Leveringen - 253303-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Rome: Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie

2020/S 105-253303

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I — UOC beni e servizi
Postadres: viale del Policlinico 155
Plaats: Roma
NUTS-code: ITI43 Roma
Postcode: 00161
Land: Italië
Contactpersoon: dott. Raffaele Iazzetta
E-mail: r.iazzetta@pec.policlinicoumberto1.it
Telefoon: +39 0649979736
Fax: +39 0649979738

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.policlinicoumberto1.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.policlinicoumberto1.it/albo-online/bandi-di-gara-e-contratti.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.policlinicoumberto1.it/albo-online/bandi-di-gara-e-contratti/gare-di-appalto-2020.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: https://stella.regione.lazio.it/Portale/
Postadres: viale del Policlinico 155
Plaats: Roma
NUTS-code: ITI43 Roma
Postcode: 00161
Land: Italië
Contactpersoon: referente tecnico: ing. Raffaella Marchettini
E-mail: r.marchettini@policlinicoumberto1.it

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.policlinicoumberto1.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.policlinicoumberto1.it/albo-online/bandi-di-gara-e-contratti/gare-di-appalto-2020.aspx

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://stella.regione.lazio.it/Portale/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura «chiavi in mano» di n. 2 acceleratori lineari

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33150000 Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornitura chiavi in mano di n. 2 acceleratori lineari i comprensivi di R&V e sistemi dosimetrici comprensiva dei lavori di installazione e predisposizione dei bunker.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 777 921.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
Voornaamste plaats van uitvoering:

Azienda ospedaliera-universitaria Policlinico Umberto I di Roma

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura chiavi in mano di n. 2 acceleratori lineari i comprensivi di R&V e sistemi dosimetrici comprensiva dei lavori di installazione e predisposizione dei bunker

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 777 921.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 240
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

V. disposizioni di cui agli artt.1-29 del disciplinare di gara.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

V. disciplinare di gara.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

V. disciplinare di gara.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

V. disciplinare di gara.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

a) la presente gara si svolgerà tramite portale: https://stella.regione.lazio.it/portale sul quale dovranno essere inserite le domande di partecipazione in formato elettronico;

b) CIG: 8304277A29; RUP): dott. Raffaele Iazzetta;

c) documentazione reperibile anche: http://www.policlinicoumberto1.it/albo-online/bandi-di-gara-econtratti.aspx;

d) dotazione minima: firma digitale di cui all’art. 1, comma 1/s del D.Lgs. n. 82/2005 e casella PEC abilitata alla ricezione anche di mail non certificate; computer collegato ad Internet e dotato di un browser;

e) richieste di chiarimenti: dovranno pervenire esclusivamente tramite Stella entro le ore 12:00 del 1.7.2020;

f) spese di pubblicazione: a carico del concorrente aggiudicatario.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione Roma
Postadres: via Flaminia 189
Plaats: Roma
Postcode: 00196
Land: Italië
Telefoon: +39 06328721
Fax: +39 0632872310
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020