Leveringen - 253478-2020

02/06/2020    S105

Hrvatska-Zagreb: Laboratorijski reagensi

2020/S 105-253478

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 46377257342
Poštanska adresa: Kišpatićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Maja Požman
E-pošta: maja.pozman@kbc-zagreb.hr
Telefon: +385 12368959
Telefaks: +385 12379924
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.kbc-zagreb.hr/
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava reagensa i testova za potrebe laboratorijske dijagnostike - 6 biokemija, imunokemija s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za razdoblje do četiri godine s jednim gospodarskim subjektom

Referentni broj: 1.1.2.A.88
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33696500 Laboratorijski reagensi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava reagensa i testova za potrebe laboratorijske dijagnostike - 6 biokemija, imunokemija, sukladno Troškovniku-Tehničkoj specifikaciji svake grupe predmeta nabave.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 4 774 364.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa predmeta nabave 1

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Klinički bolnički centar Zagreb, Skladište ljekarne, Kišpatićeva 12, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava reagensa i testova za potrebe laboratorijske dijagnostike, sukladno opisu iz Troškovnika-Tehničke specifikacije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodavanje reagensa i potrebnih otopina bez potrebe za ponovnom inicijalizacijom sustava (na svim lokacijama) / Ponder: 2
Kriterij kvalitete - Naziv: Pojedinačni spremnici reagensa (koji su sastavni dio pakiranja reagensa) s najvećim brojem testova za troponin i najfrekventnije tumorske biljege CEA, PSA, CA 19-9 / Ponder: 2
Kriterij kvalitete - Naziv: Automatska izrada dodatnih ispitivanja iz dnevno arhiviranih i hlađenih uzoraka ili alikvota prema potrebi, za minimalno 1200 uzoraka / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Predanalitičko rješenje koje po potrebi omogućava rad i prijenos do analitičkog sustava istovremeno primarne i alikvot epruvete / Ponder: 2
Kriterij kvalitete - Naziv: Provjera kvalitete uzoraka (hemoliza, ikterija, lipemija) tijekom predanalitičke faze te mogućnost automatskog izdvajanja neodgovarajućih prije analitičkog procesa / Ponder: 1
Kriterij kvalitete - Naziv: Preven.kvarova i tehn.pogrešaka putem online praćenja statusa uređaja,u smislu sustava koji u slučaju bilo kakvih promjena u radu uređaja koji zaht. servis.interven neposredno alarmira nadl.servisera / Ponder: 3
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatna (treća) centrifuga unutar predanalitičkog sustava / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 70
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa predmeta nabave 2

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Klinički bolnički centar Zagreb, Skladište ljekarne, Kišpatićeva 12, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava reagensa i testova za potrebe laboratorijske dijagnostike, sukladno opisu iz Troškovnika-Tehničke specifikacije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Veličina pakiranja reagensa – 100 testova / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatni kontrolni materijal neovisnog proizvođača (npr. Randox, Biorad, Seronorm i sl.) za NSE, CYFRA 21-1. / Ponder: 15
Cijena - Ponder: 70
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa predmeta nabave 3

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Klinički bolnički centar Zagreb, Skladište ljekarne, Kišpatićeva 12, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava reagensa i testova za potrebe laboratorijske dijagnostike, sukladno opisu iz Troškovnika - Tehničke specifikacije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Gornja granica mjernog raspona za hCG/total HCG veća od 12000 / Ponder: 5
Kriterij kvalitete - Naziv: Analitička osjetljivost testa za estradiol manja od 30 pmol/L / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: U analizator se mogu dodavati reagensi tijekom rada / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 70
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 011-020965
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
13/05/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Medical intertrade d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 04492664153
Poštanska adresa: Dr. Franje Tuđmana 3
Mjesto: Sveta Nedelja
NUTS kod: HR042 Zagrebačka županija
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@medical-intertrade.hr
Telefon: +385 13374842
Telefaks: +385 13374002
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 800 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 799 988.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
13/05/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Oktal Pharma d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 30750621355
Poštanska adresa: Utinjska 40
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: tenderi@oktal-pharma.hr
Telefon: +385 16596829
Telefaks: +385 15632624
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 200 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 974 376.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/05/2020