Leveringen - 253445-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-München: Elektriciteit

2020/S 105-253445

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Füssen - vertreten durch AssmannPeiffer Rechtsanwälte
Postadres: Amalienstr. 67
Plaats: München
NUTS-code: DE27B Ostallgäu
Postcode: 80799
Land: Duitsland
Contactpersoon: AssmannPeiffer Rechtsanwälte
E-mail: koenig@assmann-peiffer.de
Telefoon: +49 89-215512594
Fax: +49 89-215512599
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.assmann-peiffer.de
Adres van het kopersprofiel: www.assmann-peiffer.de
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=194073
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.staatsanzeiger-eservices.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ausschreibung für Ökostrom der Stadt Füssen (Stadt Füssen, Stadtwerke Füssen, Forggensee Schifffahrt)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Stadt Füssen möchte ihren Eigenbedarf an Ökostrom (ca. 2,91 Mio. kWh pro Jahr) ausschreiben.

Leistungszeitraum sind jeweils die Lieferjahre 2021 bis 2025 (Sonderkündigungsrecht nach drei und nach vier Jahren).

Die Belieferung erfolgt über das allgemeine Stromnetz. Lieferort sind die jeweiligen Marktlokationen.

Der Transport über das Netz obliegt dem Bieter (all-inclusive-Vertrag).

Für die Ausschreibung werden 2 Lose gebildet:

— Los 1: 130 SLP-Marktlokationen,

— Los 2: 4 RLM-Marktlokationen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SLP-Marktlokationen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27B Ostallgäu
Voornaamste plaats van uitvoering:

Füssen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ca. 728 128,00 kWh pro Jahr (ca. 130 SLP-Marktlokationen).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RLM-Marktlokationen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27B Ostallgäu
Voornaamste plaats van uitvoering:

Füssen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ca. 2 181 874,00 kWh pro Jahr (ca. 4 RLM-Marktlokationen).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Vgl. Leistungsbeschreibung

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Vgl. Leistungsbeschreibung

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern
Postadres: Maximilianstraße 39
Plaats: München
Postcode: 80538
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.suedbayern@regob.bayern.de
Telefoon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
Internetadres: www.regierung-oberbayern.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020