Diensten - 253283-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Organiseren van seminars

2018/S 111-253283

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Al. Ujazdowskie 28 pokój 202
Warszawa
00-478
Polen
Contactpersoon: Małgorzata Staśkiel
E-mail: zzp@ore.edu.pl
Fax: +48 223453709
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ore.edu.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Edukacja
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przygotowanie i przeprowadzenie 13 trzydniowych szkoleń w miastach wojewódzkich na terenie całej Polski

Referentienummer: WA/ZUZP/261/33/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79951000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przygotowanie i przeprowadzenie 13 trzydniowych szkoleń w miastach wojewódzkich na terenie całej Polski w okresie: maj - czerwiec 2018 r. dla max 31 osób na każdym szkoleniu, w terminach wskazanych przez Zamawiającego w ramach projektu: „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”:

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 320 509.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Białymstoku

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL841
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hotel Podlasie, ul. 42 Pułku Piechoty 6, 15-181 Białystok.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Białymstoku,

W terminie: 14-16.5.2018 r.

Szkolenie obejmuje 20 godzin zegarowych programu szkoleniowego (zajęć merytorycznych.

Z uczestnikami).

Szkolenie będzie obejmowało 3 dni szkoleniowe. Szkolenia będą odbywały się w dni robocze tj. następujące po sobie kolejne 3 dni od poniedziałku do piątku i będą obejmowały.

20 godzin zegarowych programu szkoleniowego

Zapewnienie uczestnikom szkoleń oraz trenerom nocleg w hotelu 3 gwiazdkowym.

W rozumieniu ustawy z dnia 27.8.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Hotel położony w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego/ Głównego PKP (w przypadku braku dworca PKP, od dworca głównego PKS), z dogodnym dojazdem komunikacją miejską.

Sale, miejsca noclegowe oraz miejsce podawania posiłków muszą znajdować się w jednym budynku.

Liczba uczestników to maksymalnie 31 osób.

Zapewnienie 2 osób prowadzące szkolenie – trenerów rekrutujących się z zespołu autorów opracowujących program szkolenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium społeczne – skierowanie do realizacji zamówienia osoby z orzeczoną niepełnosprawnością zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
II.2.14)Nadere inlichtingen

Całkowita wartość zamówienia dla 13 części w Sekcji II.1.7) podana została jako brutto w PLN.

Początkowa wartość części oraz całkowita końcowa wartość w Sekcji V.2.4) dla części 1 podane zostały jako brutto w PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Olsztynie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hotel Omega, ul. Sielska 4a, 10-802 Olsztyn.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Olsztynie, w terminie: 16-18.5.2018 r.

Szkolenie obejmuje 20 godzin zegarowych programu szkoleniowego (zajęć merytorycznych

z uczestnikami).

Szkolenie będzie obejmowało 3 dni szkoleniowe. Szkolenia będą odbywały się w dni robocze tj. następujące po sobie kolejne 3 dni od poniedziałku do piątku i będą obejmowały.

20 godzin zegarowych programu szkoleniowego

Zapewnienie uczestnikom szkoleń oraz trenerom nocleg w hotelu 3 gwiazdkowym.

W rozumieniu ustawy z dnia 27.8.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Hotel położony w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego/ Głównego PKP (w przypadku braku dworca PKP, od dworca głównego PKS), z dogodnym dojazdem komunikacją miejską.

Sale, miejsca noclegowe oraz miejsce podawania posiłków muszą znajdować się w jednym budynku.

Liczba uczestników każdego z 13 szkoleń to maksymalnie 31 osób.

Zapewnienie 2 osób prowadzące szkolenie – trenerów rekrutujących się z zespołu autorów opracowujących program szkolenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium społeczne – skierowanie do realizacji zamówienia osoby z orzeczoną niepełnosprawnością zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
II.2.14)Nadere inlichtingen

Początkowa wartość części oraz całkowita końcowa wartość w Sekcji V.2.4) dla części 2 podane zostały jako brutto w PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Bydgoszczy

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hotel Ikar, ul. Szubińska 32, 85-312 Bydgoszcz.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Bydgoszczy, w terminie: 21-23.5.2018 r.

