Leveringen - 253340-2020

Submission deadline has been amended by:  295644-2020
02/06/2020    S105

Polen-Wroclaw: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 105-253340

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Postadres: Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-411
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Holeniewska
E-mail: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.umwd.dolnyslask.pl

Adres van het kopersprofiel: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.umwd.dolnyslask.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Referentienummer: DU-Z-I.272.22.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 569 223.69 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo dolnośląskie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 569 223.69 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ad. pkt II.2.7) Wymagany termin wykonania zamówienia 14 dni od dnia podpisania umowy. Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Zamawiający nie określa warunków udziału w zakresie zdolności do prowadzenia działalności zawodowej.

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp.

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas stosuje się do nich odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy, ale w przypadku tych Wykonawców warunki, o których mowa w pkt III.1.3) pkt 1 ogłoszenia zostaną spełnione, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że łącznie spełniają warunki, o których mowa w ww. punkcie ogłoszenia, lub samodzielnie spełnia je jeden z nich (Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia/sumowania doświadczenia, również w przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego).

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt III.1 ogłoszenia, dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wskazanych w pkt III.1 ogłoszenia. Z treści ww. dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów.

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, wskazanych w pkt III.1.2 i III.1.3 ogłoszenia, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 7, wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków

Udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) Pzp.

9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Zamawiający nie określa warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Cd. dot. pkt III.1.1 ogłoszenia

2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w pkt III.1.1 pkt 2 ogłoszenia oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt III.1 ogłoszenia. Ww.oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (załącznik 2 do SIWZ). Zamawiający dopuszcza, aby w zakresie warunków udziału (kryteriów kwalifikacji) Wykonawca ograniczył się do wypełnienia tylko sekcji α w części IV JEDZ. Wykonawca może złożyć Zamawiającemu ogólne oświadczenie poprzez udzielenie odpowiedzi „tak/nie” na pytanie, czy spełnia wymagane kryteria kwalifikacji, w konsekwencji nie musi wypełniać pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

3. W przypadku Wykonawców, wskazanych w pkt III.1.1 pkt 4 ogłoszenia, oświadczenie określone w pkt 2 składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Zamawiający nie żąda oświadczenia wskazanego w pkt 2 od podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami,na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, aby wykazać brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnianie – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, dotyczące tych podmiotów, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu udostępniającego.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

Eventuele minimumeisen:

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.);

h) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie Wykonawcy (wzór zał. nr 4 do SIWZ).

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6:

1) lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

2) lit. b-d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8. Dokumenty/dokument, o których mowa w pkt 7:

a) ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) ppkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 8 stosuje się.

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cd. dot. pkt III.1.2 ogłoszenia

11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6 lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 8 stosuje się.

12. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (wzór zał. nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia, zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych wyrażonym w odpowiedziach na pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy, zamieszczonych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 27.6.2017 w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1320 zezm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

Eventuele minimumeisen:

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy – w tym okresie, należcie wykonał:

Co najmniej 2 dostawy obejmujące swoim zakresem dostawę urządzeń komputerowych, o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto każda. Uwaga: dla wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania.

Cd. dot. pkt III.1.1 i III.1.2 ogłoszenia

14. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają akty prawne, o których mowa w pkt 13.

15. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

16. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.1.2 ogłoszenia pkt 6 lit. a-g).

17. Wraz z formularzem oferty należy złożyć dokument, o którym mowa w pkt III.1.3. ogłoszenia pkt 15, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy Zamawiający określił we wzorze umowy, stanowiącym załącznik 6 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, pok.122a, POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, oferty i dokumenty oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.

2. Ofertę sporządzoną w postaci elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej, dostępnej pod adresem https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

W wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, dokumenty, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną powinny być przekazywane za pośrednictwem Platformy Przetargowej dostępnej pod adresem https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html lub pocztą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl.

4. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.). Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej jest niedopuszczalne.

6. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej i oświadczenia winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy pod adresem https://umwd-dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w sposób określony w załączniku nr 5 do SIWZ - Wymagania techniczne oraz w SIWZ. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane.

7. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6 ogłoszenia, wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień, w którym upływa termin składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą może nastąpić w warunkach określonych w art. 85 ust. 2 Pzp.

8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy: DU-Z-I.272.22.2020 lub numerem ogłoszenia TED.

12. Kryteria oceny ofert: cena – 60 %, termin dostawy – 20 %, wszystkie monitory pochodzące od producenta komputerów stacjonarnych - 20 %.

13. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 8 000,00 PLN (osiem tysięcy złotych 00/100).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Określone w art. 182 Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020