Leveringen - 253396-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Saint-Malo: Elektriciteit

2020/S 105-253396

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SA HLM La Rance
Postadres: 31 boulevard des Talards
Plaats: Saint-Malo
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
Postcode: 35401
Land: Frankrijk
Contactpersoon: M. Yann Brieuc
E-mail: ybrieuc@larance.fr
Telefoon: +33 299400220
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://contact@larance.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.marches-securises.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.marches-securises.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SA HLM
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de fourniture et d'acheminement d'électricité — Puissance < à 36 kVA

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

La Rance lance une consultation concernant le marché de fourniture et d'acheminement d'électricité sur son patrimoine: puissance souscrite < à 36 kVA — Segment C5 — 263 PDL.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché de fourniture et d'acheminement d'électricité sur son Patrimoine: puissance souscrite < à 36 kVA — Segment C5 — 263 PDL.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens humains proposés pour assurer les prestations du marché / Weging: 5 points
Kwaliteitscriterium - Naam: Descriptif des moyens de reporting (bilans annuels, extranet,...) / Weging: 5 points
Kwaliteitscriterium - Naam: Limite du candidat pour l'ajout de site par voie d'avenant / Weging: 5 points
Kwaliteitscriterium - Naam: Modèle de facture explicitée / Weging: 5 points
Kostencriterium - Naam: Coût total HT du marché sur deux ans / Weging: 80 points
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TGI
Plaats: Saint-Malo
Postcode: 35400
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020