Leveringen - 253441-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Gyula: Röntgenapparatuur

2020/S 105-253441

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Békés Megyei Központi Kórház
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_43342866
Postadres: Semmelweis utca 1.
Plaats: Gyula
NUTS-code: HU332 Békés
Postcode: 5700
Land: Hongarije
Contactpersoon: Kovács Mihály
E-mail: kovacsm@bmkk.eu
Telefoon: +36 66555201
Fax: +36 66441192

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://bmkk.eu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000133012020/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000133012020/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Költségvetési szerv
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

INTERREG-ROHU386-Eszközbeszerzés

Referentienummer: EKR000133012020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111000 Röntgenapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adásvételi szerződés révén az "INTERREG - „Egészségügyi szolgáltatások határon átnyúló fejlesztése korszerű orvosi berendezésekkel a Dr. Gavril Curteanu Kórházban Nagyváradon és a Békés Megyei Központi Kórházban” - INTERREG - ROHU386 -pályázat keretében 2 részajánlattételi körben röntgen beendezések és teleradiológiai informatikai rendszer beszerzése. Valamennyi rész tekintetében szükséges biztosítani 12 hónap jótállást,üzembe helyezést,oktatást magyar nyelven max. 10 fő részére,magyar nyelvű szerviz hátteret,48 órán belüli rendelkezésre állást a felmerülő javítások tekintetében a jótállási időn belül, továbbá szükséges az 1. részajánlattételi kör esetében a teljesítési helyeken meglévő gépek leszerelése és az ajánlatkérő telephelyén belüli elszállítása, ill Gyulán védőfüggyöny/ólomfüggöny felszerelése is szükséges.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Röntgen berendezés

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111000 Röntgenapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU332 Békés
Voornaamste plaats van uitvoering:

5700 Gyula, Semmelweis utca 1. ill. 5520 Szeghalom, Ady Endre utca 1/b.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adásvételi szerződés révén az "INTERREG – „Egészségügyi szolgáltatások határon átnyúló fejlesztése korszerű orvosi berendezésekkel a Dr. Gavril Curteanu Kórházban Nagyváradon és a Békés Megyei Központi Kórházban” – INTERREG – ROHU386 -pályázat keretében 1 db átvilágító-felvételi és 1 db digitális felvételi rtg rendszer beszerzése. Szükséges biztosítani 12 hónap jótállást,üzembe helyezést,oktatást magyar nyelven eszközönként max. 10 fő részére,magyar nyelvű szerviz hátteret,48 órán belüli rendelkezésre állást a felmerülő javítások tekintetében a jótállási időn belül, továbbá a teljesítési helyeken meglévő gépek leszerelését és az ajánlatkérő telephelyén belüli elszállítását is, ill Gyulán védőfüggyöny/ólomfüggöny felszerelése is szükséges. A részletes műszaki követelményeket a specifikációs melléklet tartalmazza, amely alapján a szakmai ajánlatot el kell készíteni.Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015.(X.30.)Korm.rend. 46.§(3)bek. értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad, a bizonyítás Ajánlattevő feladata.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Átvilágító-felvételi rendszer esetében: Asztalból kivehető detektor, végtagvizsgálatok készítéséhez. (Igen/Nem) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Digitális felvételi rsz. esetében:Beépített antibakteriális felületkezelés(a mobil detektor borítása a felszínére kerülő kórokozók90%-át semlegesíti a felszínre kerüléstől számított 1 órán belül)(I/N) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Digitális felvételi rendszer esetében: Expozíció PACS rendszerbe történő betárolási pixelmérete / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

"INTERREG - „Egészségügyi szolgáltatások határon átnyúló fejlesztése korszerű orvosi berendezésekkel a Dr. Gavril Curteanu Kórházban Nagyváradon és a Békés Megyei Központi Kórházban” - INTERREG - ROHU386 - pályázat

II.2.14)Nadere inlichtingen

1) Kbt.76.§(9)d):minőségi értékelési részszempont 1. és 2. esetében pontkiosztás, 3. esetében Min.eln.Kbt.77.§(1) bek.szerinti legkedvezőbb szint,ill. legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmut. alapján a dokumentációban megadott képlet szerint, ajánlati ár tekintetében fordított arányosítás a KH útmutató alapján a dokumentációban foglaltak szerint.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Teleradiológiai informatikai rendszer

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48814000 Medische-informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU332 Békés
Voornaamste plaats van uitvoering:

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adásvételi szerződés révén az "INTERREG – „Egészségügyi szolgáltatások határon átnyúló fejlesztése korszerű orvosi berendezésekkel a Dr. Gavril Curteanu Kórházban Nagyváradon és a Békés Megyei Központi Kórházban” – INTERREG – ROHU386 -pályázat keretében 1 db teleradiológiai informatikai rendszer beszerzése. Jelen eljárás célja új teleradiológiai rendszer beszerzése annak érdekében, hogy biztosított legyen a távleletezés a nagyváradi kórházra, valamint a szeghalmi szakrendelőre vonatkozóan is. Emellett biztosítani kell a már meglévő (Békés Megyei Központi Kórház) teleradiológiai rendszer illesztését is.(meglévő rendszerünk: DIVAS PACS (verziószám: 9.18.9) rendszereivel integrált TERASY). A szállítandó eszközöket és a minimum elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza. szükséges biztosítani 12 hónap jótállást,üzembe helyezést, oktatást magyar nyelven max. 10 fő részére,magyar nyelvű szerviz hátteret, 48 órán belüli rendelkezésre állást a felmerülő javítások tekintetében a jótállási időn belül. A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza. Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015.(X.30.)Korm.rend. 46.§(3)bek. értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad, a bizonyítás Ajánlattevő feladata.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás a hardver és softver elemekre kiterjedően(hónapokban, min.0 hónap, max. 24 hónap) / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

"INTERREG - „Egészségügyi szolgáltatások határon átnyúló fejlesztése korszerű orvosi berendezésekkel a Dr. Gavril Curteanu Kórházban Nagyváradon és a Békés Megyei Központi Kórházban” - INTERREG - ROHU386 - pályázat

II.2.14)Nadere inlichtingen

1) Kbt.76.§(9)d):minőségi értékelési részszempont esetében egyenes arányosítás, ajánlati ár tekintetében fordított arányosítás a KH útmutató alapján a dokumentációban foglaltak szerint.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát figyelemmel a Kbt. 67.§ (3) bekezdésében és figyelemmel a 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 3.§ (2) és (3) bekezdéseiben foglaltakra. A 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani az említett Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 8.§ a)-ia), ic)-io) és 10. § (1) a)-ga), gc)-gl) és (2)bek.; 12-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá figyelemmel a Kbt.41/A.§(5) bek.-re.Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) kb) pontja alapján nyilatkoznia kell a 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pont kc) alpontja tekintetében a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8.§ ic) pontja szerint kell nyilatkozni, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása esetén az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból amennyiben a Kbt. 64. §-ában foglalt öntisztázás feltételi fentállnak. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 69. § (4)-(7) és(9), (11a)bekezdéseire,321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Hatóság által közzétett (KÉ. 2019. évi 33. szám, 2019.02.15.) "A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról,nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról" tárgyú útmutatóban foglaltakra.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nem kerül előírásra.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Valamennyi részajánlattételi kör tekintetében:A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek., 2. § (5) bek. és 3.§ alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, arról, hogy megfelel az alkalmassági minimumkövetelményeknek, tehát az ESPD-ban nem kell a részletes adatokat megadni, elegendő az "alfa" pont megjelölése. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M/1. pontban előírt

Alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek,amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 65.§ (11) bekezdésében, a Kbt. 81.§ (5) bekezédésben foglaltakra. M/1. valamennyi részajánlattételi körben: A Kbt. 65. § (4) bekezdésének, 65. § (1) bekezdés b) pontjának, 65. § (9) bekezdésének, továbbá a 69.§(4)-(7) bekezdéseinek és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja, 21§(1a)bekezdésének a) pontja és 22.§ (1), (2) és (3a) bekezdései alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette,úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények.

M/2. csak az 1.részajánlattételi körben:Ajánlattevő a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21.§ (1) bekezdés i) pontja alapján csatolja valamennyi megajánlani kívánt eszközre vonatkozóan gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, ill. – ha az osztályba sorolástól függően a 4/2009.(EÜM rendelet alapján szükséges – elismert(bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt,amely tanúsítja, hogy az áru megfelel a 4/2009.(III.17.) EÜM rendelet szerinti minőségi előírásnak.

Eventuele minimumeisen:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított

Megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett:

