Leveringen - 253420-2020

Submission deadline has been amended by:  321243-2020
02/06/2020    S105

Polen-Otwock: Orthopedische implantaten

2020/S 105-253420

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP
Nationaal identificatienummer: nr postępowania DZP.26.64/2020
Postadres: ul. Konarskiego 13
Plaats: Otwock
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 05-400
Land: Polen
Contactpersoon: Olimpia Jobda
E-mail: dzp@spskgruca.pl
Telefoon: +48 227794031-217
Fax: +48 227794031-477

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spskgruca.pl

Adres van het kopersprofiel: https://portal.smartpzp.pl/spskgruca/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.smartpzp.pl/spskgruca/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zawarcie umowy ramowej na dostawę implantów ortopedycznych typu custom made

Referentienummer: DZP.26.64/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33183100 Orthopedische implantaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na dostawy implantów ortopedycznych typu custome made.

2. Zamówienie zostało podzielone na 4 części i obejmuje:

— pakiet nr 1 – implanty typu „custom made” panewki stawu biodrowego,

— pakiet nr 2 – implanty typu „custom made” trzpienia endoprotezy stawu biodrowego,

— pakiet nr 3 – implanty typu „custom made” stawu kolanowego,

— pakiet nr 4 – implanty typu „custom made” stawu ramiennego (panewki stawu ramiennego, trzpienia endoprotezy stawu ramiennego).

2.1. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 1 – implanty typu „custom made” panewki stawu biodrowego

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100 Orthopedische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL912 Warszawski wschodni
Voornaamste plaats van uitvoering:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock, POLSKA, blok operacyjny

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia związany z przygotowaniem i wytworzeniem implantu obejmuje:

a) zaprojektowanie implantu na podstawie przekazanych przez Zamawiającego badań chorego RTG, CT i/lub MRI (projekt w formie prezentacji, wydruków, ostateczna forma projektu będzie uzgadniana pomiędzy przedstawicielem Wykonawcy a chirurgiem odpowiedzialnym za przeprowadzenie operacji);

b) zaprojektowanie dedykowanego instrumentarium, o ile będzie to wymagane do przeprowadzenia zabiegu;

c) zaprojektowanie i wykonanie przymiarów do wyznaczania poziomu resekcji, tzw. „cuttin guides”;

d) wykonanie modelu implantu w skali 1:1 z tworzywa sztucznego z możliwością sterylizacji przed operacją lub dostarczenie dodatkowego modelu sterylnego na czas operacji;

e) wykonanie na wymiar, sprzedaż, dostawę implantu – produktu sterylnego, gotowego do implantacji danego pacjenta wraz z instrumentarium;

f) konsultacje przedstawicieli Wykonawcy z pracownikami Zamawiającego na całym etapie tworzenia, produkcji oraz implantacji endoprotezy.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia został opisany i warunki realizacji zostały opisane w załączniku nr 1a do SIWZ, pkt III i IVA SIWZ oraz wzorach umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria udzielenia zamówienia:

a) cena ofertowa (brutto) w zakresie danego pakietu (K1) – 60 %;

b) termin dostawy gotowego implantu wraz z instrumentarium w zakresie danego pakietu, liczony od złożenia przez Zamawiającego zamówienia (K2) – 40 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 2 – implanty typu „custom made” trzpienia endoprotezy stawu biodrowego

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100 Orthopedische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL912 Warszawski wschodni
Voornaamste plaats van uitvoering:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock, POLSKA, blok operacyjny

