Leveringen - 253256-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Stara Zagora: Medische verbruiksartikelen

2020/S 105-253256

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Trakiyski universitet
Nationaal identificatienummer: 123024538
Postadres: Studentski grad, delovodstvo — st. 335
Plaats: Stara Zagora
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Postcode: 6000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Gergana Malamova
E-mail: gergana.malamova@trakia-uni.bg
Telefoon: +359 42699270
Fax: +359 42672009

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uni-sz.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200528vFhE2750541
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на ЦНИЛ при Тракийски университет, гр. Стара Загора

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на ЦНИЛ при Тракийски университет, гр. Стара Загора“.

Поръчката е обособена в позиции:

— обособена позиция № 1 „Лабораторни химикали, реактиви и консумативи“,

— обособена позиция № 2 „Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси)“,

— обособена позиция № 3 „Реактиви и консумативи за HPLC“,

— обособена позиция № 4 „Реактиви за стандартен PCR анализ“.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 595.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Лабораторни химикали, реактиви и консумативи

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Voornaamste plaats van uitvoering:

Централна научно-изследователска лаборатория (ЦНИЛ) — Ректорат при Тракийски университет, гр. Стара Загора при Тракийски университет, гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Солна киселина (ЧЗА) — 1 — оп. от 2,5 л;

2. Сярна киселина (ЧЗА) — 1 — оп. от 1 000 мл;

3. Натриева основа на люспи — 1 — оп. от 1 000 г;

4. Диетилов етер (ЧЗА) — 1 — оп. от 1 000 мл;

5. Метилов алкохол (ЧЗА) — 3 — оп. от 1 000 мл;

6. Етилов алкохол 96 — 2 — оп. — 1 000 мл;

7. Ацетон (ЧЗА) — 1 — оп. от 1 000 мл.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 325.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Voornaamste plaats van uitvoering:

Централна научно-изследователска лаборатория (ЦНИЛ) — Ректорат при Тракийски университет, гр. Стара Загора при Тракийски университет, гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Накрайници за пипети с обем — 0,5—10 ul, съвместими с автоматични пипети тип Axygen, в плик, без филтър, чисти от ДНК и РНК, опаковка до 1 000 бр. — 4 — 1 000 бр./оп;

2. Накрайници за пипети с обем —20—200 ul съвместими с автоматични пипети тип Axygen, в плик, без филтър, чисти от ДНК и РНК, опаковка до 500 бр. — 4 —500 бр./оп;

3. Накрайници за пипети с обем —100—1 000 ul съвместими с автоматични пипети тип Axygen, в плик, без филтър, чисти от ДНК и РНК, опаковка до 1 000 бр. — 2 — 1 000 бр./оп;

4. Епруветки, полипропиленови, конични тип „Епендорф“ с обем 1,5 мл, градуирани с матирана повърхност за писане, издържащи на центрофугиране до 25 000 хg, температури до -80С и автоклавиране на + 121С, стерилни за молекулярна биология DNAse RNase free, да издържат на фенол и хлороформ, с плосък капак — матиран без винт, свързан с панта към епруветката — 2 — 1 000 бр./оп;

5. Епруветки за еднократна употреба тип Eppendorf от 2 милилитра, автоклавируеми, от полипропилен, издържливи на органични разтворители и центрофугиране при 20 000 G, безцветни/ прозрачни, плътно затваряне, без РНаза и ДНаза, непирогенни, градуирани, с матирана повърхност за писане и V-образно дъно, с плосък капак матиран без винт, свързан с панта към епруветката — 2 — 1 000 бр./оп;

6. Епруветки 0,2 мл за PCR с плосък капак, силиконизирани, DNAse RNase free, прозрачни, тънкостенни, опаковка до 1 000 бр. — 3 — 1 000 бр./оп;

7. Стрипове по 8, 0,2 мл епруветки за PCR, нисък профил, прозрачни, с отделен стрип изпъкнали капачки (domed) — 125 — 1 кутия; 8. PCR станция (статив) с гнезда за 0,2 мл и 1,5 мл епруветки, с две лица и капак, автоклавируем — 3 — бр.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви и консумативи за HPLC

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Voornaamste plaats van uitvoering:

Централна научно-изследователска лаборатория (ЦНИЛ) — Ректорат при Тракийски университет, гр. Стара Загора при Тракийски университет, гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Метанол, за градиентни HPLC анализи HiPer Solv Chromanorm, филтруван през филтър 0,2 мкм, опакован под азот — 2 — 2,5 L;

2. Acetonitrile Chomasolv for HPLC, gradient grade, for HPLC, ?99,9 % — 4 — 2,5 л;

3. Sodium phosphate monobasic anhydrous puriss, p.a.for HPLC?99 % — 1 — 500 г;

4. Спринцовки — 5мл — 200 — 1 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 370.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви за стандартен PCR анализ

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Voornaamste plaats van uitvoering:

Централна научно-изследователска лаборатория (ЦНИЛ) — Ректорат при Тракийски университет, гр. Стара Загора при Тракийски университет, гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Hot-start ДНК Taq полимераза за PCR; горещ старт чрез инхибиращо моноклонално антитяло, със запазена интактна 5'-3' екзонуклеазна функция, окомплектована с 10х реакционен буфер и 20 mM магнезиев хлорид, да съдържа и отделна епруветка с 10 mM dNTP микс (2,5 mM всеки) — 2 — оп. до 500 е-и;

2. Небелязан праймер до 30 бази, скала за синтез 50 нмол, пречистени от соли (desalted), лиофилизирани (5'?3') — секвенции при поръчка — 20 — 1 бр.;

3. Агароза за ДНК Електрофореза — 1 — оп. от 100 г;

4. Молекулен ДНК маркер 100—1000 bp; да съдържа ивици равняващи се на 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 базови двойки — 1 — оп. от 1 бр.;

5. Безвредно флуоресцентно багрило, аналог на етидиев бромид, за визуализиране на продукти в агарозна гел електрофореза, опаковка до 0,5 мл. Да се възбужда от стандартни UV трансилюминатори 302—312 нм и максимално излъчване при 600 нм дължина на вълната — 1 — оп. от 0,5 мл.;

6. Набор за ръчна екстракция на висококачествена ДНК от различни източници (бактериална, вирусна и еукариотна) свободна от РНК от биологични материали като кръв, тъкан, косми и др. телесни течности или органи. До 50 реакции/опаковка; характеристики: да съдържа протеиназа К и да работи на принципа на свързващи колонки, с два пречистващи буфера; възможност за концентрирана ДНК в елуат до 35 мкл. без загуби в колонката. Изолираната ДНК да е с чистота, подходяща за PCR, Real-Time PCR, секвениране и др; количество елуат — до 100 мкл. — 4 — оп. от 50 реакции.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 900.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Eventuele minimumeisen:

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински реактиви/консумативи (сходни с посочените в обособената позиция), в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. При подаване на офертата участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от възложителя изискване, като попълнят част IV, раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва със следните документи: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки.

Eventuele minimumeisen:

1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнена най-много през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“, следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински реактиви/консумативи (сходни с посочените в обособената позиция), в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.

В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 16:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/01/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Ст. 340 — Ректорат на Тракийски университет, гр. Стара Загора, Студентски град.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 5 от ЗОП.

2. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица“ по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.

3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността без вкл. ДДС на обособената позиция,за която се сключва договор. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

4.Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира участниците по степента на съответствие с предварително обявените от възложителя условия. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани при заложения критерий за възлагане „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или повече оферти.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020