Leveringen - 253360-2020

02/06/2020    S105

Roemenië-Tunari: Machines en uitrusting voor de bouw

2020/S 105-253360

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Unitatea Militară 02384
Nationaal identificatienummer: 13683878
Postadres: Șoseaua de Centură nr. 44
Plaats: Tunari
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077180
Land: Roemenië
Contactpersoon: Florin Onutu
E-mail: um02384@mapn.ro
Telefoon: +40 213516540
Fax: +40 213515539

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ddi.mapn.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096608
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concasor mobil de deșeuri din demolare

Referentienummer: A1980
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43300000 Machines en uitrusting voor de bouw
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Unitatea Militara 02384 Bucuresti intentioneaza sa achizitioneze un concasor mobil de deșeuri din demolare, cu specificatii si caracteristici conform caietului de sarcini.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 831 930.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul unitatii – Tunari, Ilfov.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unitatea Militara 02384 Bucuresti intentioneaza sa achizitioneze 1 buc. concasor mobil de deșeuri din demolare, cu specificatii si caracteristici conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de livrare al produsului / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerinta 1: declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) si subcontractantul va prezenta formularul DUAE din documentatia de atribuire, in original. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Cerinta 2: declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu art. 166 alin. (2)din acelasi act normativ.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) si subcontractantul va prezenta formularul DUAE din documentatia de atribuire, in original. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Cerinta 3: declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) si subcontractantul va prezenta formularul DUAE din documentatia de atribuire, in original. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Cerinta 4: declaratia privind neincadrarea în prevederile art. 58-63 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice – Formularul 8.

Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în legatura cu prezenta procedura de achizitie publica: Cîrlan Mihai; Filip Marius Adrian; Radu Maricica, Bucă Mădălina, Stanciu Alin, Dumitrașcu Răzvan, Neagu Anghel, Arvat Emilia Valentina, Bușcă Ioana.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/acte constitutive;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale in conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, sa reiasa ca acestia sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale in momentul prezentarii.

Referitor la asociati si subcontractanti: se solicita ofertantului cerinte privitoare la lista asociatilor si/sau subcontractantilor, urmand ca in contractul de asociere/subcontractare sa fie precizat leaderul asocierii, precum si conditiile de participare pentru fiecare ofertant in parte, in functie de calitatea in care participa la asociere sa fie depuse de ofertantul declarat castigator.

Modalitatea de indeplinire: operatorul economic va completa și prezenta formularul DUAE.

Odată cu depunerea formularului DUAE, operatorii economici vor prezenta (după caz) acordul de asociere/acordul de subcontractare/angajamentul terțului.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca a livrat produse similare in ultimii trei ani. Documente din care sa rezulte ca in ultimii trei ani calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor, a furnizat produse similare in valoare cumulata de minimum 400 000 RON, fara TVA. Documentele justificative (parti relevante din contracte similare sau procese-verbale de receptie la terminarea livrarilor sau recomandare/document constatator din partea beneficiarilor etc.) vor fi solicitate numai ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota: operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documentele solicitate însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

Eventuele minimumeisen:

Completare în DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Informatii privind asociatii (daca este cazul): oferta depusa de o asociere de operatori economici, trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

(a) sa fie semnata de fiecare reprezentant legal al fiecaruia dintre operatorii economici asociati;

(b) sa includa un acord de asociere al operatorilor economici care s-au asociat in vederea depunerii de oferta comuna. Acordul de asociere se va legaliza inainte de semnarea contractului, in cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare;

(c) structura asocierii nu va fi modificata pe întreaga durata a contractului decât cu aprobarea prealabila a autoritatii contractante.

In cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa câte un DUAE si va prezenta obligatoriu documentele solicitate la sectiunea A) si sectiunea B).

Modalitate de indeplinire: completare in DUAE.

Informatii privind subcontractantii (daca este cazul): declaratie privind partea/partile din contract care sunt care sunt îndeplinite de subcontractant/subcontractanti si specializarile acestora (daca este cazul). Partea/partile subcontractate vor fi însusite si contrasemnate de catre subcontractant. Inainte de semnarea contractului, ofertantul câstigator va prezenta acordul de subcontractare încheiat între ofertant si subcontractant, in original sau in copie legalizata. Documentele privind subcontractantii se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Modalitate de indeplinire: completare in DUAE.

Informatii privind privind sustinerea capacitatii tehnice si profesionale a ofertantului/grupului de operatori economici privind experienta similara (daca este cazul): capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.

Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, potrivit dispozitiilor art. 165, art. 167 si art. 164 din Legea 98/2016.

Modalitate de indeplinire: completare in DUAE.

Odată cu depunerea formularului DUAE, operatorii economici vor prezenta (după caz) acordul de asociere/acordul de subcontractare/angajamentul terțului.

Documentele solicitate în susținerea cerințelor vor fi prezentate doar la solicitarea autoritații contractante, de către ofertantul clasat pe locul intai în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform Legii 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020