Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 253316-2020

02/06/2020    S105

Letland-Daugavpils: Diverse meubelen

2020/S 105-253316

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Daugavpils pilsētas dome
Nationaal identificatienummer: 90000077325
Postadres: K. Valdemāra iela 1
Plaats: Daugavpils
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-5400
Land: Letland
Contactpersoon: Līga Brenča
E-mail: liga.brenca@daugavpils.lv
Telefoon: +371 65404398
Fax: +371 65421941
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.daugavpils.lv
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/437
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mēbeļu iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

Referentienummer: DPD 2020/64
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39151000 Diverse meubelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mēbeļu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēm

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39151000 Diverse meubelen
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
39160000 Schoolmeubilair
39130000 Kantoormeubilair
39131000 Kantoorrekken
39121200 Tafels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV005 Latgale
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mēbeļu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādēm

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39151000 Diverse meubelen
39161000 Meubilair voor kleuterschool
39141000 Keukenmeubilair en apparatuur
39130000 Kantoormeubilair
39143121 Hangkasten
39131000 Kantoorrekken
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
39121200 Tafels
39136000 Kapstokken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV005 Latgale
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mēbeļu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39151000 Diverse meubelen
39130000 Kantoormeubilair
39143110 Bedden en beddengoed en speciale woningtextiel
39143123 Nachtkastjes
39143121 Hangkasten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV005 Latgale
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mēbeļu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39151000 Diverse meubelen
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
39143110 Bedden en beddengoed en speciale woningtextiel
39121200 Tafels
39131000 Kantoorrekken
39143116 Kinderbedjes
39136000 Kapstokken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Lets

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020