1. részajánlattételi kör tekintetében: 1 db RTG berendezés szállítására,

2. részajánlattételi kör tekintetében: 1 db teleradológiai rendszer kiépítése vagy bővítése, és/vagy Pacs rendszer kiépítése vagy bővítésére vonatkozó referenciával.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő az 1. részajánlattételi kör esetében, ha az általa megajánlani kívánt eszközök valamelyike nem rendelkezik gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, vagy – ha az osztályba sorolástól függően a 4/2009.(EÜM rendelet alapján szükséges – elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált)tanúsító szervezettől származó érvényes CE megfelelőségi tanúsítvánnyal, amelyek igazolják, hogy a termék megfelel a 4/2009.(III.17.) EÜM rendeletben meghatározott követelményeknek.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Valamennyi részben: Fedezet:INTERREG V-A ROHU 386 pályázat keretében.A vételár átalányár,az sem árfolyamváltozás,sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan.Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme euro. A teljesítés igazolására a Kbt. 135.§(1)bek. az irányadóak.1 db végszámla benyújtására van lehetőség.Az ellenszolgáltatás az Eladó általi teljesítést,Vevő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla kézhezvételét követően utólagosan átutalással – euróban – kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint – a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.A Kbt. 135.§ (8) bek. alapján 20 % előleg kerül biztosításra,folyósítását AK nem köti biztosítéknyújtáshoz.A részletes fiz. feltételeket,szerződést biztosító mellékkötelezettségeket (késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállás),a szerződés-tervezet tartalmazza. AK elfogadja a Kbt. 27/A §.szerinti számlát.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

A bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján történik.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) ATnek a Kbt.66.§(6)bek. alapján az ajánlatban meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.(Nemleges tartalommal is!)

2) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni, figyelemmel a Kbt. 47.§(2) bekre.

3) AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.

4) Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

5) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.,a 321/2015.(X.30.) Korm.r.,424/2017.(XII.19.) Korm.r. az irányadóak.

6) A Kbt. 66.§(5) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§(4) bek.eszerinti összes adatot.

7) AK tájékoztatja ATket,hogy kizárólag új áru ajánlható meg,használt áru megajánlása esetén az ajánlat a Kbt.73.§(1)bek e) pontja alapján érvénytelen.

8) Amennyiben az ajánlati dokumentáció és az ajánlati felhívás szövege között eltérés van,a közzétett ajánlati felhívás szövege az irányadó.

9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt.66.§(2) bek-ben foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan,továbbá nyilatkozni kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról- nemleges tartalommal is-a 321/2015.(X. 30.) Korm.r. 13. §-a szerint.

10) A Kbt.81.§(4)és(5) bek alkalmazásra kerül.

11) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Karsai Éva, lajstromszáma: 00489.

12) A IV.2.6) pontban meghatározott ajánlati kötöttség 30 nap.

13) Az 1. részajánlattétlei körben a specifikációs táblázat (2 db munkafüzeletlapja) kitöltése képezi a szakmai ajánlatot. A szakmai ajánlat akkor érvényes, ha a specifikációs táblázat (mindkettő munkafüzetlap) az adott rész vonatkozásában megfelelően kitöltésre kerül. A 2. részajánlattételi körben nincs szakmai ajánlat.

14) A Kbt. 75.§(2) bek. e) pontja nem kerül alkalmazásra.

15) ATnek meg kell adnia eszközönként a konkrét típus megjelölést,a gyártót, és a származási helyet.

16) AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

17) A fedezet az INTERREG V-A ROHU 386 pályázat keretében áll rendelkezésre,a támogatás intenzitása:100,000000 %.

18) Valamennyi rész tekintetében a II.2.7) pont szerinti végteljesítési véghatáridő: 2020.12.1. Azaz az eszközöket legkésőbb 2020.12.1-ig le kell szállítani akkor is, ha 40 munkanapnál kevesebb teljesítési határidő áll rendelkezésre a szerződés hatályba lépésétől. 19) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a)bekezdésére.

20) A II.2.5) pontszám alsó és felső határa: 0 és 10.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148.§-a szerint.

A III.2.2) pont folytatása: Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.

Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke késedelmes naponként a le nem szállított áru nettó értékének 1 %, de legfeljebb 10 %. Amennyiben az Eladó/nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, késedelmi kötbért köteles fizetni. Ha a kötbér mértéke eléri a maximumot, Vevő/ajánlatkérő jogosulttá válik a szerződéstől elállni, felmondani.

Meghiúsulási kötbér: Ha az ajánlattevő felelős a teljesítés lehetetlenné válásáért, a teljesítés megtagadásáért vagy ugyanígy a teljesítés 10 napos késedelmet szenved, akkor az ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és ebben az esetben ajánlattevő 20 % (alapja: meghiúsulással érintett nettó eladási ár) mértékű kötbért köteles fizetni.

Kötbér kikötésre továbbá alkalmazandóak a Ptk. 6:186 -187. §-aiban meghatározottak. Ajánlatkérő a késedelem, és meghiúsulás körében „nap” kifejezés alatt naptári napot ért.

Jótállás: A szállítás teljesítésétől számított 12 hónapra teljes körű, mindennemű jótállás vállalása. A jótállásra a Ptk. 6:171-173.§-aiban foglaltak alkalmazandóak. A 2. részajánlattételi körben a 12 hónapon felüli jótállás értékelési részszempont.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020