Szkolenie obejmuje 20 godzin zegarowych programu szkoleniowego (zajęć merytorycznych z uczestnikami).

Szkolenie będzie obejmowało 3 dni szkoleniowe. Szkolenia będą odbywały się w dni robocze tj. następujące po sobie kolejne 3 dni od poniedziałku do piątku i będą obejmowały.

20 godzin zegarowych programu szkoleniowego

Zapewnienie uczestnikom szkoleń oraz trenerom nocleg w hotelu 3 gwiazdkowym.

W rozumieniu ustawy z dnia 27.8.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Hotel położony w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego/ Głównego PKP (w przypadku braku dworca PKP, od dworca głównego PKS), z dogodnym dojazdem komunikacją miejską.

Sale, miejsca noclegowe oraz miejsce podawania posiłków muszą znajdować się w jednym budynku.

Liczba uczestników każdego z 13 szkoleń to maksymalnie 31 osób.

Zapewnienie 2 osób prowadzące szkolenie – trenerów rekrutujących się z zespołu autorów opracowujących program szkolenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium społeczne – skierowanie do realizacji zamówienia osoby z orzeczoną niepełnosprawnością zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
II.2.14)Nadere inlichtingen

Początkowa wartość części oraz całkowita końcowa wartość w Sekcji V.2.4) dla części 3 podane zostały jako brutto w PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Rzeszowie

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hotel Hetman, ul. Mariana Langiewicza 29, 35-085 Rzeszów.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Rzeszowie, w terminie: 23-25.5.2018 r.

Szkolenie obejmuje 20 godzin zegarowych programu szkoleniowego (zajęć merytorycznych z uczestnikami).

Szkolenie będzie obejmowało 3 dni szkoleniowe. Szkolenia będą odbywały się w dni robocze tj. następujące po sobie kolejne 3 dni od poniedziałku do piątku i będą obejmowały.

20 godzin zegarowych programu szkoleniowego

Zapewnienie uczestnikom szkoleń oraz trenerom nocleg w hotelu 3 gwiazdkowym.

W rozumieniu ustawy z dnia 27.8.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Hotel położony w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego/ Głównego PKP (w przypadku braku dworca PKP, od dworca głównego PKS), z dogodnym dojazdem komunikacją miejską.

Sale, miejsca noclegowe oraz miejsce podawania posiłków muszą znajdować się w jednym budynku.

Liczba uczestników każdego z 13 szkoleń to maksymalnie 31 osób.

Zapewnienie 2 osób prowadzące szkolenie – trenerów rekrutujących się z zespołu autorów opracowujących program szkolenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium społeczne – skierowanie do realizacji zamówienia osoby z orzeczoną niepełnosprawnością zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
II.2.14)Nadere inlichtingen

Początkowa wartość części oraz całkowita końcowa wartość w Sekcji V.2.4) dla części 4 podane zostały jako brutto w PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Kielcach

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL721
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hotel Pod Złotą Różą, Plac Moniuszki 7, 25-334 Kielce.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Kielcach, w terminie: 28-30.5.2018 r.

Szkolenie obejmuje 20 godzin zegarowych programu szkoleniowego (zajęć merytorycznych z uczestnikami).

Szkolenie będzie obejmowało 3 dni szkoleniowe. Szkolenia będą odbywały się w dni robocze tj. następujące po sobie kolejne 3 dni od poniedziałku do piątku i będą obejmowały.

20 godzin zegarowych programu szkoleniowego

Zapewnienie uczestnikom szkoleń oraz trenerom nocleg w hotelu 3 gwiazdkowym.

W rozumieniu ustawy z dnia 27.8.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Hotel położony w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego/ Głównego PKP (w przypadku braku dworca PKP, od dworca głównego PKS), z dogodnym dojazdem komunikacją miejską.

Sale, miejsca noclegowe oraz miejsce podawania posiłków muszą znajdować się w jednym budynku.

Liczba uczestników każdego z 13 szkoleń to maksymalnie 31 osób.

