Leveringen - 253350-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Sevilla: Gegevensbeveiligingssoftware

2020/S 105-253350

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Consejería de Hacienda, Industria y Energía – Junta de Andalucía
Nationaal identificatienummer: S4111001F
Postadres: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618 Sevilla
Postcode: 41071
Land: Spanje
Contactpersoon: Servicio de Contratación de la Secretaría General Técnica
E-mail: contratacion.chie@juntadeandalucia.es

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Registro General de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía
Postadres: C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, edificio Torretriana, planta baja
Plaats: Sevilla
Postcode: 41071
Land: Spanje
Contactpersoon: Registro General de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía
Telefoon: +34 955064718
E-mail: registros.chie@juntadeandalucia.es
Fax: +34 955064719
NUTS-code: ES61 Andalucía

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Infraestructura de protección de activos para la consolidación TIC de la Junta de Andalucía en dos centros de datos activo-activo

Referentienummer: 2020 366575 SGT068/20TIC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48732000 Gegevensbeveiligingssoftware
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Infraestructura de protección de activos para la consolidación TIC de la Junta de Andalucía en dos centros de datos activo-activo. Suministro, instalación y configuración de una nueva infraestructura de protección de activos para los Centros de Datos de la Junta de Andalucía, así como los servicios profesionales necesarios para la migración de los actuales sistemas a los nuevos adquiridos.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 957 214.56 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48800000 Informatiesystemen en servers
32500000 Telecommunicatiebenodigdheden
51612000 Installatie van informatieverwerkende uitrusting
72222300 Diensten in verband met informatietechnologie
50330000 Onderhoud van telecommunicatie-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Infraestructura de protección de activos para la consolidación TIC de la Junta de Andalucía en dos centros de datos activo-activo. Suministro, instalación y configuración de una nueva infraestructura de protección de activos para los Centros de Datos de la Junta de Andalucía, así como los servicios profesionales necesarios para la migración de los actuales sistemas a los nuevos adquiridos.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 957 214.56 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Sala de Juntas de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, sita en la 7.ª planta del edificio Torretriana, c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 41071 Sevilla (ESPAÑA).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

El examen de la documentación relativa a los requisitos previos (sobre 1) se realizará el 8.7.2020. El examen de la documentación relativa a los criterios de juicio de valor (sobre 2) se realizará el 15.7.2020.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Plaats: Sevilla
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020