TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253338-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Paul-lès-Dax: Telecommunicatiediensten

2018/S 111-253338

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Saint-Paul-lès-Dax
BP 20050 — 111 avenue du Maréchal Foch
Saint-Paul-lès-Dax Cedex
40992
Frankrijk
Contactpersoon: Mme le maire de Saint-Paul-lès-Dax
Telefoon: +33 558912039
E-mail: sce.marches.publics@st-paul-les-dax.fr
Fax: +33 558917204
NUTS-code: FRI13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.st-paul-les-dax.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.landespublic.org

I.1)Naam en adressen
CCAS de Saint-Paul-lès-Dax
BP 20050 — 111 avenue du Maréchal Foch
Saint-Paul-lès-Dax Cedex
40992
Frankrijk
Contactpersoon: Mme le maire de Saint-Paul-lès-Dax
Telefoon: +33 558912039
E-mail: sce.marches.publics@st-paul-les-dax.fr
Fax: +33 558917204
NUTS-code: FRI13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.st-paul-les-dax.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.landespublic.org

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre relatif aux services de télécommunications: téléphonie fixe, mobile, Internet et moyens télécoms.

Referentienummer: 18.02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Accord-cadre relatif aux services de télécommunications: téléphonie fixe, mobile, Internet et moyens télécoms. Marché composé de 5 lots. Chacun des lots fera l'objet d'un accord-cadre à bons de commande sans mini ni maxi d'une durée de 2 ans, reconductible 2 fois un an et sera conclu avec un seul opérateur.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 288 800.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mobilité administrative (voix uniquement et sms, mms)

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64212000
32250000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI13
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1: Mobilité administrative (voix uniquement et sms, mms). Ce marché est passé sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande sans mini ni maxi pour une durée de 2 ans reconductible 2 fois 1 an. Il sera conclu avec un seul opérateur économique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 60 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Dont: méthodologie et accompagnement sur la durée du marché / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Architecture technique et engagement de service / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Catalogue de service / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mobilité administrative (abonnement type smartphone intégrant la data mobile et la voix) et solutions Machine to Machine

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64212000
32250000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI13
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 2: Mobilité administrative (abonnement type smartphone intégrant la data mobile et la voix) et solutions Machine to Machine. Ce marché est passé sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande sans mini ni maxi pour une durée de 2 ans reconductible 2 fois un an. Il sera conclu avec un seul opérateur économique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 60 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Dont: méthodologie et accompagnement sur la durée du marché / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Architecture technique et engagement de service / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Catalogue de service / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Téléphonie fixe (abonnement et communication) et services d'accès à Internet sur débit symétrique

Perceel nr.: 03
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64210000
72400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI13
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 3: Téléphonie fixe (abonnement et communication) et services d'accès à Internet sur débit symétrique. Ce marché est passé sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande sans mini ni maxi pour une durée de 2 ans reconductibles 2 fois 1 an. Il sera conclu avec un seul opérateur économique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 60 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Dont: méthodologie et accompagnement sur la durée du marché / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Architecture technique et engagement de service / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Catalogue de service / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Services d'accès à Internet sur débit asymétrique (support cuivre ou fibre)

Perceel nr.: 04
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI13
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 4: Services d'accès à Internet sur débit asymétrique (support cuivre ou fibre). Ce marché est passé sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande sans mini ni maxi pour une durée de 2 ans reconductible 2 fois 1 an. Il sera conclu avec un seul opérateur économique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 60 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Dont: méthodologie et accompagnement sur la durée du marché / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Architecture technique et engagement de service / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Catalogue de service / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Moyens télécoms

Perceel nr.: 05
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI13
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 5: Moyens télécoms. Ce marché est passé sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande sans mini ni maxi pour une durée de 2 ans reconductible 2 fois 1 an. Il sera conclu avec un seul opérateur économique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 60 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Dont: méthodologie et accompagnement sur la durée du marché / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Architecture technique et engagement de service / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Catalogue de service / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 028-061181
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18.02
Perceel nr.: 01
Benaming:

Mobilité administrative (voix uniquement et sms, mms)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bouygues Telecom
13/15 avenue du Maréchal Juin
Meudon-la-Forêt
92360
Frankrijk
NUTS-code: FR10
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 000.00 EUR
Laagste offerte: 17 083.68 EUR / Hoogste offerte: 19 451.80 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18.02
Perceel nr.: 02
Benaming:

Mobilité administrative (abonnement type smartphone intégrant la data mobile et la voix) et solutions Machine to Machine

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Orange
Site Pichey — Pôle marchés publics — 23 rue Thomas Edison
Bordeaux Cedex 9
33731
Frankrijk
NUTS-code: FRI12
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 000.00 EUR
Laagste offerte: 16 592.46 EUR / Hoogste offerte: 21 221.10 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18.02
Perceel nr.: 03
Benaming:

Téléphonie fixe (abonnement et communication) et services d'accès à Internet sur débit symétrique

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Adista
9 rue blaise pascal
Maxeville
54320
Frankrijk
NUTS-code: FRF31
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
Laagste offerte: 137 422.28 EUR / Hoogste offerte: 193 808.57 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18.02
Perceel nr.: 04
Benaming:

Services d'accès à Internet sur débit asymétrique (support cuivre ou fibre)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Orange
Site Pichey — Pôle marches publics 23 rue Thomas Edison
Bordeaux Cedex 9
33731
Frankrijk
NUTS-code: FRI13
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000.00 EUR
Laagste offerte: 24 477.60 EUR / Hoogste offerte: 24 477.60 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18.02
Perceel nr.: 05
Benaming:

Moyens télécoms

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hexatel
village d'Entreprises 162 rue Philibert Delorme
Saint-Paul-les-Dax
40990
Frankrijk
NUTS-code: FRI13
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 800.00 EUR
Laagste offerte: 32 342.29 EUR / Hoogste offerte: 32 342.29 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Pau
Villa Noulibos — 50 cours Lyautey
Pau Cedex
64010
Frankrijk
Telefoon: +33 559849440
E-mail: greffe.ta-pau@juradm.fr
Fax: +33 559024993

Internetadres: http://www.pau-tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Pau
Villa Noulibos — 50 cours Lyautey
Pau Cedex
64010
Frankrijk
Telefoon: +33 559849440
E-mail: greffe.ta-pau@juradm.fr
Fax: +33 559024993

Internetadres: http://www.pau-tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018