowego.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w formularzu cenowo-ofertowym – Załączniku nr 1, będącym integralną częścią SIWZ.

W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 miesięcy, winno być: planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

— część nr 5 – przez 12 m-cy, licząc od 10.9.2020.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty w danej części w zł – 60 %;

b) czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %;

c) termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: 7 700,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Benzathini benzylpenicillinum

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
33631400 Antibiotica en chemotherapeutica voor dermatologisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zamówienia należy realizować zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego ul. Szopena 2 oraz ul. Rycerska 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Benzathini benzylpenicillinum 1 200 000 j.m. x 1 fiol. proszek do sp. zawiesiny do wstrzykiwań – 750 op.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w formularzu cenowo-ofertowym – Załączniku nr 1, będącym integralną częścią SIWZ.

W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 miesięcy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

— Część nr 6 - przez 12 m-cy, licząc od dnia 10.09.2020r.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %.

b) Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %.

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

Kwota wadium wynosi: 190,00 zł,

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ze względu na program, tj. ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu w sekcji VI.3, Zam. zamieszcza w tej sekcji następujące informacje:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu; spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. koncesję, zezwolenie lub licencję naprowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego.

Uwaga: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ze względu na program szczegóły opisano w SIWZ. Z postępowania o udzielenie zam. wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia – art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp,art.24ust. 1 pkt 13–23 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potw. spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego;

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów;

3. każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa JEDZ. Dołączany dokument winien być wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(JEDZ) zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych podadresem(www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia) oraz zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Jednolity europejski dokument zamówienia(JEDZ)musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przygotowanego oraz przekazanego Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z 18.7.2002 (Dz.U. 2017 poz. 1219) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Instrukcja przygotowania i składania dokumentu JEDZ znajduje się w rozdziale VII SIWZ.

Pozostałe wymagane dokumenty:

1. wypełniony i podpisany przez osoby upow. do reprezentowania wykon.formularz oferty wg wzoru –załącznik nr 6 do SIWZ;

2. wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykon.: formularze cenowo-ofertowe do oferowanych części, sporządzone według wzorów stanowiących załączniki nr 1 do SIWZ. Wykon.wygrywający postęp. zobowiązany jest do dostarczenia Zam. po otrzymaniu informacji o wyborze oferty jako najk. w danej części form. cen.-ofertowego z podaniem kodu EAN dla każdej pozycji ofer. przedm. zam., które będą umieszczane na fakturze VAT w celu wprow. danych z umowy do systemu inform., który posiada apteka. wym. Formularze winny być przesłane w sposób opisany w rozdziale VII SIWZ;

3. potwierdzenie wniesienia wadium;

4. jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udziel. zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno wskazywać uprawnienie do reprezentacji podmiotu/Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zam. publ. Aukcji elektronicznej nie przewiduje się. Informujemy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, że Zam. zastosuje procedurę odwróconą.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Eventuele minimumeisen:

Nie dotyczy

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Eventuele minimumeisen:

Nie dotyczy

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zamawiający przedstawia wzór umowy – jako zał. nr 7 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedm. zam. do 30 % niż podana w formularzu cenowo-ofertowym, w przypadku wystąpienia sytuacji trudnej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

W związku z sytuacją nadzw., wynikającą z epidemii COVID – 19 Zam. dop. obiektywną zmianę umowy na podst. art. 144 ust. 1 Pzp, po spełnieniu określ.w tej ustawie przesłanek – z uwzgl. treści art. 15r ustawy z dnia31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zw. z zapob., przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Strony umowy dopuszczają w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach opisanych w przedmiotowym artykule.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 032-074427
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Pokój nr 9, bud. J szpitala, w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szopena 2 w Rzeszowie, POLSKA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

A. W celu wykaz. braku podstaw wyklucz. z postęp. o udzielenie zamówienia:

1. informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2. zaśw. właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument;

3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

4. odpis z właściwego rejestru lub CEIDG;

5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów –potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publiczne;

7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych;

8. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają dokumenty zgodnie z §7rozp.;

9. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium RP składają dokumenty zgodnie z § 8 rozp;

10. Zamawiający z § 9 ust. 3 rozp. nie żąda od Wykonawców przedstawienia dokumentów dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych art. 22a Pzp;

11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pktVI.A.6.1 – 6.7 SIWZ (nie dotyczy w tym postępowaniu).

B. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny –zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego.

C. Zamawiający wymaga by oferowane przedmioty Zam.:

1. spełniały wymagania zawarte w formularzu/-ach cenowo – ofertowym/-ch;2. w części od nr 1 do nr 6 były produktami leczniczymi dopuszczonymi do obrotu zgodnie z Ustawą z 6.9.2001 Prawo farmaceutyczne, z wyłączeniem art. 4 ust. 1 i 2 przedmiotowej ustawy. Na potw. spełniania powyższych wymagań Zamawiającego, Wykonawca przedstawi na wezwanie Zamawiającego oświadczenie według wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ(oryginał).

II. Wykonawca, w terminie 3 dni od zam. na stronie int. Zam. oraz w systemie informacji, o której mowa wart.86ust. 5 Pzp, przekazuje Zam. oświadczenie o przynależności lub braku przyn. do tej samej grupy kapit. o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem ośw., Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postęp. o udzielenie zamówienia –wzór zał. nr 4 do SIWZ.

III. Treść klauzuli inform. z art. 13 RODO zastosowanej przez Zam. w celu związanym z postęp. o udzielenie zamówienia publicznego przedstawiono w zał. nr 8 do SIWZ.

IV. Sposób akcept. faktur elektron. oraz płatności został opisany we wzorze umowy – zał. nr 7 do SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań określa:

a) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2018r. poz. 1092),

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z dnia 17 października 2018r. poz. 1992).

10. Wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania określa Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z dnia 22 maja 2018r. poz. 972).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Sekretariat Departamentu Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020