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia związany z przygotowaniem i wytworzeniem implantu obejmuje:

a) zaprojektowanie implantu na podstawie przekazanych przez Zamawiającego badań chorego RTG, CT i/lub MRI (projekt w formie prezentacji, wydruków, ostateczna forma projektu będzie uzgadniana pomiędzy przedstawicielem Wykonawcy, a chirurgiem odpowiedzialnym za przeprowadzenie operacji);

b) zaprojektowanie dedykowanego instrumentarium, o ile będzie to wymagane do przeprowadzenia zabiegu;

c) zaprojektowanie i wykonanie przymiarów do wyznaczania poziomu resekcji, tzw. „cuttin guides”;

d) wykonanie modelu implantu w skali 1:1 z tworzywa sztucznego z możliwością sterylizacji przed operacją lub dostarczenie dodatkowego modelu sterylnego na czas operacji;

e) wykonanie na wymiar, sprzedaż, dostawę implantu – produktu sterylnego, gotowego do implantacji danego pacjenta wraz z instrumentarium;

f) konsultacje przedstawicieli Wykonawcy z pracownikami Zamawiającego na całym etapie tworzenia, produkcji oraz implantacji endoprotezy.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia został opisany i warunki realizacji zostały opisane w załączniku nr 1a do SIWZ, pkt III i IVA SIWZ oraz wzorach umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria udzielenia zamówienia

a) cena ofertowa (brutto) w zakresie danego pakietu (K1) – 60 %;

b) termin dostawy gotowego implantu wraz z instrumentarium w zakresie danego pakietu, liczony od złożenia przez Zamawiającego zamówienia (K2) – 40 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 3 – implanty typu „custom made” stawu kolanowego

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100 Orthopedische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL912 Warszawski wschodni
Voornaamste plaats van uitvoering:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock, POLSKA, blok operacyjny

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia związany z przygotowaniem i wytworzeniem implantu obejmuje:

a) zaprojektowanie implantu na podstawie przekazanych przez Zamawiającego badań chorego RTG, CT i/lub MRI (projekt w formie prezentacji, wydruków, ostateczna forma projektu będzie uzgadniana pomiędzy przedstawicielem Wykonawcy, a chirurgiem odpowiedzialnym za przeprowadzenie operacji);

b) zaprojektowanie dedykowanego instrumentarium, o ile będzie to wymagane do przeprowadzenia zabiegu;

c) zaprojektowanie i wykonanie przymiarów do wyznaczania poziomu resekcji, tzw. „cuttin guides”;

d) wykonanie modelu implantu w skali 1:1 z tworzywa sztucznego z możliwością sterylizacji przed operacją lub dostarczenie dodatkowego modelu sterylnego na czas operacji;

e) wykonanie na wymiar, sprzedaż, dostawę implantu – produktu sterylnego, gotowego do implantacji danego pacjenta wraz z instrumentarium;

f) konsultacje przedstawicieli Wykonawcy z pracownikami Zamawiającego na całym etapie tworzenia, produkcji oraz implantacji endoprotezy.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia został opisany i warunki realizacji zostały opisane w załączniku nr 1a do SIWZ, pkt III i IVA SIWZ oraz wzorach umowy

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria udzielenia zamówienia

a) cena ofertowa (brutto) w zakresie danego pakietu (K1) – 60 %;

b) termin dostawy gotowego implantu wraz z instrumentarium w zakresie danego pakietu, liczony od złożenia przez Zamawiającego zamówienia (K2) – 40 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 4 – implanty typu „custom made” stawu ramiennego (panewki stawu ramiennego, trzpienia endoprotezy stawu ramiennego)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100 Orthopedische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL912 Warszawski wschodni
Voornaamste plaats van uitvoering:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock, POLSKA, blok operacyjny

