Leveringen - 253288-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Lemgo: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 105-253288

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe für die Ostwestfalen-Lippe-IT
Postadres: Bismarckstraße 23
Plaats: Lemgo
NUTS-code: DEA45 Lippe
Postcode: 32657
Land: Duitsland
Contactpersoon: Beschaffungsstelle
E-mail: beschaffungsstelle@krz.de
Telefoon: +49 5261-252-0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.owl-it.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXPWYYE9Z67/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXPWYYE9Z67
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Kommunales Rechenzentrum

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Erweiterung der vorhanden Backupumgebung

Referentienummer: 10.4.2020.547-33
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Um die Durchführung von Backups langfristig zu ermöglichen wird eine Erweiterung der Speicherkapazität der vorhandenen Backupumgebung, bestehend aus Rubrik r6408 Systemen, benötigt.

Die Systeme müssen mit ca. 4 Jahren Wartung und Support bezogen werden können.

Weiteres siehe Leistungsbeschreibung.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233100 Geheugeneenheden
30233000 Geheugendragers en lezerapparaten
30234000 Geheugenmedia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA45 Lippe
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ostwestfalen-Lippe-IT (OWL-IT)

Bismarckstraße 23

32657 Lemgo Ostwestfalen-Lippe-IT (OWL-IT)

Am Lindenhaus 21

32657 Lemgo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Um die Durchführung von Backups langfristig zu ermöglichen wird eine Erweiterung der Speicherkapazität der vorhandenen Backupumgebung, bestehend aus Rubrik r6408 Systemen, benötigt.

Die Systeme müssen mit ca. 4 Jahren Wartung und Support bezogen werden können.

Weiteres siehe Leistungsbeschreibung.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe Vergabeunterlagen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Siehe Vergabeunterlagen.

Eventuele minimumeisen:

Siehe Vergabeunterlagen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Siehe Vergabeunterlagen.

Eventuele minimumeisen:

Siehe Vergabeunterlagen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siehe Vergabeunterlagen.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 08/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Krz – Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe — Beschaffungsstelle

Bismarckstraße 23

32657 Lemgo

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXPWYYE9Z67

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Westfalen
Postadres: Albrecht-Thaer-Straße 9
Plaats: Münster
Postcode: 48147
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020