Leveringen - 253240-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Elhovo: Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren

2020/S 105-253240

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: YuIDP DP, TP „Darzhavno gorsko stopanstvo Elhovo“
Nationaal identificatienummer: 2016176540070
Postadres: ul. „San Stefano“ No. 13
Plaats: Elhovo
NUTS-code: BG343 Ямбол
Postcode: 8700
Land: Bulgarije
Contactpersoon: inzh. Kiril Kirilov
E-mail: dgselhovo@uidp-sliven.com
Telefoon: +359 359047888262
Fax: +359 359047800000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://dgselhovo.uidp-sliven.com

Adres van het kopersprofiel: https://www.uidp-sliven.com/procedures/4358

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.uidp-sliven.com/procedures/4358
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: териториално поделение на търговско предприятие
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: горско стопанство

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции:

I. Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки, маски и предпазни екипировки.

II. Доставка на обувни изделия.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 200.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG343 Ямбол
Voornaamste plaats van uitvoering:

Административната сграда на ТП „ДГС Елхово“ с адрес гр. Елхово, ул. „Сан Стефано“ № 13, обл. Ямбол

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Пълно описание на поръчката по обособени позиции се съдържа в техническите спецификации — приложение № 8, което е част от документацията публикувана на профила на купувача.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 700.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18800000 Schoeisel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG343 Ямбол
Voornaamste plaats van uitvoering:

Административната сграда на ТП „ДГС Елхово“ с адрес гр. Елхово, ул. „Сан Стефано“ № 13, обл. Ямбол

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции:

II. Доставка на обувни изделия.

Пълно описание на поръчката по обособени позиции се съдържа в техническите спецификации — приложение № 8.1, което е част от документацията публикувана на профила на купувача.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Регистрация в търговски регистър

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не са поставени изисквания.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не са поставени изисквания.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Административна сграда на ТП „ДГС Елхово“, гр. Елхово, ул. „Сан Стефано“ № 13

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на офертите е публично. Кандидатите могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Всички присъстващи лица попълват имената си и се подписват в списък, подготвен от комисията.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовка на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020