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia związany z przygotowaniem i wytworzeniem implantu obejmuje:

a) zaprojektowanie implantu na podstawie przekazanych przez Zamawiającego badań chorego RTG, CT i/lub MRI (projekt w formie prezentacji, wydruków, ostateczna forma projektu będzie uzgadniana pomiędzy przedstawicielem Wykonawcy, a chirurgiem odpowiedzialnym za przeprowadzenie operacji);

b) zaprojektowanie dedykowanego instrumentarium, o ile będzie to wymagane do przeprowadzenia zabiegu;

c) zaprojektowanie i wykonanie przymiarów do wyznaczania poziomu resekcji, tzw. „cuttin guides”;

d) wykonanie modelu implantu w skali 1:1 z tworzywa sztucznego z możliwością sterylizacji przed operacją lub dostarczenie dodatkowego modelu sterylnego na czas operacji;

e) wykonanie na wymiar, sprzedaż, dostawę implantu – produktu sterylnego, gotowego do implantacji danego pacjenta wraz z instrumentarium;

f) konsultacje przedstawicieli Wykonawcy z pracownikami Zamawiającego na całym etapie tworzenia, produkcji oraz implantacji endoprotezy.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia został opisany i warunki realizacji zostały opisane w załączniku nr 1a do SIWZ, pkt III i IVA SIWZ oraz wzorach umowy

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria udzielenia zamówienia

a) cena ofertowa (brutto) w zakresie danego pakietu (K1) – 60 %;

b) termin dostawy gotowego implantu wraz z instrumentarium w zakresie danego pakietu, liczony od złożenia przez Zamawiającego zamówienia (K2) – 40 %.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–22 (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia);

2) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu;

3) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, na zasadach określonych w rozdziale VI, XI SIWZ.

Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz ust. 5 pkt 1–8:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Potwierdzeniem spełnienia warunków z zakresu przedstawionego w punktach 2, 3 będzie oświadczenie Wykonawcy złożone w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pakiet nr 1 i 2

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający żąda by wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał z należytą starannością min. 3 odrębne zamówienia polegające na sukcesywnych dostawach przez okres co najmniej 12 miesięcy implantów stawu biodrowego w ramach zawartej umowy.

Wykonawcy składający ofertę na pakiet nr 1 i/lub pakiet nr 2 z uwagi na tożsamy przedmiot zamówienia zobowiązani są do wykazania się spełnieniem powyższego warunku tylko raz w pełnym zakresie bez względu na fakt, czy oferta zostanie złożona na pakiety nr 1 i 2 łącznie.

Pakiet nr 3

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający żąda by wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał z należytą starannością min. 3 odrębne zamówienia polegające na sukcesywnych dostawach przez okres co najmniej 12 miesięcy implantów stawu kolanowego w ramach zawartej umowy.

Pakiet nr 4

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający żąda by wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał z należytą starannością min. 3 odrębne zamówienia polegające na sukcesywnych dostawach przez okres co najmniej 12 miesięcy implantów stawu ramiennego w ramach zawartej umowy.

Pakiety nr 1–4

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający żąda by wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał z należytą starannością min. 1 zamówienie polegające na dostawie implantu typu custom made stawu biodrowego lub ramiennego lub kolanowego.

Zamawiający informuje, że Wykonawca bez wglądu na rodzaj i liczbę pakietów, na które złoży ofertę, zobowiązany jest wykazać się tylko raz spełnieniem ww. warunku w stosunku do wszystkich pakietów łącznie, a nie dla każdego odrębnie.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V.1.4 niniejszej SIWZ, zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli min. jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się określonym doświadczeniem w pełnym zakresie danego warunku. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który wykazał się potwierdzeniem spełnienia warunku, był podmiotem realnie uczestniczącym w realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca może w celu spełnienia warunków, o których mowa w rozdz. V.1.4 lit. a niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

5. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. V.4 niniejszej SIWZ, wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

2) Zamawiający oceni, czy zasoby udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22, na podstawie złożonych dokumentów.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zamawiający informuje, że zasady realizacji zamówienia zostały przedstawione we wzorach umów stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ (wzór umowy ramowej) załącznik 4A (wzór umowy wykonawczej), załącznik 4B (wzór umowy powierzenia danych zgodnie z wymogami RODO).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:45
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock, POLSKA, platforma SmartPZP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości PLN:

Nr pakietu; Nazwa pakietu; Wartość wadium:

1. implanty typu „custom made” panewki stawu biodrowego; 79 600,00;

2. implanty typu „custom made” trzpienia endoprotezy stawu biodrowego; 20 000,00;

3. implanty typu „custom made” stawu kolanowego; 36 000,00;

4. implanty typu „custom made” stawu ramiennego (panewki stawu ramiennego, trzpienia endoprotezy stawu ramiennego); 35 000,00.

