Leveringen - 253423-2020

02/06/2020    S105

België-Hasselt: Archiefrekken

2020/S 105-253423

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Hasselt
Nationaal identificatienummer: BE0207466964
Postadres: Limburgplein 1
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: de heer Yannick Van Geneugden
E-mail: yannick.vangeneugden@hasselt.be
Telefoon: +32 11239737

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hasselt.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2134/D1/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren en plaatsen van archiefrekken

Referentienummer: 2019-2134
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39131100 Archiefrekken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.1.1)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leveren en plaatsen van archiefrekken

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39131100 Archiefrekken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Archief, Rederijkersstraat 44 te 3500 Hasselt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische waarde. / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Voorstelling.. / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Service en dienst na verkoop / Weging: 5
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 03/08/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— Vereiste opties (De indiener is verplicht om voor de vereiste offertes een prijs op te geven, het niet indienen van een prijs voor een verplichte optie leidt tot nietigheid van de offerte),

— Vrije opties (De inschrijver is vrij om een lijst toe te voegen van mogelijke opties die kunnen aangekocht worden samen met de machine. Deze lijst wordt niet meegenomen in de beoordeling.).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verhuis van de bestaande archieven

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39131100 Archiefrekken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Archief, Rederijkersstraat 44 te 3500 Hasselt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak. / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Levertermijn. / Weging: 10
Prijs - Weging: 55
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 03/08/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vereiste opties (De indiener is verplicht om voor de vereiste offertes een prijs op te geven, het niet indienen van een prijs voor een verplichte optie leidt tot nietigheid van de offerte).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6. 2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

1. totale jaaromzet is minstens gelijk aan drie maal de waarde van de opdracht.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. enkel voor perceel 1: een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren;

2. enkel voor perceel 2: een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren;

3. enkel voor perceel 2: erkenning als verhuizer.

Eventuele minimumeisen:

1. Minimum vijf gelijkaardige opdrachten;

2. Minimum vijf gelijkaardige opdrachten;

3. De firma moet erkend zijn bij de Belgische kamer der verhuizers. Alle verhuizers die tijdens de opdracht ingezet worden dienen in het bezit te zijn van een beroepskaart van verhuizer (P- of S-kaart).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Plaatsbezoek vereist:

Het plaatsbezoek kan enkel tijdens de kantooruren en na afspraak.

Tim Gijbels

GSM: +32 0475339704

Email: tim.gijbels@hasselt.be

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad Van State
Postadres: Wetenschapsstraat
Plaats: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België

Internetadres: http://www.raadvanstate.be/?page=e-procurement&lang=nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020