Leveringen - 253475-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Zagreb: Motorvoertuigen

2020/S 105-253475

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
Nationaal identificatienummer: 17683204722
Postadres: Ulica Ivana Lučića 8
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 10000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Valentina Turkalj
E-mail: pisarnica@sredisnjanabava.hr
Telefoon: +385 14599831
Fax: +385 4599844

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sredisnjanabava.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nabava motornih vozila putem financijskog leasinga

Referentienummer: 10/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnog nadmetanja je nabava motornih vozila putem financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci (5 godina) sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u dokumentaciji o nabavi.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 1 – Terensko pick-up vozilo

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
66114000 Financiële leasing
34113200 Terreinvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zagreb.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Terensko pick-up vozilo sukladno dokumentaciji o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Razvijenost servisne mreže / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Servisni interval / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok dostupnosti / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 2 – Kombinirano vozilo za privođenje

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
66114000 Financiële leasing
34136000 Bestelwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zagreb.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kombinirano vozilo za privođenje sukladno dokumentaciji o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Razvijenost servisne mreže / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Servisni interval / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok dostupnosti / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 3 – Kombinirano vozilo za prijevoz osoba (8+1)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
66114000 Financiële leasing
34115200 Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zagreb.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kombinirano vozilo za prijevoz osoba (8+1) sukladno dokumentaciji o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Razvijenost servisne mreže / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Servisni interval / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok dostupnosti / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 4 – Kombinirano vozilo za prijevoz osoba (8+1)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
66114000 Financiële leasing
34115200 Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zagreb.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kombinirano vozilo za prijevoz osoba (8+1) sukladno dokumentacija o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Razvijenost servisne mreže / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Servisni interval / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok dostupnosti / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 5 – Kombinirano lako dostavno za prijevoz službenih pasa

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
66114000 Financiële leasing
34136100 Lichte bestelwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zagreb.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kombinirano lako dostavno za prijevoz službenih pasa sukladno dokumentaciji o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Razvijenost servisne mreže / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Servisni interval / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok dostupnosti / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 6 – Lako dostavno vozilo

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
66114000 Financiële leasing
34115200 Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zagreb.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lako dostavno vozilo sukladno dokumentaciji o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Razvijenost servisne mreže / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Trajanje jamstvenog roka / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 7 – Kombinirano vozilo za prijevoz osoba (8+1)

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
66114000 Financiële leasing
34115200 Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zagreb.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kombinirano vozilo za prijevoz osoba (8+1) sukladno dokumentaciji o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Razvijenost servisne mreže / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Trajanje jamstvenog roka / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 8 – Osobni automobil – niža klasa

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
66114000 Financiële leasing
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zagreb.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Osobni automobil – niža klasa sukladno dokumentaciji o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Razvijenost servisne mreže / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Trajanje jamstvenog roka / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Buka izvan vozila / Weging: 5
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 9 – Osobni automobil – niža klasa

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
66114000 Financiële leasing
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zagreb.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Osobni automobil – niža klasa sukladno dokumentaciji o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Razvijenost servisne mreže / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Trajanje jamstvenog roka / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Buka izvan vozila / Weging: 5
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 10 – Osobni automobil – niža srednja klasa

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
66114000 Financiële leasing
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zagreb.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Osobni automobil – niža srednja klasa sukladno dokumentaciji o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Razvijenost servisne mreže / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Trajanje jamstvenog roka / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Buka izvan vozila / Weging: 5
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 11 – Osobni automobil – niža srednja klasa

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
66114000 Financiële leasing
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zagreb.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Osobni automobil – niža srednja klasa sukladno dokumentaciji o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Razvijenost servisne mreže / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Trajanje jamstvenog roka / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Buka izvan vozila / Weging: 5
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 12 – Osobni automobil – srednja klasa

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
66114000 Financiële leasing
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zagreb.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Osobni automobil – srednja klasa sukladno dokumentaciji o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Razvijenost servisne mreže / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Trajanje jamstvenog roka / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Buka izvan vozila / Weging: 5
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 114-258864
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020