Leveringen - 253478-2020

02/06/2020    S105

Kroatië-Zagreb: Laboratoriumreagentia

2020/S 105-253478

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Klinički bolnički centar Zagreb
Nationaal identificatienummer: 46377257342
Postadres: Kišpatićeva 12
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Maja Požman
E-mail: maja.pozman@kbc-zagreb.hr
Telefoon: +385 12368959
Fax: +385 12379924
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.kbc-zagreb.hr/
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nabava reagensa i testova za potrebe laboratorijske dijagnostike - 6 biokemija, imunokemija s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za razdoblje do četiri godine s jednim gospodarskim subjektom

Referentienummer: 1.1.2.A.88
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 774 364.00 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa predmeta nabave 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa predmeta nabave 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa predmeta nabave 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 011-020965

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medical intertrade d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 04492664153
Postadres: Dr. Franje Tuđmana 3
Plaats: Sveta Nedelja
NUTS-code: HR042 Zagrebačka županija
Postcode: 10431
Land: Kroatië
E-mail: javna.nabava@medical-intertrade.hr
Telefoon: +385 13374842
Fax: +385 13374002
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 800 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 799 988.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Oktal Pharma d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 30750621355
Postadres: Utinjska 40
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Postcode: 10020
Land: Kroatië
E-mail: tenderi@oktal-pharma.hr
Telefoon: +385 16596829
Fax: +385 15632624
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 974 376.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020