Leveringen - 253251-2020

Submission deadline has been amended by:  310500-2020
02/06/2020    S105

Hongarije-Szombathely: Medische verbruiksartikelen

2020/S 105-253251

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_20033877
Postadres: Markusovszky Lajos utca 5.
Plaats: Szombathely
NUTS-code: HU222 Vas
Postcode: 9700
Land: Hongarije
Contactpersoon: Kozák Csilla
E-mail: markukozbesz@v-m.hu
Telefoon: +36 14532889
Fax: +36 94327873

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.markusovszky.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000058162020/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000058162020/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: költségvetési intézmény
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Szemészeti fogyóanyagok és szemlencsék

Referentienummer: EKR000058162020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház részére szemészeti fogyóanyagok, szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése szállítási szerződés keretében 9 részben konszignációs raktár kihelyezésével:

I. Az intézmény tulajdonában lévő Constellation készülékhez szemészeti műtéti anyagok

II. Az intézmény tulajdonában lévő Constellation készülékhez Vitrectomiás csomagok, 3D vizualizációs rendszer és hátsószegmens műtétekhez szükséges optikai lencserendszer biztosításával

III. Az intézmény tulajdonában lévő Constellation készülékhez Phaco csomagok, speciális műlencsék tervezését és beültetését segítő, mikroszkóphoz csatlakoztatható eszközkészlet biztosításával

IV. Tórikus lencsék

V.Műlencsék

VI. Tokfeszítő gyűrűk

VII. Viszkoelasztikus anyagok

VIII. Szilikon olajok

IX. Tokfeszítő gyűrűk

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Constellation készülékhez műtéti anyagok

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU222 Vas
Voornaamste plaats van uitvoering:

9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Az intézmény tulajdonában lévő Constellation készülékhez szemészeti műtéti anyagok beszerzése:

Termék megnevezése Mennyiség (db/év):

27+ ILM csipesz 96 db

27+ Egyenes olló 24 db

27+ Lézerszál egyenestől minimum 40o ban állítható hajlásszöggel 72 db

27+ Hajlított lézerszál flexibilis véggel 24 db

27+ Constellation vitrektóm kézifej, 10000 CPM 58 db

27+ szilikon végű tű 120 db

27+ MaxGrip csipesz 48 db

27+ Finesse flexloop 38 db

27+ Infúziós kanül 58 db

Constellation Infúziós csőkészlet automata szeleppel 58 db

Constellation elülső szegmens kazetta/csőkészlet 58 db

Constellation kazetta szennyes zsák (8065751162) 115 db

Csillárfény 29 db

Grieshaber makula lencse 48 db

ABS MINI phaco hegy, 0.9mm, 30K 24 db

Intrepid I/A hegy, hajlított 5 db

Constellation olaj szett 58 db

A részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Az AK egyoldalúan,legkésőbb a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a nyertes AT-vel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerz.-t legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani,ha a szerz. opcióval növelt mennyiségét a szerz. időtartama alatt nem vette igénybe.A szerződés a szerződéses maximális mennyiség(opcióval növelt) elfogyasztásáig,de legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mértéke: a megadott tételes mennyiség +30 %-a.

Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5) ponthoz:A közbeszerzési eljárás a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. AK-nek a Korm. rendelet. 6. § (3) bek. alapján lehetősége van a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazni. Az ajánlati ár az AK által igényelt termékek 24 hónapra meghatározott mennyiségének nettó összára forintban megadva.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Constellation készülékhez Vitrectomiás csomagok

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU222 Vas
Voornaamste plaats van uitvoering:

9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Az intézmény tulajdonában lévő Constellation készülékhez Vitrectomiás csomagok beszerzése 3D vizualizációs rendszer és hátsószegmens műtétekhez szükséges optikai lencserendszer biztosításával:

Termék megnevezése Mennyiség (db/év)

VITRECTOMIÁS CSOMAG I. 330 db

3D Vizualizációs rendszer bérbeadása 1 db

Hátsószegmens műtétekhez szükséges optikai lencserendszer bérbeadása 1 db

A részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Az AK egyoldalúan,legkésőbb a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a nyertes AT-vel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerz.-t legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani,ha a szerz. opcióval növelt mennyiségét a szerz. időtartama alatt nem vette igénybe.A szerződés a szerződéses maximális mennyiség(opcióval növelt) elfogyasztásáig,de legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mértéke: a megadott tételes mennyiség +30 %-a.

Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.