Zapewnienie 2 osób prowadzące szkolenie – trenerów rekrutujących się z zespołu autorów opracowujących program szkolenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium społeczne – skierowanie do realizacji zamówienia osoby z orzeczoną niepełnosprawnością zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
II.2.14)Nadere inlichtingen

Początkowa wartość części oraz całkowita końcowa wartość w Sekcji V.2.4) dla części 5 podane zostały jako brutto w PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Szczecinie

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL428
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hotel Rycerski, ul. Potulicka 1a, 7-230 Szczecin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Szczecinie, w terminie: 28-30.5.2018 r.

Szkolenie obejmuje 20 godzin zegarowych programu szkoleniowego (zajęć merytorycznych z uczestnikami).

Szkolenie będzie obejmowało 3 dni szkoleniowe. Szkolenia będą odbywały się w dni robocze tj. następujące po sobie kolejne 3 dni od poniedziałku do piątku i będą obejmowały.

20 godzin zegarowych programu szkoleniowego

Zapewnienie uczestnikom szkoleń oraz trenerom nocleg w hotelu 3 gwiazdkowym.

W rozumieniu ustawy z dnia 27.8.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Hotel położony w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego/ Głównego PKP (w przypadku braku dworca PKP, od dworca głównego PKS), z dogodnym dojazdem komunikacją miejską.

Sale, miejsca noclegowe oraz miejsce podawania posiłków muszą znajdować się w jednym budynku.

Liczba uczestników każdego z 13 szkoleń to maksymalnie 31 osób.

Zapewnienie 2 osób prowadzące szkolenie – trenerów rekrutujących się z zespołu autorów opracowujących program szkolenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium społeczne – skierowanie do realizacji zamówienia osoby z orzeczoną niepełnosprawnością zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
II.2.14)Nadere inlichtingen

Początkowa wartość części oraz całkowita końcowa wartość w Sekcji V.2.4) dla części 6 podane zostały jako brutto w PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Lublinie

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL81
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hotel Victoria, ul. Narutowicz 58/60, 20-016 Lublin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Lublinie, w terminie: 4-6.6.2018 r.

Szkolenie obejmuje 20 godzin zegarowych programu szkoleniowego (zajęć merytorycznych z uczestnikami).

Szkolenie będzie obejmowało 3 dni szkoleniowe. Szkolenia będą odbywały się w dni robocze tj. następujące po sobie kolejne 3 dni od poniedziałku do piątku i będą obejmowały.

20 godzin zegarowych programu szkoleniowego

Zapewnienie uczestnikom szkoleń oraz trenerom nocleg w hotelu 3 gwiazdkowym.

W rozumieniu ustawy z dnia 27.8.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Hotel położony w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego/ Głównego PKP (w przypadku braku dworca PKP, od dworca głównego PKS), z dogodnym dojazdem komunikacją miejską.

Sale, miejsca noclegowe oraz miejsce podawania posiłków muszą znajdować się w jednym budynku.

Liczba uczestników każdego z 13 szkoleń to maksymalnie 31 osób.

Zapewnienie 2 osób prowadzące szkolenie – trenerów rekrutujących się z zespołu autorów opracowujących program szkolenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium społeczne – skierowanie do realizacji zamówienia osoby z orzeczoną niepełnosprawnością zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
II.2.14)Nadere inlichtingen

Początkowa wartość części oraz całkowita końcowa wartość w Sekcji V.2.4) dla części 7 podane zostały jako brutto w PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Łodzi

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hotel Reymont, ul. Legionów 81, 91-072 Łódź.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Łodzi, w terminie: 4-6.6.2018 r.

Szkolenie obejmuje 20 godzin zegarowych programu szkoleniowego (zajęć merytorycznych z uczestnikami).

Szkolenie będzie obejmowało 3 dni szkoleniowe. Szkolenia będą odbywały się w dni robocze tj. następujące po sobie kolejne 3 dni od poniedziałku do piątku i będą obejmowały.

