Leveringen - 253359-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Łapy: Fotovoltaïsche zonnecellen

2020/S 105-253359

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Łapy
Postadres: ul. gen. Wł. Sikorskiego 24
Plaats: Łapy
NUTS-code: PL841 Białostocki
Postcode: 18-100
Land: Polen
Contactpersoon: Krzysztof Dudziński
E-mail: przetargi@um.lapy.pl
Telefoon: +48 857152251

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w gminie Łapy – systemy fotowoltaiczne i systemy pomp ciepła”

Referentienummer: I.7013.3.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na montażu odnawialnych źródeł energii (systemy fotowoltaiczne i systemy pomp ciepła) na obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Łapy oraz jej najbliższym sąsiedztwie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 582 655.70 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42511110 Warmtepompen
45261215 Aanbrengen van dakbedekking met zonnepanelen
09330000 Zonne-energie
44112410 Dakspanten
45331100 Installeren van centrale verwarming
45331200 Installeren van ventilatie en airconditioning
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
45310000 Aanleg van elektriciteit
45330000 Loodgieterswerk
45453000 Revisie- en opknapwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL841 Białostocki
Voornaamste plaats van uitvoering:

gmina Łapy

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE):

1. wykorzystujących systemy pomp ciepła, na własne potrzeby następujących obiektów funkcjonalnych:

a) Świetlica Wiejska w Łupiance Starej, Łupianka Stara, 18-100 Łapy;

b) budynek na potrzeby OSP w Łapach-Dębowinie, 18-100 Łapy;

c) budynek na potrzeby OSP w Płonce Kościelnej, Płonka Kościelna 99, 18-100 Łapy;

2. wykorzystujących instalacje fotowoltaiczne, na własne potrzeby obiektów funkcjonalnych:

a) Świetlica Wiejska w Łupiance Starej, Łupianka Stara, 18-100 Łapy;

b) Wiejski Dom Kultury w Uhowie, Uhowo, ul. Kościelna 42, 18-100 Łapy;

c) Wiejski Dom Kultury Łapy-Szołajdy w Łapach-Dębowinie, 18-100 Łapy;

d) budynek na potrzeby OSP w Łapach-Dębowinie, 18-100 Łapy;

e) budynek na potrzeby OSP w Płonce Kościelnej, Płonka Kościelna 99, 18-100 Łapy;

f) Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach, ul. Polna 9, 18-100 Łapy;

g) Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach, ul. Piękna 17, 18-100 Łapy;

h) Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach. ul. Letnia 1, 18-100 Łapy;

i) Gimnazjum nr 1 w Łapach, ul. Matejki 19, 18- 100 Łapy;

j) Przedszkole nr 1 w Łapach, ul. Polna 27, 18-100 Łapy;

k) Przedszkole nr 2 w Łapach, ul. Cmentarna 23, 18 – 100 Łapy;

l) Urząd Miejski w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy;

m) Inkubator Przedsiębiorczości w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 22a, 18-100 Łapy.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 14/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nabór nr RPPD.05.01.00−IZ.00−20−001/19 ogłoszony w ramach Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedno zadanie o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) polegające na dostawie i instalacji gruntowej pompy ciepła;

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedno zadanie o wartości nie mniejszej niż 1 400 000 PLN brutto (jeden milion czterysta tysięcy złotych) polegające na dostawie i instalacji zestawów fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej;

c) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane;

d) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,

— w przypadku warunku dysponowania osobami Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wymienionych w pkt 2 lit. c–d oraz dopuszcza możliwość wykazania spełnienia stawianych warunków przez jedną osobę.

W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz.U. 2020 r. poz. 220).

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

a) wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający ponadto wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy zł i 0/100).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Urząd Miejski w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, POLSKA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach

przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeśli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020