TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253335-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-Barcelona: Drukkerij- en afleveringsdiensten

2018/S 111-253335

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Área Metropolitana de Barcelona
P0800258F
Barcelona
Spanje
Telefoon: +34 932235151
E-mail: contractacio@amb.cat
NUTS-code: ES511

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/perfil-contractant

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de reparto de tarjetas metropolitanas de tarificación social y ambiental del transporte

Referentienummer: 900459/17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79823000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de reparto de tarjetas metropolitanas de tarificación social y ambiental del transporte.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 002 774.79 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de reparto de tarjetas metropolitanas de tarificación social y ambiental del transporte, Tarjeta Rosa Metropolitana, tarifa reducida en el municipio de Barcelona

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79823000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de reparto de tarjetas metropolitanas de tarificación social y ambiental del transporte, Tarjeta Rosa Metropolitana, tarifa reducida en el municipio de Barcelona.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valor técnico / Weging: 49
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 51
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de reparto de tarjetas metropolitanas de tarificación social y ambiental del transporte, Tarjeta Rosa Metropolitana, tarifa reducida en el resto de municipios.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79823000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de reparto de tarjetas metropolitanas de tarificación social y ambiental del transporte, Tarjeta Rosa Metropolitana, tarifa reducida en el resto de municipios.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valor técnico / Weging: 49
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 51
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de reparto de tarjetas metropolitanas de tarificación social y ambiental del transporte, paso metropolitano de acompañamiento, Tarjeta Verde Metropolitana y provisionales

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79823000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de reparto de tarjetas metropolitanas de tarificación social y ambiental del transporte, paso metropolitano de acompañamiento, Tarjeta Verde Metropolitana y provisionales.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valor Técnico / Weging: 49
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 51
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 232-483838
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Recerca i Desenvolupament Empresarial, S. L
Barcelona
Spanje
NUTS-code: ES511
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 194 618.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Área Metropolitana de Barcelona
Barcelona
08040
Spanje
Telefoon: +34 932235151
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018