Leveringen - 253469-2020

02/06/2020    S105

Hongarije-Boedapest: Informatiesystemen en servers

2020/S 105-253469

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_57838595
Postadres: Műegyetem rakpart 3.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1111
Land: Hongarije
Contactpersoon: Matkovics Andrea
E-mail: kozbeszerzes@mail.bme.hu
Telefoon: +36 14632900
Fax: +36 14633380

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.bme.hu/

Adres van het kopersprofiel: https://www.bme.hu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Felsőoktatási intézmény
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BME KTH ITinfrastruktúra bővítése tartós bérletben

Referentienummer: EKR001415472019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48800000 Informatiesystemen en servers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Központi Tanulmányi Hivatal IT infrastruktúrájának bővítése tartós bérleti konstrukcióban.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 146 736 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szerverek és adattárolók tartós bérlete

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
48800000 Informatiesystemen en servers
48900000 Diverse software en computersystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Informatikai Igazgatóság

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. „R” épület III. emelet Gépterem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hardvereszközök és szoftverek bérlete, szupport a szoftverekre, valamint szervizelés ellátása a hardvereszközökre, 36 hónapra valamennyi beszerzési tárgy tekintetében. Mennyiség: 2 db rack szerver, 1 db szerver keret, 7 db penge szerver, 1 db új adattároló, 2 db adattároló (bővítés már meglévőhöz), 2 db FC switch, 3 db Ethernet switch. Ezen felül alkatrészek a már meglévő és az előbbiekben felsorolt eszközökhöz. Szoftverek az előbbiekben felsorolt eszközökhöz.

HÁTTÉR: A Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) IT infrastruktúrájának alapját IBM-Lenovo BladeCenter és Flex System szerverkeretek, szerverek, nagyteljesítményű EMC-Dell adattárolók, továbbá VMware virtualizációs szoftver képezték. Ezt a rendszert kívánta Ajánlatkérő bővíteni és korszerűsíteni. FEJLESZTÉS CÉLJAI: Új hardver eszközök és szoftver licencek beszerzése.Mennyiség: 80 tételben összesen 880 darab termék. A beszerzés fődarabjait lsd. az első bekezdésben. Részletes specifikáció, mennyiségeket a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazta.- Az új eszközök integrálása a meglevő informatikai infrastruktúrába. - A bérelt eszközök működéséhez szükséges szoftverek és szupportok a bérlet teljes időtartamára. A birtokba és használatba adás során a nyertes ajánlattevő feladata összeszerelni és üzembe helyezni (ez alatt a már meglévő eszközökhöz/szoftverekhez való integrálást is értendő) a bérelt eszközöket, és üzembe helyezési teszteket végezni, a bérelt eszközöket a bérlet teljes időtartama alatt szervizelni, valamint a szerződésben rögzített egyéb feladatait (pl. szerződésszerű használatra alkalmasak állapotban tartani a bérbeadott eszközöket) ellátni.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Ajánlattevő 7x24 órás távfelügyeletet működtet a bérbeadott hardvereszközökre: (igen/nem) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1.,2. értékelési részszempont tekintetében adható pontszám: 0-10 pont volt. Bírálat módszere: 1.részszempont: fordított arányosítás, 2.részszempont: pontkiosztás (igen- 10 pont, nem-0 pont)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PC munkaállomások és notebookok tartós bérlete

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
48800000 Informatiesystemen en servers
48900000 Diverse software en computersystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Informatikai Igazgatóság

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. „R” épület 117. szoba

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PC munkaállomások és szoftverek bérlete, szupport a szoftverekre, valamint szervizelés ellátása a hardvereszközökre, 36 hónapra valamennyi beszerzési tárgy tekintetében. Mennyiség: 6db PC munkaállomás, 2db notebook számítógép, 8db számítógép alkatrész.

Háttér: A Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) rendszergazdai PC munkaállomásai és hordozható számítógépei elavultak, immár nem felelnek meg a mai kor elvárásainak. Jelen fejlesztés céljai: - Új rendszergazdai PC munkaállomások (6 db) beszerzése. - Új notebook gépek (2 db) beszerzése. Számítógép alkatrészek (8 db) beszerzése. Részletes specifikációt a közbeszerzési dokumentum tartalmazta.- A bérelt eszközök szervizelése a bérlet teljes időtartama alatt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A bejelentést követő hányadik munkanapon belül kezdi meg Ajánlattevő a szervizelést a teljesítési helyszínen (minimum 1. munkanap; maximum:6. munkanap): / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1.,2. értékelési részszempont tekintetében adható pontszám: 0-10 pont volt. Bírálat módszere: 1.részszempont: fordított arányosítás, 2.részszempont.: pontkiosztás.2.részszempont pontozása: AT a szervízelést: 1. munkanapon belül: 10pont; 2. munkanapon belül: 8 pont; 3. munkanapon belül: 6 pont; 4. munkanapon belül: 4 pont; 5. munkanapon belül: 2 pont; 6. munkanapon belül: 0 pont - kezdi meg.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 248-612425
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Szerverek és adattárolók tartós bérlete

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_86314774
Postadres: Telek utca 7-9.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1152
Land: Hongarije
E-mail: palyazat@nador.hu
Telefoon: +36 14705000
Fax: +36 14705011

Internetadres: http://www.nador.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Areus Infokommunikációs Zrt.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_34485336
Postadres: Montevideo u. 5.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1037
Land: Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@areus.hu
Telefoon: +36 14370540
Fax: +36 14370549

Internetadres: http://areus.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 149 817 348.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 144 093 793.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

PC munkaállomások és notebookok tartós bérlete

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_86314774
Postadres: Telek utca 7-9.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1152
Land: Hongarije
E-mail: palyazat@nador.hu
Telefoon: +36 14705000
Fax: +36 14705011

Internetadres: http://www.nador.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Areus Infokommunikációs Zrt.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_34485336
Postadres: Montevideo U. 5.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1037
Land: Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@areus.hu
Telefoon: +36 14370540
Fax: +36 14370549

Internetadres: http://areus.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 959 514.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 642 207.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. rész: "Szerverek és adattárolók tartós bérlete": Nyertes ajánlattevő: Nádor Rendszerház Kft. (székhelye: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.; adószáma: 10507326-2-42) közös ajánlattevők képviseletében, Areus Infokommunikációs Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.; adószáma: 23469507-2-41).

2. rész: "PC munkaállomások és notebookok tartós bérlete": Nyertes ajánlattevő: Nádor Rendszerház Kft. (székhelye: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.; adószáma: 10507326-2-42) közös ajánlattevők képviseletében, Areus Infokommunikációs Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.; adószáma: 23469507-2-41).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020