20 godzin zegarowych programu szkoleniowego

Zapewnienie uczestnikom szkoleń oraz trenerom nocleg w hotelu 3 gwiazdkowym.

W rozumieniu ustawy z dnia 27.8.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Hotel położony w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego/ Głównego PKP (w przypadku braku dworca PKP, od dworca głównego PKS), z dogodnym dojazdem komunikacją miejską.

Sale, miejsca noclegowe oraz miejsce podawania posiłków muszą znajdować się w jednym budynku.

Liczba uczestników każdego z 13 szkoleń to maksymalnie 31 osób.

Zapewnienie 2 osób prowadzące szkolenie – trenerów rekrutujących się z zespołu autorów opracowujących program szkolenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium społeczne – skierowanie do realizacji zamówienia osoby z orzeczoną niepełnosprawnością zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
II.2.14)Nadere inlichtingen

Początkowa wartość części oraz całkowita końcowa wartość w Sekcji V.2.4) dla części 8 podane zostały jako brutto w PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Katowicach

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hotel Senator, ul. 1 Maja 3, 40-224 Katowice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Katowicach, w terminie: 6-8.6.2018 r.

Szkolenie obejmuje 20 godzin zegarowych programu szkoleniowego (zajęć merytorycznych z uczestnikami).

Szkolenie będzie obejmowało 3 dni szkoleniowe. Szkolenia będą odbywały się w dni robocze tj. następujące po sobie kolejne 3 dni od poniedziałku do piątku i będą obejmowały.

20 godzin zegarowych programu szkoleniowego

Zapewnienie uczestnikom szkoleń oraz trenerom nocleg w hotelu 3 gwiazdkowym.

W rozumieniu ustawy z dnia 27.8.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Hotel położony w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego/ Głównego PKP (w przypadku braku dworca PKP, od dworca głównego PKS), z dogodnym dojazdem komunikacją miejską.

Sale, miejsca noclegowe oraz miejsce podawania posiłków muszą znajdować się w jednym budynku.

Liczba uczestników każdego z 13 szkoleń to maksymalnie 31 osób.

Zapewnienie 2 osób prowadzące szkolenie – trenerów rekrutujących się z zespołu autorów opracowujących program szkolenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium społeczne – skierowanie do realizacji zamówienia osoby z orzeczoną niepełnosprawnością zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
II.2.14)Nadere inlichtingen

Początkowa wartość części oraz całkowita końcowa wartość w Sekcji V.2.4) dla części 9 podane zostały jako brutto w PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób we Wrocławiu

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL518
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251, 50-001 Wrocław.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób we Wrocławiu, w terminie: 11-13.6.2018 r.

Szkolenie obejmuje 20 godzin zegarowych programu szkoleniowego (zajęć merytorycznych z uczestnikami).

Szkolenie będzie obejmowało 3 dni szkoleniowe. Szkolenia będą odbywały się w dni robocze tj. następujące po sobie kolejne 3 dni od poniedziałku do piątku i będą obejmowały.

20 godzin zegarowych programu szkoleniowego

Zapewnienie uczestnikom szkoleń oraz trenerom nocleg w hotelu 3 gwiazdkowym.

W rozumieniu ustawy z dnia 27.8.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Hotel położony w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego/ Głównego PKP (w przypadku braku dworca PKP, od dworca głównego PKS), z dogodnym dojazdem komunikacją miejską.

Sale, miejsca noclegowe oraz miejsce podawania posiłków muszą znajdować się w jednym budynku.

Liczba uczestników każdego z 13 szkoleń to maksymalnie 31 osób.

Zapewnienie 2 osób prowadzące szkolenie – trenerów rekrutujących się z zespołu autorów opracowujących program szkolenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium społeczne – skierowanie do realizacji zamówienia osoby z orzeczoną niepełnosprawnością zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
II.2.14)Nadere inlichtingen

Początkowa wartość części oraz całkowita końcowa wartość w Sekcji V.2.4) dla części 10 podane zostały jako brutto w PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Poznaniu

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hotel Gromada, ul. Babimojska 7, 60-161 Poznań.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Poznaniu, w terminie: 13-15.6.2018 r.