II.2.5) ponthoz:A közbeszerzési eljárás a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. AK-nek a Korm. rendelet. 6. § (3) bek. alapján lehetősége van a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazni. Az ajánlati ár az AK által igényelt termékek 24 hónapra meghatározott mennyiségének nettó összára,valamint a megajánlott készülékek 24 hónapra meghatározott bérleti díja összesen forintban megadva. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73.§ (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyek esetében készülékenként az egyes készülékek bérleti díja a nettó 100 000,-Ft/év(12 hónap) összeget, azaz a nettó 200 000,-Ft/2 év (24 hónap) összeget meghaladja. Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy készülékenként az adott készülék bérleti díja minimum havi 1,-Ft lehet, azaz az Ajánlattevőknek ezen összeget mindenképpen meg kell ajánlaniuk (ajánlatkérői minimális elvárás). Az ajánlatkérő minimális elvárását meghaladó ajánlattevői vállalás, azaz havi 1,-Ft alatti összeg vállalása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az ajánlati ár bírálati szempontra vonatkozó feltételek részletesen a II.2.11) pontban.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Constellation készülékhez Phaco csomagok

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU222 Vas
Voornaamste plaats van uitvoering:

9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Az intézmény tulajdonában lévő Constellation készülékhez Phaco csomagok beszerzése speciális műlencsék tervezését és beültetését segítő, mikroszkóphoz csatlakoztatható eszközkészlet biztosításával

Termék megnevezése Mennyiség (db/év):

Phaco csomag 2 720 db

Speciális műlencsék tervezését és beültetését segítő, mikroszkóphoz csatlakoztatható eszközkészlet bérbeadása 1 db

A részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Az AK egyoldalúan,legkésőbb a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a nyertes AT-vel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerz.-t legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani,ha a szerz. opcióval növelt mennyiségét a szerz. időtartama alatt nem vette igénybe.A szerződés a szerződéses maximális mennyiség(opcióval növelt) elfogyasztásáig,de legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mértéke: a megadott tételes mennyiség +30 %-a.

Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.

II.2.5) ponthoz:A közbeszerzési eljárás a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. AK-nek a Korm. rendelet. 6. § (3) bek. alapján lehetősége van a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazni. Az ajánlati ár az AK által igényelt termékek 24 hónapra meghatározott mennyiségének nettó összára,valamint a megajánlott készülékek 24 hónapra meghatározott bérleti díja összesen forintban megadva. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73.§ (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyek esetében készülékenként az egyes készülékek bérleti díja a nettó 100 000 Ft/év(12 hónap) összeget, azaz a nettó 200 000 Ft/2 év (24 hónap) összeget meghaladja. Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy készülékenként az adott készülék bérleti díja minimum havi 1 Ft lehet, azaz az Ajánlattevőknek ezen összeget mindenképpen meg kell ajánlaniuk (ajánlatkérői minimális elvárás). Az ajánlatkérő minimális elvárását meghaladó ajánlattevői vállalás, azaz havi 1 Ft alatti összeg vállalása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az ajánlati ár bírálati szempontra vonatkozó feltételek részletesen a II.2.11) pontban.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szemészeti műtétekhez tórikus lencsék

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU222 Vas
Voornaamste plaats van uitvoering:

9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szemészeti műtétekhez tórikus lencsék beszerzése.

Termék megnevezése Mennyiség (db/év):

— Hydrofób akril monofókuszú tórikus egytestű szemlencse 80db

— Hidrofil akrilát alapanyagú egytestű (optika és haptika) hátsócsarnoki lencse tórikus kivitelben 80db

— AcrySof IQ tórikus lencse 80db

A további szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Az AK egyoldalúan,legkésőbb a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a nyertes AT-vel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerz.-t legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani,ha a szerz. opcióval növelt mennyiségét a szerz. időtartama alatt nem vette igénybe.A szerződés a szerződéses maximális mennyiség(opcióval növelt) elfogyasztásáig,de legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mértéke: a megadott tételes mennyiség +30 %-a.

Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5 ponthoz:A közbeszerzési eljárás a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. AK-nek a Korm. rendelet. 6. § (3) bek. alapján lehetősége van a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazni. Az ajánlati ár az AK által igényelt termékek 24 hónapra meghatározott mennyiségének nettó összára forintban megadva.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Műlencsék

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU222 Vas
Voornaamste plaats van uitvoering:

9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Műlencsék beszerzése:

Termék megnevezése Mennyiség (db/év)

Hidrofób akril alapanyagú egytestű beültethető hajlékony műlencse injektorba előretöltött 250 db

Hydrofób akril monofókuszú egytestű szemlencse, injektorba előretöltött 150 db

Hidrofob akrilát aszférikus, aberráció mentes összehajtható lencsék előtöltött injektorban 400 db

Hajlékony hidrofób alapanyagú akrilát három testű műlencse PMMA haptikával 40 db

Intraocularis szemlencse egytestű, aszférikus kékfényszűrős 250 db

Clareon előtöltött lencse 150 db

Irisfixációs PMMA intraokuláris lencse 10 db

A további szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Az AK egyoldalúan,legkésőbb a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a nyertes AT-vel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerz.-t legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani,ha a szerz. opcióval növelt mennyiségét a szerz. időtartama alatt nem vette igénybe.A szerződés a szerződéses maximális mennyiség(opcióval növelt) elfogyasztásáig,de legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mértéke: a megadott tételes mennyiség +30 %-a.

Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5 ponthoz:A közbeszerzési eljárás a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. AK-nek a Korm. rendelet. 6. § (3) bek. alapján lehetősége van a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazni. Az ajánlati ár az AK által igényelt termékek 24 hónapra meghatározott mennyiségének nettó összára forintban megadva.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tokfeszítő gyűrűk

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU222 Vas
Voornaamste plaats van uitvoering:

9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tokfeszítő gyűrűk beszerzése:

Termék megnevezése Mennyiség (db/év):

— Tokfeszítőgyűrű 5db

— PMMA alapanyagú előre töltött tokfeszítő gyűrű 10db

A további szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Az AK egyoldalúan,legkésőbb a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a nyertes AT-vel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerz.-t legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani,ha a szerz. opcióval növelt mennyiségét a szerz. időtartama alatt nem vette igénybe.A szerződés a szerződéses maximális mennyiség(opcióval növelt) elfogyasztásáig,de legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mértéke: a megadott tételes mennyiség +30 %-a.

Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5) ponthoz:A közbeszerzési eljárás a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. AK-nek a Korm. rendelet. 6. § (3) bek. alapján lehetősége van a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazni. Az ajánlati ár az AK által igényelt termékek 24 hónapra meghatározott mennyiségének nettó összára forintban megadva.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Viszkoelasztikus anyagok

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU222 Vas
Voornaamste plaats van uitvoering:

9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szemészeti műtétekhez viszkoelasztikus anyagok beszerzése.

Termék megnevezése Mennyiség (db/év):

— Kohéziós és diszperziós anyag 40 db

— Közepes kohézivitású és közepes molekula súlyú viszkoelasztikus anyag 140 db

— Viszkoelasztikus oldat intraokuláris használatra 2.5 ml 240 db

— Erős diszperzív tulajdonságú anyag mely kiválóan alkalmas endothel sejt védelemre 460 db

— Intraokuláris öblítő folyadék (BSS Plus 500 ml) két komponensű szemészeti irrigáló oldat 225 db

— Intraokuláris öblítő folyadék (BSS oldat 500 ml) 785 db

— Viszkoanesztetikus kohezív anesztetikus anyaggal kombinált szer 175 db

— Szaruhártya védő viszkoelasztikus anyag 100 db

A részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Az AK egyoldalúan,legkésőbb a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a nyertes AT-vel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerz.-t legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani,ha a szerz. opcióval növelt mennyiségét a szerz. időtartama alatt nem vette igénybe.A szerződés a szerződéses maximális mennyiség(opcióval növelt) elfogyasztásáig,de legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mértéke: a megadott tételes mennyiség +30 %-a.

Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5 ponthoz:A közbeszerzési eljárás a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. AK-nek a Korm. rendelet. 6. § (3) bek. alapján lehetősége van a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazni. Az ajánlati ár az AK által igényelt termékek 24 hónapra meghatározott mennyiségének nettó összára forintban megadva.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szilikon olajok

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU222 Vas
Voornaamste plaats van uitvoering:

9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szemészeti műtétekhez szilikon olajok beszerzése.

Termék megnevezése Mennyiség (db/év):

— Nehéz szilikon II. 5 db

— Szilikonolaj kimosó folyadék 1 db

— Szilikon olaj 29 db

— 5000-es szilikon olaj 11 db

— „Nehézvíz” 50 db

A részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Az AK egyoldalúan,legkésőbb a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a nyertes AT-vel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerz.-t legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani,ha a szerz. opcióval növelt mennyiségét a szerz. időtartama alatt nem vette igénybe.A szerződés a szerződéses maximális mennyiség(opcióval növelt) elfogyasztásáig,de legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mértéke: a megadott tételes mennyiség +30 %-a.

Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5 ponthoz:A közbeszerzési eljárás a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. AK-nek a Korm. rendelet. 6. § (3) bek. alapján lehetősége van a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazni. Az ajánlati ár az AK által igényelt termékek 24 hónapra meghatározott mennyiségének nettó összára forintban megadva.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Festékek

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU222 Vas
Voornaamste plaats van uitvoering:

9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szemészeti műtétekhez festékek beszerzése.

Termék megnevezése Mennyiség (db/év):

— Szemlencse tokfesték (ampulla) 45 db

— ILM festék 90 db

— ILM + Epiretinalis membran festék 50 db

A részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Az AK egyoldalúan,legkésőbb a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a nyertes AT-vel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerz.-t legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani,ha a szerz. opcióval növelt mennyiségét a szerz. időtartama alatt nem vette igénybe.A szerződés a szerződéses maximális mennyiség(opcióval növelt) elfogyasztásáig,de legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mértéke: a megadott tételes mennyiség +30 %-a.

Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napig egyoldalúan rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5 ponthoz:A közbeszerzési eljárás a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. AK-nek a Korm. rendelet. 6. § (3) bek. alapján lehetősége van a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazni. Az ajánlati ár az AK által igényelt termékek 24 hónapra meghatározott mennyiségének nettó összára forintban megadva.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Valamennyi rész vonatkozásában:Az eljárásban nem lehet AT,alvállalkozó,és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá tartozik.

Megkövetelt igazolási mód: Az AT-nek ajánlatában 321/2015.(X.30.) Korm.rend. II. Fejezetének megfelelően,az egységes európai dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A közös AT-k mindegyikének külön ESPD-t kell benyújtania.

Az AT-nek az ajánlatában a 321 /2015.(X.30.)Korm.rend. 8. §, 10. § 12-16. §-ban foglaltak szerint kell igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-nek hatálya alá.A Kbt. 62 § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell arról,hogy a 2017. évi LIII. tv.(Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni,és v.mennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatk.-ot szükséges benyújtani.Ha a gazd. szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatk. nyilatk.-ot szükséges csatolni.A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 1.§ (2) bek. alapján az AK által a Kbt.69. § (4)-(8) bek. alapján a kizáró okokra vonatk. igazolások benyújtására felhívott gazd. szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia,hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 1.§ (4) bek. alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelően kiválthatók,ha az érintett gazd. szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja,hogy megfelel a közbesz. eljárásban előírt követelményeknek.A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (5) bek. alapján,nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatk. csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az ESPD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének.Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatk.-ot nyújt be.

Öntisztázás:a Kbt. 64.§ (1)-(2) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szereplő nem zárható ki a közbesz. eljárásból,amennyiben a KH a 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata,vagy annak megtámadására irányuló közig. per esetén a bíróság 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondta,hogy az érintett gazd. szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott,amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.Ha a KH a 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata,vagy annak megtámadására irányuló közig. per esetén a bíróság 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazd. szereplő megbízhatóságát,az AK mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni.A jogerős határozatot a gazd. szereplő az ESPD-vel egyidejűleg köteles benyújtani.

AK a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az elj.-ból kizárja azt az AT-t, alvállalkozót,vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet,aki részéről a kizáró ok az elj. során következett be.

A kizáró okokra és az alkalmassági köv.-ekre vonatk. a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)mindaddig,ameddig az igazolásokban foglalt tény,adat tartalma valós.Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatk. külön nyilatk. nélkül vélelmezi.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

AK egyik rész vonatkozásában sem ír elő pénzügyi,gazd.-i alkalmassági feltételt.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Valamennyi rész tekintetében:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének, valamint a Korm. rendelet 5. §-ában foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, csupán a IV. rész alfa pontját szükséges kitölteni.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek az alábbiak szerint:

M.1) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja és a 24.§ (3) bekezdése alapján ajánlatában csatolja az általa megajánlott termékekre vonatkozóan a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration) ÉS - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapján szükséges - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az orvostechnikai eszköz megfelel a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendeletében meghatározott alapvető követelményeknek.

A műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek az Ajánlattevő (közös ajánlattevők) a Kbt.65. §(6)-(9) szerint is megfelelhet.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Eventuele minimumeisen:

M.1) 1-9. részek: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az általa megajánlott termék nem rendelkezik a 16/2012. (II. 6.) Korm. r. 9. § (2) bek., valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal (EC Comformity Declaration) ÉS - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapján szükséges - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal, amely szerint az orvostechnikai eszköz megfelel a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendeletében meghatározott alapvető követelményeknek.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Az ellenszolgáltatás teljesítése utólag a teljesítés igazolást követően, havonta kiállított számla alapján a számla kézhezvételét követően 60 napos átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében leírtak alapján az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § -ban leírt eltéréssel. Alkalmazandó a Kbt.135.§. (1) és (5)-(6)bek. és a Kbt.27/A.§.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Az ajánlat és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF). Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti késedelmi kamat érvényesek. Az ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó fizetési feltételeket, és a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket (késedelmi kötbér - a késedelmes teljesítés nettó szerződéses ellenértékének 1 %-a/nap, hibás teljesítési kötbér - a hibás teljesítés nettó ellenértékének 20 %-a, és meghiúsulási kötbér - a teljes nettó szerződéses ellenérték 30 %-a) részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 07/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bek. szerint EKR rendszerben

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

A bontás a Kbt. 68. § (1)-(4), (6) bekezdései, és az EKRr. 15. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Az ajánlatkérő nem engedélyezi, nem írja elő változatok benyújtását. (Kbt. 61. § (1) bek.)

Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot. A kitöltött ártáblázat és műszaki leírás megnevezésű excel táblázat az ajánlattevő szakmai ajánlatának minősül.

Az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában csatolja az általa megajánlott árukra a gyártói termékismertető prospektust.Ha a gyártói termékismertető prospektus nem tartalmazza v.mennyi – a termékek specifikációs táblázatában – előírt paramétert, akkor csatolni kell az adott termékre vonatkozóan fényképes műszaki leírását is.

Ajánlatnak tartalmaznia kell:a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (űrlap),műszaki-szakmai ajánlatot, azaz a műszaki leírás ártáblázatait kitöltve, megajánlott paraméterek rögzítésével pdf és xls formátumban is!, a következő nyilatkozatokat:Kbt. 66. § (2) bek. (űrlap),Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpont (űrlap), Kbt. 81. § (3) bek szerint ESPD (űrlap), Kbt. 67. § (3) bek. (adott esetben), Kbt. 67. § (4) bek. (űrlap); nyil. a változásbejegyzésről(űrlap), Kbt. 65. § (7) bek. (űrlap), nyil. a Kbt. 73. § (4)-(5) bek. szerint nyil. fordításról (űrlap), nyil. üzleti titokról (űrlap), gyártói termékismertető prospektus, ha viszont nem tartalmazza v.mennyi-a termékek specifikációs táblázatában előírt paramétert,csatolni kell az adott termékre vonatk.fényképes műszaki leírását is, nyilatkozat,hogy nyertesség esetén benyújt és rendelkezni fog érvényes ISO 9001, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések leírással, következő dokumentumokat pdf formátumban: az ajánlatban nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint); meghatalmazásról (adott esetben) legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot (2016. évi CXXX. törvény 67. § (2) bek. és 325. § és Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint; Ha az AT nem a megajánlott termék(ek) gyártója,a forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás másolati példányát; Változásbejegyzési kérelem esetén 321/2015. (X.30) Kr 13. § dokumentumokat. A Kbt. 66.§ (4) szerint az Atevő az EKR regisztrációkor nyilatkozik. AK a Kbt. 47. § (2) bek.-től eltérően elektronikus eljárás esetén azt írja elő, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bek.-ében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.

Az ajánlatkérő a műszaki, szakmai alkalmassági követelményt szigorúbban határozta meg a 321/2015. (X.30.) Kr 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm r. 46. § (3) bekezdését alkalmazza.

Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §, projekttársaság nem hozható létre.

Jogutódlás figyelembevétele: Kbt 65. § (11) bek. szerint.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.

Az eljárást megindító felhívásban, és ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CLXIII. törvény és végrehajtási rendeletei, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok.

Értékelés: Kbt. 76. § (2) bek a) pontja alapján.

A műszaki tartalomra, devizák átváltására vonatkozó részletes leírásokat, elvárásokat, a hirdetményminta korlátai miatt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

FAKSZ: dr. Kozák Csilla, 00980

Az eljárásban minden kommunikáció az EKR rendszeren keresztül történik.

A IV.2.6) pontban szereplő adat=60 nap a folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel.

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020