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, nr rachunku 29 1130 1017 0020 1470 1520 0004, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu – DZP.26.64/2020”.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający informuje, że wadium wniesione w formie niepieniężnej powinno być wystawione w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

7. Z treści gwarancji nie może pod rygorem nieważności wynikać, że zwrot oryginału gwarancji przez Wykonawcę do wystawcy gwarancji powoduje utratę świadczenia.

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp.

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy portal SmartPZP, w zakładce „Korespondencja”, wyjaśnienia treści SIWZ przekazywane są za pośrednictwem platformy portal SmartPZP, w zakładce „Pytania do postępowania”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualna data i godzina zostały zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar. Wyświetlane są w prawym górnym rogu platformy SmartPZP.

2. Zamawiający informuje, że wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ/zapytania przekazywane są za pośrednictwem platformy portal SmartPZP w zakładce „Pytania do postępowania”.

3. Forma, postać lub sposób przekazania oferty, pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów został określony w rozdziale XI SIWZ.

1. Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą:

1) oświadczenie Wykonawcy, że spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu złożone w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl

A. Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 i musi być aktualne na dzień składania ofert.

B. Oświadczenie, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.

Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie , w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie tych oraz wykazać brak podstaw do wykluczenia każdego z Wykonawców.

C. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w rodz. Vi.1 niniejszej SIWZ dotyczącego tych podmiotów.

2.1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

2) Dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert.

2.1.3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które mają dostarczyć Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1.2, składa odpowiednio dla dokumentów wymienionych w ppkt:

1) ppkt 1 – w tym zakresie wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

– wystawioną/ny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy ważności dla oświadczenia stosuje się odpowiednio.

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1.1 ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 2.1.2 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

2.1.4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które mają dostarczyć Wykonawcy powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego

1. Zamawiający zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2018 poz. 1193) żąda przedstawienia wszystkich dokumentów , o których mowa w pkt 2.1.2 i 2.1.3 w odniesieniu do podmiotów, na zasobach, których polega Wykonawca.

Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 23 ustawy Pzp, Wykonawca – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert – zobowiązany jest złożyć:

1) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia przedmiotowego oświadczenia;

3) Zamawiający informuje, że jeżeli w postępowaniu (nie w części) wpłynęła tylko jedna oferta, w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia przedmiotowego oświadczenia;

4) Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy przedmiotowe oświadczenie zostanie złożone wraz z ofertą, Wykonawca, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o okolicznościach, które wystąpiły po terminie otwarcia i mogą mieć wpływ na prawdziwość złożonego oświadczenia pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12.

4. Wymagania, jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne):

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

2) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

5. Pozostałe dokumenty wymagane wraz z ofertą

1) Pełnomocnictwo wystawione w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego – w przypadku, gdy:

1. Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z ustawy lub wpisu do rejestru przedsiębiorców;

2. Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

5) W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na dzień składania ofert:

a) Formularz cenowy oraz formularz ofertowy z wykorzystaniem wzorów stanowiących Załączniki nr 1 i 1a do SIWZ – sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) dokument JEDZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ – sporządzony w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

c) zobowiązanie podmiotu trzeciego – sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

f) pełnomocnictwo wystawione w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (o ile dotyczy).

Uwaga! Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt XI.1 a SIWZ stanowią treść oferty i w związku z tym nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Brak tych dokumentów stanowi o nieważności oferty.

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Środkiem komunikacji elektronicznej służącym do przesłania oferty oraz innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania jest Portal Smart PZP.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Land: Polen

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań KIO
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587801

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020