Szkolenie obejmuje 20 godzin zegarowych programu szkoleniowego (zajęć merytorycznych z uczestnikami).

Szkolenie będzie obejmowało 3 dni szkoleniowe. Szkolenia będą odbywały się w dni robocze tj. następujące po sobie kolejne 3 dni od poniedziałku do piątku i będą obejmowały.

20 godzin zegarowych programu szkoleniowego

Zapewnienie uczestnikom szkoleń oraz trenerom nocleg w hotelu 3 gwiazdkowym.

W rozumieniu ustawy z dnia 27.8.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Hotel położony w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego/ Głównego PKP (w przypadku braku dworca PKP, od dworca głównego PKS), z dogodnym dojazdem komunikacją miejską.

Sale, miejsca noclegowe oraz miejsce podawania posiłków muszą znajdować się w jednym budynku.

Liczba uczestników każdego z 13 szkoleń to maksymalnie 31 osób.

Zapewnienie 2 osób prowadzące szkolenie – trenerów rekrutujących się z zespołu autorów opracowujących program szkolenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium społeczne – skierowanie do realizacji zamówienia osoby z orzeczoną niepełnosprawnością zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
II.2.14)Nadere inlichtingen

Początkowa wartość części oraz całkowita końcowa wartość w Sekcji V.2.4) dla części 11 podane zostały jako brutto w PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Gdańsku

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hotel Amber, ul. Powstańców Warszawskich 45, 80-152 Gdańsk.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Gdańsku, w terminie: 18-20.6.2018 r.

Szkolenie obejmuje 20 godzin zegarowych programu szkoleniowego (zajęć merytorycznych z uczestnikami).

Szkolenie będzie obejmowało 3 dni szkoleniowe. Szkolenia będą odbywały się w dni robocze tj. następujące po sobie kolejne 3 dni od poniedziałku do piątku i będą obejmowały.

20 godzin zegarowych programu szkoleniowego

Zapewnienie uczestnikom szkoleń oraz trenerom nocleg w hotelu 3 gwiazdkowym.

W rozumieniu ustawy z dnia 27.8.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Hotel położony w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego/ Głównego PKP (w przypadku braku dworca PKP, od dworca głównego PKS), z dogodnym dojazdem komunikacją miejską.

Sale, miejsca noclegowe oraz miejsce podawania posiłków muszą znajdować się w jednym budynku.

Liczba uczestników każdego z 13 szkoleń to maksymalnie 31 osób.

Zapewnienie 2 osób prowadzące szkolenie – trenerów rekrutujących się z zespołu autorów opracowujących program szkolenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium społeczne – skierowanie do realizacji zamówienia osoby z orzeczoną niepełnosprawnością zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
II.2.14)Nadere inlichtingen

Początkowa wartość części oraz całkowita końcowa wartość w Sekcji V.2.4) dla części 12 podane zostały jako brutto w PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Warszawie

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hotel Mercure Warszawa Airport, Al. Krakowska 266, 02-210 Warszawa.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Warszawie, w terminie: 18-20.6.2018 r.

Szkolenie obejmuje 20 godzin zegarowych programu szkoleniowego (zajęć merytorycznych z uczestnikami).

Szkolenie będzie obejmowało 3 dni szkoleniowe. Szkolenia będą odbywały się w dni robocze tj. następujące po sobie kolejne 3 dni od poniedziałku do piątku i będą obejmowały.

20 godzin zegarowych programu szkoleniowego

Zapewnienie uczestnikom szkoleń oraz trenerom nocleg w hotelu 3 gwiazdkowym.

W rozumieniu ustawy z dnia 27.8.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Hotel położony w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego/ Głównego PKP (w przypadku braku dworca PKP, od dworca głównego PKS), z dogodnym dojazdem komunikacją miejską.

Sale, miejsca noclegowe oraz miejsce podawania posiłków muszą znajdować się w jednym budynku.

Liczba uczestników każdego z 13 szkoleń to maksymalnie 31 osób.

