Leveringen - 253232-2020

02/06/2020    S105

Polen-Gdynia: Supercomputer

2020/S 105-253232

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Postadres: ul. Śmidowicza 69
Plaats: Gdynia
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Postcode: 81-127
Land: Polen
Contactpersoon: Akademia Marynarki Wojennej
E-mail: b.adamczak@amw.gdynia.pl
Telefoon: +48 261262537
Fax: +48 261262963

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.amw.gdynia.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.amw.gdynia.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, oprogramowania.

Referentienummer: 57/ZP/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30211100 Supercomputer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zestaw komputerowy nr 1 2

Zestaw komputerowy nr 2 1

Laptop nr 1 8

Laptop nr 2 3

Laptop nr 3 2

Laptop nr 4 25

Laptop nr 5 5

Laptop nr 6 1

Laptop nr 7 1

Laptop nr 8 1

Tablet przemysłowy 1

Mikrokomputer przemysłowy 1

Stacja robocza 26

Serwer obliczeniowy 1

Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE 47

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Komputery osobiste

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30211100 Supercomputer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zestaw komputerowy nr 1 2

Zestaw komputerowy nr 2 1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Komputery przenośne

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Laptop nr 1 8

Laptop nr 2 3

Laptop nr 3 2

Laptop nr 4 25

Laptop nr 5 5

Laptop nr 6 1

Laptop nr 7 1

Laptop nr 8 1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tablety

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213200 Tablet-pc's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tablet przemysłowy 1.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Urządzenia komputerowe

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mikrokomputer przemysłowy 1.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Serwery

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000 Servers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stacja robocza 26.

Serwer obliczeniowy 1.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oprogramowanie użytkowe

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48771000 Algemene softwarefaciliteiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE 47.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:15
Plaats:

W siedzibie Zamawiającego, bud. nr 5, pok. nr 251, Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, POLSKA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020