TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253245-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Zweden-Stockholm: Elektriciteitsdistributie en aanverwante diensten

2018/S 111-253245

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Locum Aktiebolag
556438-7909
Box 17201
Stockholm
104 62
Zweden
Telefoon: +46 725541743
E-mail: jenni.indrayatie-viklander@sll.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.locum.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Landstingsägda bolag
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Fastighetsförvaltare

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Konsult för handel med elkraft

Referentienummer: LOC 1703-0381
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
65300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingens mål är att säkerställa Locums behov av elkraft till samtliga uttagspunkter samt kontraktera en anbudsgivare som kan inneha balansansvar för dessa. Inköp av elkraft ska göras med en kalkylerad risk av en anbudsgivare med hög kompetens och god insyn i marknaden. Locum ska köpa elkraft till förmånliga priser genom aktiv och professionell förvaltning av elkraftportföljen. Vidare ska en förutsägbarhet och kalkylerbarhet i det framtida behovet och framförallt de framtida kostnaderna finnas.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 300 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingens mål är att säkerställa Locums behov av elkraft till samtliga uttagspunkter samt kontraktera en anbudsgivare som kan inneha balansansvar för dessa. Inköp av elkraft ska göras med en kalkylerad risk av en anbudsgivare med hög kompetens och god insyn i marknaden. Locum ska köpa elkraft till förmånliga priser genom aktiv och professionell förvaltning av elkraftportföljen. Vidare ska en förutsägbarhet och kalkylerbarhet i det framtida behovet och framförallt de framtida kostnaderna finnas.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 185-379134
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Konsult för handel med elkraft

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
LOS Energy AB
556478-6555
Box 7
Södertälje
151 21
Zweden
Telefoon: +46 8-55022408
E-mail: krister.loflin@losenergy.com
NUTS-code: SE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Zweden
Telefoon: +46 8-56168000
E-mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018