Diensten - 253431-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Scunthorpe: Welzijnszorg die niet in tehuizen wordt verstrekt

2018/S 111-253431

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
North Lincolnshire Council
Civic Centre, Ashby Road
Scunthorpe
DN16 1AB
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: All communication through https://yortender.co.uk
E-mail: procurement@nlbusinessconnect.co.uk
NUTS-code: UKE13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.northlincs.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.northlincs.gov.uk/procurement

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Welfare Rights Service — North Lincolnshire

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85312400
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

North Lincolnshire Council is seeking to commission a provider to deliver a welfare advice and debt management service for families accessing the Children’s Universal Prevention Team (CUPT) across the whole of North Lincolnshire, in order to support better outcomes for children.

Further information and tender documents are available to download via http://www.yortender.co.uk.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 170 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
85300000
85311300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE13
Voornaamste plaats van uitvoering:

North Lincolnshire.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

North Lincolnshire Council is seeking to commission a provider to deliver a welfare advice and debt management service for families accessing the Children’s Universal Prevention Team (CUPT) across the whole of North Lincolnshire, in order to support better outcomes for children.

The aim of a Welfare Rights Services is to support vulnerable adults and families to maximise their income through, debt advice services, entitlement to benefits and employment opportunities. In providing this provision will ensure families are equipped with the skills to manage their budgets to enable them to become independent of services.

Further information and tender documents are available to download via http://www.yortender.co.uk.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Set up of service / Weging: 3 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Money management / Weging: 7 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Financial independence / Weging: 7 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Reducing debt arrears / Weging: 7 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Prevention / Weging: 7 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Training and development / Weging: 3 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Safeguarding / Weging: 3 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Service proposal / Weging: 3 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 186-380966
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Welfare Rights Service — North Lincolnshire

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ongo Recruitment
Scunthorpe
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKE13
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 170 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
North Lincolnshire Council
Legal Services, Civic Centre, Ashby Road
Scunthorpe
DN16 1AB
Verenigd Koninkrijk

Internetadres: http://www.northlincs.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018