Diensten - 253486-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Kilmarnock: Reparatie en onderhoud van cateringuitrusting

2018/S 111-253486

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
East Ayrshire Council
Corporate Procurement Team, London Road HQ
Kilmarnock
KA3 7BU
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Heather Murray
Telefoon: +44 1563576125
E-mail: heather.murray@east-ayrshire.gov.uk
NUTS-code: UKM93

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.east-ayrshire.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00223

I.1)Naam en adressen
North Ayrshire Council
Cunninghame House, Friars Croft
Irvine
KA12 8EE
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1294324730
E-mail: procurement@north-ayrshire.gov.uk
Fax: +44 1294324054
NUTS-code: UKM93

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.north-ayrshire.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00337

I.1)Naam en adressen
South Ayrshire Council
County Buildings, Wellington Square
Ayr
KA7 1DR
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3001230900
E-mail: procurement@south-ayrshire.gov.uk
NUTS-code: UKM94

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.south-ayrshire.gov.uk/procurement/

Adres van het kopersprofiel: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00405

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply, Maintenance and Repairs of Catering Equipment

Referentienummer: PS/17/31
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50883000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Maintenance and repair service for catering equipment, supply of new equipment and the temporary storage of equipment and fittings to be recycled into other kitchen refurbishments; ad-hoc fabrication of kitchen areas / serveries to suit operational requirements.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supply, Maintain and Repair Catering Equipment, Ad-hoc Kitchen Fabrications

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50883000
39310000
39312000
51000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM93
Voornaamste plaats van uitvoering:

East Ayrshire and North Ayrshire.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Planned maintenance and repairs, including emergency call outs, of catering and kitchen equipment including cookers, dishwashers, washing machines and insectecutors. Maintain an asset register which will include all kitchen equipment including small items not requiring annual maintenance. Annual PAT testing. Ad-hoc fabrication of kitchen areas / serveries which may include altering pipework general joinery work, installing shelving, moving / installing equipment and designing new layouts. Supply of new fixed and portable equipment. Temporary storage for excess equipment to be reused in Council properties.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality and ability to meet council requirements / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Management of the Contract / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supply, Maintain and Repair Refrigeration Equipment

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50883000
39711100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM93
NUTS-code: UKM94
Voornaamste plaats van uitvoering:

East Ayrshire, North Ayrshire and South Ayrshire.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicing, maintenance and repairs, including emergency call outs, for refrigeration equipment. Maintain an asset register for all refrigeration equipment. Supply and installation of new refrigeration equipment.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality and ability to meet council requirements / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Management of the contract / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 010-018496
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Supply, Maintain and Repair Catering Equipment, Ad-hoc Kitchen Fabrications

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fast Fixx Catering Engineers Ltd
Unit 9, 95 Boden Street
Glasgow
G40 3QF
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKM82
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Supply, Maintain and Repair Refrigeration Equipment

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Merchant City Refrigeration (Scotland) Ltd
Units 10-11, 95 Boden Street
Glasgow
G40 3QF
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKM82
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bidders should note that the deadline for expressions of interest is 13.2.2018 (access to the documentation will not be available after 12:00 noon on this date) and the deadline for actual submission of tenders is 15.2.2018.

(SC Ref:546426).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
East Ayrshire Council
Corporate Procurement Team, London Road HQ
Kilmarnock
KA3 7BU
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1563576183

Internetadres: http://www.east-ayrshire.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018