TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253326-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-Barcelona: Reparatie en onderhoud van centrale verwarming

2018/S 111-253326

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Agència de l'Habitatge de Catalunya
C/ Diputació, 92
Barcelona
08015
Spanje
Telefoon: +34 932287121
E-mail: adgcontractacio@gencat.cat
Fax: +34 932287305
NUTS-code: ES51

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agenciahabitatge.gencat.cat

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mantenimiento preventivo, correctivo, normativo y conductivo de las instalaciones de climatización-calefacción y refrigeración de las sedes de la Agencia de la Vivienda de Cataluña

Referentienummer: AHC-2018-00025
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50720000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, conductivo de las instalaciones de climatización (calefacción y refrigeración) de las sedes de la Agencia de la Vivienda de Cataluña en las demarcaciones de Barcelona, Lérida y Tarragona.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 622 403.94 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, normativo y conductivo en la sede de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Barcelona

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50720000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES
Voornaamste plaats van uitvoering:

C/ Diputación, 92, 08015 Barcelona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, normativo y conductivo en la sede de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Barcelona.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Memoria técnica / Weging: 39
Kostencriterium - Naam: Diferentes criterios de valoración automática / Weging: 61
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mantenimiento preventivo, correctivo, normativo y conductivo de las instalaciones de climatización de la Agencia de la Vivienda en Lérida

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50720000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES513
Voornaamste plaats van uitvoering:

C/ Clot de les Monges, 6-8, Lérida.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mantenimiento preventivo, correctivo, normativo y conductivo de las instalaciones de climatización de la Agencia de la Vivienda en Lérida.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Memoria técnica / Weging: 39
Kostencriterium - Naam: Diferentes criterios de valoración automática / Weging: 61
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mantenimiento preventivo, correctivo, normativo y conductivo de las instalaciones de climatización de la Agencia de la Vivienda de Cataluña en Tarragona

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50720000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Avenida Vidal i Barraquer, 12-14, 1ª planta, de Tarragona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mantenimiento preventivo, correctivo, normativo y conductivo de las instalaciones de climatización de la Agencia de la Vivienda de Cataluña en Tarragona.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Memoria técnica / Weging: 39
Kostencriterium - Naam: Diferentes criterios de valoración automática / Weging: 61
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 247-519137
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AHC-2018-00025-001
Perceel nr.: 1
Benaming:

Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, normativo y conductivo en la sede de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Barcelona

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Soler Global Service, S. L.
Barcelona
Spanje
NUTS-code: ES511
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 469 081.54 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 175 547.46 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Mantenimiento preventivo, correctivo, normativo y conductivo de las instalaciones de climatización de la Agencia de la Vivienda en Lérida

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Comsa Service Facility Management, S. A. U.
Barcelona
Spanje
NUTS-code: ES511
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 78 817.20 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 252.48 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Mantenimiento preventivo, correctivo, normativo y conductivo de las instalaciones de climatización de la Agencia de la Vivienda de Cataluña en Tarragona

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eulen, S. A.
Bilbao
Spanje
NUTS-code: ES213
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 74 505.20 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 287.98 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Barcelona
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018