Leveringen - 253338-2020

02/06/2020    S105

Oostenrijk-Wenen: Veiligheidsuitrusting

2020/S 105-253338

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH, sowie alle weiteren Auftraggeber im Sinne der §§ 4, 166 bis 168 BVergG 2018 im Bundesgebiet der Republik Österreich, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH
Nationaal identificatienummer: 210220y
Postadres: Lassallestraße 9b
Plaats: Wien
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 1020
Land: Oostenrijk
E-mail: ausschreibung@bbg.gv.at
Telefoon: +43 124570-0
Fax: +43 124570-99
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bbg.gv.at
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://evergabe.at/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-1725608e497-49953599d8c2f387
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Bundesbeschaffung GmbH
Nationaal identificatienummer: 210220y
Postadres: Lassallestraße 9b
Plaats: Wien
NUTS-code: AT13 Wien
Postcode: 1020
Land: Oostenrijk
E-mail: ausschreibung@bbg.gv.at
Telefoon: +43 124570-0
Fax: +43 124570-99
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bbg.gv.at
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://evergabe.at
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Andere Art von Auftraggeber
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Auftraggeber mit unterschiedlichen Tätigkeiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schutzmasken

Referentienummer: 4601.03645
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35113000 Veiligheidsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gegenstand dieser Rahmenvereinbarung ist die Lieferung von Schutzmasken für öffentliche Auftraggeber.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 420 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39500000 Textielwaren
44611200 Ademhalingsapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Voornaamste plaats van uitvoering:

ÖSTERREICH

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gegenstand dieser Rahmenvereinbarung ist die Lieferung von Schutzmasken für öffentliche Auftraggeber in Österreich.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 420 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Abänderungsangebote sind nicht zugelassen.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siehe Ausschreibungsunterlagen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Um eine Versorgung öffentlicher Auftraggeber mit Krisenartikel sicherzustellen, ist es notwendig die Angebotsfrist gemäß §74 BVergG 2018 zu verkürzen.

Die Anwendung der verkürzten Fristen ist deshalb gerechtfertigt, da die Einhaltung der regulären Fristen aufgrund der durch Covid-19 entstandenen Dringlichkeit für den Auftraggeber weder vorhersehbar war, noch seinem Verhalten zuzuschreiben war und somit außerhalb seines Wirkungsbereiches liegt. Dieser Fall liegt bei der auch für Fachleute nicht ausreichend vorhersehbaren Ausbreitung einer hochinfektiösen Krankheit vor.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Entfällt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Erdbergstraße 192-196
Plaats: Wien
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Telefoon: +43 160149-0
Fax: +43 171123-8891541
Internetadres: https://www.bvwg.gv.at
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

§ 343 BVergG 2018

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Erdbergstraße 192-196
Plaats: Wien
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Telefoon: +43 160149-0
Fax: +43 171123-8891541
Internetadres: https://www.bvwg.gv.at
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020