Leveringen - 253481-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Duitsland-Mannheim: Modulaire verplaatsbare bouwelementen

2020/S 105-253481

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Mannheim – FB 60 – Fachbereich Baurecht.Bauverwaltung.Denkmalschutz
Postadres: Collinistr. 1
Plaats: Mannheim
NUTS-code: DE126 Mannheim, Stadtkreis
Postcode: 68161
Land: Duitsland
Contactpersoon: Servicestelle Vergabe/Sondervergabestelle
E-mail: 60.servicestelle.vergabe@mannheim.de
Telefoon: +49 621293-5387
Fax: +49 621293-7520

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mannheim.de

Adres van het kopersprofiel: www.auftragsboerse.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Containeranlage am Luisenpark

Referentienummer: 25-41-321631700-006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44211100 Modulaire verplaatsbare bouwelementen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Containeranlage zur Miete.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 249 956.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE126 Mannheim, Stadtkreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Josef-Bußjäger-Weg

68165 Mannheim

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Anmietung einer bestehenden Kiga-Containeranlage am Luisenpark.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Aufgrund besonders günstiger Umstände kommt nur ein Unternehmen in Betracht.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Containeranlage am Luisenpark

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FAGSI Vertriebs- und Vermietungs-GmbH
Postadres: Gewerbepark Stippe 1
Plaats: Morsbach
NUTS-code: DEA2A Oberbergischer Kreis
Postcode: 51597
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 249 956.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Postadres: Durlacher Allee 100
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76137
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefoon: +49 721926-8730
Fax: +49 721926-3985

Internetadres: www.rp.baden-wuerttemberg.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Stadt Mannheim,, FB Baurecht.Bauverwaltung.Denkmalschutz
Postadres: Collinistr. 1
Plaats: Mannheim
Postcode: 68161
Land: Duitsland
E-mail: 60.servicestelle.vergabe@mannheim.de

Internetadres: www.mannheim.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020