Leveringen - 253455-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Calahorra: Medische verbruiksartikelen

2020/S 105-253455

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fundación Hospital Calahorra
Nationaal identificatienummer: G-26305409
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
Contactpersoon: Fundación Hospital Calahorra
E-mail: mesacontratacionFHC@riojasalud.es
Telefoon: +34 941151119

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://fhcalahorra.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otros poderes adjudicadores
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19)

Referentienummer: 45-3-8.01-0004/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros, en el marco de las crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 221 037.82 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Otro material sanitario

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos técnicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Material de regida de muestras de microbiología

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos técnicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Batas

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos técnicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Otro material de limpieza

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
39830000 Reinigingsmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos técnicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Apósitos

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos técnicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bolsas y accesorios

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
18923100 Aktentassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos técnicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Otro material no sanitario

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos técnicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Otro material desechable

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos técnicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Circuitos

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos técnicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Antisépticos y desinfectantes

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos técnicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Toallitas desifenctantes

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos técnicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Otro material de esterilización

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
33198200 Papieren sterilisatiezakjes of -wikkels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos técnicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Etiquetas

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192800 Zelfklevende labels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos técnicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Otro utillaje uso clínico

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos téncicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fundas

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos técnicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Guantes

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
18424300 Wegwerphandschoenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos técnicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jabón

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33711900 Zeep
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos técnicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lejía

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39830000 Reinigingsmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos técnicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mascarillas

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos técnicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Otro material hemodialisis

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos técnicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Papel aseo

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
33770000 Papieren hygiëneartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos técnicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transporte

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60120000 Taxidiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos técnicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tubos

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fundación Hospital Calahorra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de productos sanitarios: equipos de protección individual y otros (pandemia COVID-19).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cumplimiento requisitos técnicos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Situación de emergencia COVID-19. Según lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, en relación con el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la tramitación de emergencia, indicando que «el Órgano de Contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, e todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente».

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Otro material sanitario

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bastos Medical, S.L.
Nationaal identificatienummer: B61566006
Plaats: Sant Fruitos de Bages
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08272
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 514.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 596.24 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 1
Benaming:

Otro material sanitario

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Casado Rioja, S.L.
Nationaal identificatienummer: B26243246
Plaats: Logroño
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26009
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 514.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 175.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 1
Benaming:

Otro material sanitario

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Establecimientos Sumisan, S.A.
Nationaal identificatienummer: A20062568
Plaats: San Sebastian
NUTS-code: ES212 Gipuzkoa
Postcode: 20018
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 514.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 827.92 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 1
Benaming:

Otro material sanitario

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Exclusivas Quirúrgicas Teko, S.L.U.
Nationaal identificatienummer: B26229963
Plaats: Logroño
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26006
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 514.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 882.41 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 1
Benaming:

Otro material sanitario

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fernando Casado Peciña
Nationaal identificatienummer: 016515032C
Plaats: Logroño
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26006
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 514.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 028.68 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 1
Benaming:

Otro material sanitario

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ferreteria Sagar, S.L.
Nationaal identificatienummer: B26235283
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 514.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 925.74 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 1
Benaming:

Otro material sanitario

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Iberhospitex, S.A.
Nationaal identificatienummer: A08630063
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08185
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 514.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 942.05 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 1
Benaming:

Otro material sanitario

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Intersurgical España, S.L.
Nationaal identificatienummer: B80957889
Plaats: Mostoles
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28935
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 514.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 169.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 1
Benaming:

Otro material sanitario

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Labolan, S.L.
Nationaal identificatienummer: B31129604
Plaats: Esparza de Galar
NUTS-code: ES220 Navarra
Postcode: 31160
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 514.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 195.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: 1
Benaming:

Otro material sanitario

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medline Internacional Iberia, S.L.U.
Nationaal identificatienummer: B86030723
Plaats: San Fernando de Henares
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28830
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 514.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 247.10 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11
Perceel nr.: 1
Benaming:

Otro material sanitario

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Morgabe suministros clínicos, S.L.
Nationaal identificatienummer: B26534867
Plaats: Logroño
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26006
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 514.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 99.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12
Perceel nr.: 1
Benaming:

Otro material sanitario

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nacil Suministros Quirúrgicos, S.L.
Nationaal identificatienummer: B95135471
Plaats: Loiu
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Postcode: 48180
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 514.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 201.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 13
Perceel nr.: 1
Benaming:

Otro material sanitario

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rebeca Jiménez Adán
Nationaal identificatienummer: 072786095L
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 514.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 224.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Material recogida muestras microbiologia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Becton Dickison, S.A.
Nationaal identificatienummer: A50140706
Plaats: San Agustín de Guadalix
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28750
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 360.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 360.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 3
Benaming:

Batas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: 3M España, S.L.
Nationaal identificatienummer: B28078020
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28027
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 827.89 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 837.21 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 3
Benaming:

Batas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Barna Import, S.A.
Nationaal identificatienummer: A58001686
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08029
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 827.89 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 921.42 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Batas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Carsal Suminist Indust, S.L.
Nationaal identificatienummer: B26359794
Plaats: Autol
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26560
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 827.89 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 216.85 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 3
Benaming:

Batas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Juvazquez, S.L.
Nationaal identificatienummer: B28931202
Plaats: Leganes
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28918
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 827.89 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 151.07 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 3
Benaming:

Batas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medline Internacional Iberia, S.L.U.
Nationaal identificatienummer: B86030723
Plaats: San Fernando de Henares
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28830
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 827.89 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 242.34 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 3
Benaming:

Batas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rebeca Jiménez Adán
Nationaal identificatienummer: 072786095L
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 827.89 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 456.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 4
Benaming:

Otro material de limpieza

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Articulos Limpieza Industrial XXI, S.L.
Nationaal identificatienummer: B26543603
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 570.44 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 570.44 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 5
Benaming:

Apositos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Iberhospitex, S.A.
Nationaal identificatienummer: A08630063
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08185
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 240.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 240.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 6
Benaming:

Bolsas y accesorios

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Articulos Limpieza Industrial XXI, S.L.
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 822.63 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 731.77 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 6
Benaming:

Bolsas y accesorios

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eroski S. Coop
Nationaal identificatienummer: F20033361
Plaats: Elorrio
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Postcode: 48230
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 822.63 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9.42 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 6
Benaming:

Bolsas y accesorios

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Escala Papelería Técnica, S.A.
Nationaal identificatienummer: A26040519
Plaats: Logroño
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26002
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 822.63 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 6
Benaming:

Bolsas y accesorios

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hong-Da
Nationaal identificatienummer: X2196018R
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 822.63 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7.44 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 6
Benaming:

Bolsas y accesorios

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jesús Sáenz Jiménez y Otra
Nationaal identificatienummer: J26298513
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 822.63 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 48.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 7
Benaming:

Otro material no sanitario

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Casado Rioja, S.L.
Nationaal identificatienummer: B26243246
Plaats: Logroño
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26009
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 975.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 087.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 7
Benaming:

Otro material no sanitario

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eroski S. Coop.
Nationaal identificatienummer: F20033361
Plaats: Elorrio
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Postcode: 48230
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 975.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 7
Benaming:

Otro material no sanitario

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ferretería Sagar, S.L.
Nationaal identificatienummer: B26235283
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 975.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 518.99 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 7
Benaming:

Otro mateial no sanitario

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ramón Chao, S.L.
Nationaal identificatienummer: B46263745
Plaats: Gata de Gorgos
NUTS-code: ES521 Alicante/Alacant
Postcode: 03740
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 975.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 318.91 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 8
Benaming:

Otro material desechable

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alay P. Clínicos, S.A.
Nationaal identificatienummer: A20103321
Plaats: San Sebastian
NUTS-code: ES212 Gipuzkoa
Postcode: 20002
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 474.88 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 934.96 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 8
Benaming:

Otro material desechable

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Carsal suminist Indust, S.L.
Plaats: Autol
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26560
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 474.88 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 75.62 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 8
Benaming:

Otro material desechable

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Iberhospitex, S.A.
Nationaal identificatienummer: A08630063
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08185
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 474.88 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 736.29 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 8
Benaming:

Otro material desechable

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Juvazquez, S.L.
Nationaal identificatienummer: B28931202
Plaats: Leganes
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28918
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 474.88 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150.02 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 8
Benaming:

Otro material desechable

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Morgabe Suministros Clínicos, S.L.
Nationaal identificatienummer: B26534867
Plaats: Logroño
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26006
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 474.88 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 84.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 8
Benaming:

Otro material desechable

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rebeca Jiménez Adán
Nationaal identificatienummer: 072786095L
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 474.89 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 494.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 9
Benaming:

Circuitos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Amebil, S.L.
Nationaal identificatienummer: B95492716
Plaats: Basauri
NUTS-code: ES212 Gipuzkoa
Postcode: 48970
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 196.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 196.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 10
Benaming:

Antisepticos y desinfectantes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B. Braun Medical, S.A.
Nationaal identificatienummer: A08092744
Plaats: Rubi
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08191
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 346.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 498.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 10
Benaming:

Antisepticos y desinfectantes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Celulosas Vascas, S.L.
Nationaal identificatienummer: B95631925
Plaats: Amorebieta
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Postcode: 48340
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 346.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 211.24 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 10
Benaming:

Antisepticos y desinfectantes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Comercial Carmen Calahorra, S.C
Nationaal identificatienummer: J26401778
Plaats: Calahorrra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 346.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 10
Benaming:

Antisepticos y desinfectantes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ibersurgical, S.L.
Nationaal identificatienummer: B46960795
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES523 Valencia/València
Postcode: 46015
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 346.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 351.94 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 10
Benaming:

Antisepticos y desinfectantes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Instrunet Hospital, S.L.U.
Nationaal identificatienummer: B66479395
Plaats: Llissa de vall
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08185
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 346.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 344.96 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 10
Benaming:

Antisepticos y desinfectantes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rebeca Jiménez Adán
Nationaal identificatienummer: 072786095L
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 346.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 804.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 10
Benaming:

Antisepticos y desinfectantes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sernatec, S.L.
Plaats: Galar
NUTS-code: ES220 Navarra
Postcode: 31191
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 346.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 336.71 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 11
Benaming:

Toallitas desinfectantes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Celulosas Vascas, S.L.
Nationaal identificatienummer: B95631925
Plaats: Amorebieta
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Postcode: 48340
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 809.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 261.23 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 11
Benaming:

Toallitas desinfectantes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ibersurgical, S.L.
Nationaal identificatienummer: B46960795
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES523 Valencia/València
Postcode: 46015
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 809.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 716.34 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 11
Benaming:

Toallitas desinfectantes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Instrunet Hospital, S.L.U.
Plaats: Llissa de Vall
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08185
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 809.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 039.64 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 11
Benaming:

Toallitas desinfectantes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Izasa Hospital, S.L.U.
Nationaal identificatienummer: B08438731
Plaats: L'hospitalet de Llobregat
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08015
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 809.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 352.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 11
Benaming:

Toallitas desinfectantes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Personalized Pharma, S.L.U.
Nationaal identificatienummer: B71264758
Plaats: Tudela
NUTS-code: ES220 Navarra
Postcode: 31500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 809.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 440.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 12
Benaming:

Otro material de esterilización

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alay P. Clínicos, S.A.
Nationaal identificatienummer: A20103321
Plaats: San Sebastian
NUTS-code: ES212 Gipuzkoa
Postcode: 20002
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 421.40 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 196.36 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 12
Benaming:

Otro material de esterilización

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Palex Medical, S.A.
Nationaal identificatienummer: A58710740
Plaats: Sant Cugat del Valles
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08174
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 421.40 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 225.04 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 13
Benaming:

Etiquetas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jesús Sáenz Jiménez y Otra
Nationaal identificatienummer: J26298513
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 363.12 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 363.12 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 14
Benaming:

Otro utillage uso clínico

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ayudas Técnicas Araba, S.L.
Nationaal identificatienummer: B01278134
Plaats: Vitoria
NUTS-code: ES211 Araba / Álava
Postcode: 01008
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 439.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 519.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 14
Benaming:

Otro utillage de uso clínico

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Morgabe Suministros Clínicos, S.L.
Nationaal identificatienummer: B26534867
Plaats: Logroño
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26006
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 439.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 231.93 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 14
Benaming:

Otro utillage uso clínico

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ortopedia Medica Riojana, S.L.
Nationaal identificatienummer: B26348250
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 439.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 139.67 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 14
Benaming:

Otro utillaje de uso clínico

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ibor Ortopedia y Medicina, S.L.
Nationaal identificatienummer: B22154637
Plaats: Huesca
NUTS-code: ES241 Huesca
Postcode: 22002
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 439.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 549.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 15
Benaming:

Fundas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Artículos de Llimpieza Industrial XXI, S.L.
Nationaal identificatienummer: B26543603
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 541.48 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 108.19 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 15
Benaming:

Fundas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Loprodent, S.L.
Nationaal identificatienummer: G26233338
Plaats: Logroño
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26006
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 541.48 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 313.29 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 15
Benaming:

Fundas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medline Internacional Iberica, S.L.U.
Nationaal identificatienummer: B86030723
Plaats: San Fernando de Henares
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28830
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 541.48 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 120.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 16
Benaming:

Guantes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Carsal Suminist Indust, S.L.
Nationaal identificatienummer: B26359794
Plaats: Autol
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26560
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 167.15 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 864.93 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 16
Benaming:

Guantes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Comercial Carmen Calahorra, S.C.
Nationaal identificatienummer: J26401778
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 167.15 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 893.22 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 16
Benaming:

Guantes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fernando Casado Peciña
Nationaal identificatienummer: 016515032C
Plaats: Logroño
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26006
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 167.15 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 110.03 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 16
Benaming:

Guantes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Izasa Hospital, S.L.U.
Nationaal identificatienummer: B08438731
Plaats: L'Hopsitalet de Llobregat
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08015
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 167.15 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 179.39 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 16
Benaming:

Guantes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medline Internacional Iberica, S.L.U.
Nationaal identificatienummer: B86030723
Plaats: San Fernando de Henares
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28830
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 167.15 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 343.05 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 16
Benaming:

Guantes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Palex Medical, S.A.
Nationaal identificatienummer: A58710740
Plaats: Sant Gugat del Valles
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 07174
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 167.15 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 776.53 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 17
Benaming:

Jabón

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Articulos Limpieza Industrial XXI, S.L.
Nationaal identificatienummer: B26543603
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 349.08 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 348.05 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 17
Benaming:

Jabón

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lidl Supermecados, S.A.U.
Nationaal identificatienummer: B26543603
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 349.08 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.03 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 18
Benaming:

Lejía

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Artículos de Limpieza Industrial XXI, S.L.
Nationaal identificatienummer: B26543603
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 346.98 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 346.98 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 19
Benaming:

Mascarillas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 17
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Keylab Medical, S.L.
Nationaal identificatienummer: B61053922
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08027
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 561.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 19
Benaming:

Mascarillas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 17
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medline Internacional Iberia, S.L.
Nationaal identificatienummer: B86030723
Plaats: San Fernando de Henares
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28830
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 561.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 364.08 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 19
Benaming:

Mascarillas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 17
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mönlnlycke Health Care, S.L.
Nationaal identificatienummer: B61526414
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28108
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 561.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 413.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 19
Benaming:

Mascarillas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 17
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Normedan, S.L.
Nationaal identificatienummer: B01274166
Plaats: Pamplona
NUTS-code: ES220 Navarra
Postcode: 31195
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 561.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 200.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 19
Benaming:

Mascarillas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 17
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Palex Medical, S.A.
Nationaal identificatienummer: A58710740
Plaats: Sant Gugat del Valles
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08174
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 561.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 300.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 19
Benaming:

Mascarillas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 17
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rebeca Jiménez Adán
Nationaal identificatienummer: 072786095L
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 561.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 126.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 19
Benaming:

Mascarillas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 17
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vyaire Medical, S.L.
Nationaal identificatienummer: B87513040
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28050
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 561.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 350.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 19
Benaming:

Mascarillas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 17
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vygon, S.A.
Nationaal identificatienummer: A28536480
Plaats: Paterna
NUTS-code: ES523 Valencia/València
Postcode: 46988
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 561.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 767.45 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 19
Benaming:

Mascarillas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 17
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: 3M España, S.L.
Nationaal identificatienummer: B28078020
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28027
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 561.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 861.09 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: 19
Benaming:

Mascarillas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 17
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ABC Accesoires de Cosmetique
Nationaal identificatienummer: B86683240
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28042
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 561.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11
Perceel nr.: 19
Benaming:

Mascarillas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 17
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Artículos de Limpieza Insdustria XXI, S.L.
Nationaal identificatienummer: B26543603
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 561.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 23.69 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12
Perceel nr.: 19
Benaming:

Mascarillas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 17
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bexen Oiarso S.Coop. LTDA
Nationaal identificatienummer: F20061412
Plaats: Hernani
NUTS-code: ES212 Gipuzkoa
Postcode: 20128
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 561.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 560.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 13
Perceel nr.: 19
Benaming:

Mascarillas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 17
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Carsal Suminist Indust, S.L.
Nationaal identificatienummer: B26359794
Plaats: Autol
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26560
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 561.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14
Perceel nr.: 19
Benaming:

Mascarillas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 17
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Exclusivas Quirúrgicas Teko, S.L.U.
Nationaal identificatienummer: B26229963
Plaats: Logroño
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26006
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 561.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 919.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 15
Perceel nr.: 19
Benaming:

Mascarillas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 17
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ferretería Sagar, S.L.
Nationaal identificatienummer: B26235283
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 561.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 859.63 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16
Perceel nr.: 19
Benaming:

Mascarillas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 17
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Intersugical España, S.L.U.
Nationaal identificatienummer: B80957889
Plaats: Mostoles
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28935
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 561.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 205.07 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 17
Perceel nr.: 19
Benaming:

Mascarillas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 17
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Izasa Hospital, S.L.U.
Nationaal identificatienummer: B08438731
Plaats: L'Hospitalet de Llobregat
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08015
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 561.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 20
Benaming:

Otro material hemodialisis

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Artículos limpieza Industrial XXI, S.L.
Nationaal identificatienummer: B26543603
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 93.13 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 93.13 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 21
Benaming:

Papel de aseo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Artículos Limpieza Industrial XXI, S.L.
Nationaal identificatienummer: B26543603
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 243.15 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 243.15 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 22
Benaming:

Transporte

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jesús Ángel Marín Cristobal
Nationaal identificatienummer: 016529835B
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 364.47 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 49.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 22
Benaming:

Transporte

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jesús García Sánchez
Nationaal identificatienummer: 016020625K
Plaats: Calahorra
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26500
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 364.47 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 314.88 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 23
Benaming:

Tubos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Intersurgical España, S.L.
Nationaal identificatienummer: B80957889
Plaats: Móstoles
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28935
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7.50 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Situación de emergencia COVID-19. Según lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico de la COVID-19, en relación con el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26.2.2014, la tramitación de emergencia, indicando que «el órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, e todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente».

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Logroño
Plaats: Logroño
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020