Zapewnienie 2 osób prowadzące szkolenie – trenerów rekrutujących się z zespołu autorów opracowujących program szkolenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium społeczne – skierowanie do realizacji zamówienia osoby z orzeczoną niepełnosprawnością zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
II.2.14)Nadere inlichtingen

Początkowa wartość części oraz całkowita końcowa wartość w Sekcji V.2.4) dla części 13 podane zostały jako brutto w PLN.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 075-167793
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1336/ZUZP/2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Białymstoku

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Deluxe Event Sp. z o.o.
KRS0000343756
Krasnobrodzka 5
Warszawa
03-214
Polen
Telefoon: +48 226919327
E-mail: konferencja@deluxevent.pl
Fax: +48 228378543
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 520.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1336/ZUZP/2018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Olsztynie,

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Deluxe Event Sp. z o.o.
KRS0000343756
Krasnobrodzka 5
Warszawa
03-214
Polen
E-mail: konferencja@deluxevent.pl
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 160.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1336/ZUZP/2018
Perceel nr.: 3
Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Bydgoszczy

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Deluxe Event Sp. z o.o.
KRS0000343756
Krasnobrodzka 5
Warszawa
03-214
Polen
E-mail: konferencja@deluxevent.pl
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 505.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1336/ZUZP/2018
Perceel nr.: 4
Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Rzeszowie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Deluxe Event Sp. z o.o.
KRS0000343756
Krasnobrodzka 5
Warszawa
03-214
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 655.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1336/ZUZP/2018
Perceel nr.: 5
Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Kielcach

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Deluxe Event Sp. z o.o.
KRS0000343756
Krasnobrodzka 5
Warszawa
03-214
Polen
E-mail: konferencja@deluxevent.pl
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 555.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1336/ZUZP/2018
Perceel nr.: 6
Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Szczecinie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Deluxe Event Sp. z o.o.
KRS0000343756
Krasnobrodzka 5
Warszawa
03-214
Polen
E-mail: konferencja@deluxevent.pl
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 605.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1336/ZUZP/2018
Perceel nr.: 7
Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Lublinie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Deluxe Event Sp. z o.o.
KRS0000343756
Krasnobrodzka 5
Warszawa
03-214
Polen
E-mail: konferencja@delucevent.pl
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 735.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1336/ZUZP/2018
Perceel nr.: 8
Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Łodzi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Deluxe Event Sp. z o.o.
KRS0000343756
Krasnobrodzka5 5
Warszawa
03-214
Polen
E-mail: konferencja@deluxevent.pl
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 965.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1336/ZUZP/2018
Perceel nr.: 9
Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Katowicach

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Deluxe Event Sp. z o.o.
KRS0000343756
Krasnobrodzka 5
Warszawa
03-214
Polen
E-mail: konferencja@deluxevent.pl
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 971.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1336/ZUZP/2018
Perceel nr.: 10
Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób we Wrocławiu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Deluxe Event Sp. z o.o.
KRS0000343756
Krasnobrodzka 5
Warszawa
03-214
Polen
E-mail: konferencja@deluxevent.pl
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 805.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1336/ZUZP/2018
Perceel nr.: 11
Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Poznaniu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Deluxe Event Sp. z o.o.
KRS0000343756
Krasnobrodzka 5
Warszawa
03-214
Wallis en Futuna
E-mail: konferencja@deluxevent.pl
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 455.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1336/ZUZP/2018
Perceel nr.: 12
Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Gdańsku

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Deluxe Event Sp. z o.o.
KRS0000343756
Krasnobrodzka 5
Warszawa
03-214
Polen
E-mail: konferencja@deluxevent.pl
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 995.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1336/ZUZP/2018
Perceel nr.: 13
Benaming:

Organizacja trzydniowego szkolenia dla max 31 osób w Warszawie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Deluxe Event Sp. z o.o.
KRS0000343756
Krasnobrodzka 5
Warszawa
03-214
Polen
E-mail: konferencja@deluxevent.pl
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 583.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Całkowita wartość zamówienia dla 13 części w Sekcji II.1.7) podana została jako brutto w PLN.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018