Leveringen - 253463-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Reddingsboten

2020/S 105-253463

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Päästeamet
Nationaal identificatienummer: 70000585
Postadres: Raua tn 2
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 10124
Land: Estland
Contactpersoon: Triinu Matso
E-mail: riigihange@rescue.ee
Telefoon: +372 53933275

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rescue.ee

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: pääste

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Päästetöö paatide ostmine ning garantiiaegsete hooldus- ja remonttööde tellimine koos tööde teostamiseks vajalike varuosade ostmisega

Referentienummer: 217768
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34521400 Reddingsboten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Riigihanke objektiks on päästetöö paatide komplektide ostmine koos garantiiaegsete hooldus- ja remonttööde tellimisega ning tööde teostamiseks vajalike varuosade ostmisega riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ning korras.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 264 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Päästetöö paadi komplektide ostmine

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34521400 Reddingsboten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Riigihanke objektiks on päästetöö paadi komplektide ostmine koos nende tarnimisega hankija logistikatalituse asukohta, päästetöö paadi komplektide garantiiajal korraliste hoolduste garantiiremondi ja erakorralise remondi teostamine ning paadi ja haagise erakorralise remondi teostamiseks kasutatavate varuosade ostmine. Lisaks tuleb läbiviia hankija teenistujatele kasutaja- ja hoolduskoolitused.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Pakkumuse maksumus / Weging: 95.0
Kostencriterium - Naam: Päästetöö paadi ja haagise erakorralise remondi töötunni hind (EUR, km-ta) / Weging: 5.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Merepääste võimekusega päästetöö paadi komplekti ostmine

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34521400 Reddingsboten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Riigihanke objektiks on merepääste võimekusega päästetöö paadi komplekti ostmine koos selle tarnimisega hankija logistikatalituse asukohta, päästetöö paadi komplekti garantiiajal korraliste hoolduste, garantiiremondi ja erakorralise remondi teostamine ning paadi ja haagise erakorralise remondi teostamiseks kasutatavate varuosade ostmine. Lisaks tuleb läbiviia hankija teenistujatele kasutaja- ja hoolduskoolitus.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Pakkumuse maksumus / Weging: 95.0
Kostencriterium - Naam: Päästetöö paadi ja haagise erakorralise remondi töötunni hind (EUR, km-ta) / Weging: 5.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 032-074502
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6.4-2.1/117ML
Perceel nr.: 1
Benaming:

Raamleping

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OÜ TS Marine
Nationaal identificatienummer: 12454628
Postadres: Loitsu tn 10-111
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 13622
Land: Estland
E-mail: sky@tsmarine.ee

Internetadres: www.tsboats.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 264 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020